1 GBP = 89.75 INR                       

BREAKING NEWS

UmÀ-enw-Kv-S¬ ImÀ-að Un-ssh³ [ym-\ tI-{µ-¯nð Ip-Spw-_ \-hoI-c-W [ym-\w sk-]v-äw-_À H-óv ap-Xð

Britishmalayali
d-Pn t]mÄ

UmÀ-enw-Kv-S¬ ImÀ-að Un-ssh³ [ym-\ tI-{µ-¯nð Ip-Spw-_ \-hoI-c-W [ym-\w sk-]v-äw-_À H-óv ap-Xð aq-óv h-sc \-S-¡pw. sh-Ån, i\n, Rm-bÀ Xo-b-Xn-I-fnð \-S-¡p-ó [ym-\-¯n-\v d-h ^m tPmÀ-Pv ]-\-bv-¡ð hn kn, d-h ^m Bâ-Wn ]-d-¦n-am-enð, d-h ^m tSm-an F-Sm«v. {_-ZÀ tSm-an ]p-Xp-¡m-Sv F-ón-h-cpw Un-ssh³ Soapw t\-Xr-Xzw \-ev-Ipw.

sh-Ån-bm-gv-¨ cm-hn-se 9 \v B-cw-`n-¡p-ó [ym-\w Rm-bÀ ssh-In-«v 5 h-sc \o-ïv \-en-¡pw. 10 ap-X-ð 15 hb-kv h-sc-bp-Å Ip-«n-IÄ-¡v th-ïn {]-tXy-I [ym-\w D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv. 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä¡vv: d-Pn amXyp: 07552619237, d-Pn t]mÄ: 07723035457

A-{U-kv: Nunnery Lane Darlington DL3 9PN
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam