1 GBP = 90.00INR                       

BREAKING NEWS

\m«n-te-Xn-s\-¡mÄ kp-c-£n-X-am-Wv {_n-«-s\-óv I-cp-XpóXv hn-Uv-Vn¯w; e-ï-\n-se t£-{X-¯n-\p- ap-ónð H-cp ho-«½-sb \ne-¯v a-dn-¨n-«v am-e -]-dn-¡pó sIm-Å-¡m-cp-sS hoUntbm ]pd-¯v

Britishmalayali
kz´wteJI³

am-e-tam-j-W-hpw ]o-U-\hp-sam-s¡ \-½p-sS \m-«n-te D-Åq-sh-óv I-cp-Xp-ó-hÀ-¡v sXän. {_n-«³ \m-Sn-s\-¡mÄ kp-c-£n-X-am-sW-óv I-cp-Xp-ó-Xnepw AÀ-Y-anñ. aq-óv I-Å-òmÀ tNÀ-óv e-ï-\n-se H-c-¼-e-¯n-\v ap-ónð kv-{Xo-sb a-dn-¨n-«v B-{I-an-¡p-Ibpw ame tam-ãn-¡p-Ibpw sN-¿p-ó-Xn-sâ hoUntbm ]p-d-¯p-hóp.
 
ku-¯v e-ï-\n-se se-hn-jm-an-em-Wv kw-`hw. A-¼-e-¯n-\v ]p-d-¯p-\n-ón-cp-ó kv-{Xo-bp-sS A-Sp-t¯-¡v slða-äv [-cn-¨ H-cmÄ I-S-óp-h-cn-Ibpw I-gp-¯nð-¡n-S-ó kzÀ-Wame s]m-«n-¡m³ {i-an-¡p-I-am-bn-cpóp. kv{Xo sN-dp-¯p-\n-ó-t¸mÄ Ah-sc h-en-¨v X-d-bn-te-¡n-«p. 52þIm-cn-bp-sS am-e-bm-Wv \-ã-s¸-«Xv.
 
am-e-s]m-«n-¨-ti-jw C-bmÄ A-cn-In-te-¡v h-ó c-ïv ss_-¡p-Ifn-sem-ónð-¡-b-dn-t¸m-hp-Ibpw sN-bvXp. A-¼-e-¯n-se kn-kn-Sn-hn Iym-a-d-I-fn-em-Wv tam-j-W-Zr-iyw Nn-{Xo-I-cn-¡-s¸-«-Xv. aq-óv A-{I-an-IÄ-¡mbpw Xn-c-¨nð Xp-S-§n-b-Xm-bn t]m-eo-kv hr-¯-§Ä A-dn-bn-¨p. am-e-s]m-«n-¡p-ó-Xnð t\-cn-«v C-S-s]-«-bmÄ sh-Å-jÀ«pw I-Spw\o-e Pm-¡äpw {tK ]mâp-am-Wv [-cn-¨n-cp-ó-Xv.

H-cmÄ am-{X-am-Wv A-{I-a-¯nð t\-cn-«v ]-s¦-Sp-¯-sX-óv Zr-iy-§-fnð hy-à-amWv. a-äp-Å-hÀ C-bmÄ-¡p-th-ïn Im-¯p-\nð-¡p-I-bmWv. kv-{Xo-sb \n-e-¯n-«v h-en-¨v A-{I-an-¡p-t¼mÄ k-ao-]-¯p-Iq-Sn H-ón-te-sd Im-dp-IÄ t]m-Ip-óXpw Zr-iy-§-fnð Im-Wmw. A-h-scmópw C-Xnð C-S-s]-Sp-ón-sñ-ó-Xv F-Sp-¯p-]-d-tb-ï-XmWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category