1 GBP = 90.00INR                       

BREAKING NEWS

ku¯mw]vSWnse tImln\qÀ Hm^v tIcf BtWm bpsIbnse Gähpw \ñ C´y³ sdtÌmdâv? ]eZnhk§fnð Iyq \nóp tIcf tlm«enð Ibdn ]änb A\p`hw hnhcn¨p sSen{Km^v

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsIbnse Gähpw hepXpw ]pcmX\hpamb ]{X§fnð HómWv sUbv--en sSen{Km^v. Cu I¬kÀthäohv ]{Xw tSmdnIfpsS ss__nÄ BWv. Cu sSen{Km^nð Cóse Hcp tIcf sdtÌmdâns\ Ipdn¨v hniZamb Hcp dnt¸mÀ«v {]kn²oIcn¨p. ku¯mw]SWv kao]w {]hÀ¯n¡pó tImln\qÀ Hm^v tIcf Fó sdtÌmdâns\ Ipdn¨mWv AXv. cm{Xn H³]Xv hsc Iyq \nómepw Ibdn¸äm³ Ignbm¯ hn[w Xnc¡pÅ Cu dntkmÀ«nsâ hniZamb dnt¸mÀ«mWv sSen{Km^v {]kn²oIcn¨Xv.
 
t]m-kv-äv-kv-hp-Unð bq-Wn-th-gv-kn-än-¡v k-ao-]-am-Wv tIm-ln-óqÀ sd-kv-täm-dâv. C-´y-s\-ó t]-cnð H-t«-sd _w-¥m-tZin, ]m-In-kv-Xm-\n sd-tÌm-dâp-IÄ Øn-Xn sN-¿p-ó {_n-«-\nð tIm-ln-óqÀ F§-s\ C-´y³ cp-Nn-I-fp-am-bn ]n-Sn-¨p-\nð-¡p-óp-sh-óv dnhyq hy-à-am-¡póp. ^m-Ìv-^p-Uv kw-kv-Im-c-¯n-\nsS, X-\n-a-tbm-sS hn-`-h-§Ä ]m-Iw-sN-bv-Xv k-½m-\n-¡p-ó tIm-ln-óqÀ A-\p-{K-l-am-Wópw sS-en-{Km-^v dn-t¸mÀ-«v sN-¿póp.
 
tI-cf-s¯ tkm-jy-en-Ìv ]m-c-ssU-kv F-ómWv te-J-\-¯nð hn-ti-jn-¸n-¨n-cn-¡p-óXv. F-ómð, tI-c-f-sa-ó t]À kp-]-cn-Nn-X-am-bn-cns¡, tlm-«-en-\v F-´n-\v B-{Ô-{]-tZ-inð-\n-ópÅ tIm-ln-óqÀ c-Xv-\-¯n-sâ t]-cn-«p-sh-ó kw-i-bhpw ]{Xw D-bÀ-¯póp. tIm-ln-óqÀ c-Xv-\hpw {_n-«o-jv cm-P-Ip-Spw-_-hp-am-bp-Å _-Ô-amImw A-Xn-\v ]n-ón-seópw AXñ, c-Xv-\-s¯-t¸m-se A-aq-eyam-b `-£-W-§Ä hn-X-c-Ww sN-¿p-óXp-sIm-ïp-am-Im-saópw teJ-\w ]-d-bp-óp.
G-sd Zn-h-k-§Ä {i-an-¨-ti-jw \o-ï Iyq-\n-óv tlm-«-enð I-b-dn¸-än hn-`-h-§Ä B-kz-Zn-¨m-Wv Io-¯v anñÀ tI-c-f-`-£-W-¯n-\v B-kzmZ-\w X-¿m-dm-¡n-bn-«p-ÅXv. c-k-s¯-¡p-dn¨pw a-km-e-tZm-i-sb-¡p-dn¨pw ]-¨-am-§-bn-«p-sh¨ B-e-¸p-g ao³-I-dn-sb-¡p-dn-¨p-sañmw Io-¯v anñÀ F-gp-Xpóp. Nn-¡³ 65 sN-ssó-bn-se _p-lm-cn tlm-«-en-em-Wv B-Zyw D-ïm-¡n-b-sX-ópw 1965þem-Wv A-Xn-sâ ]n-d-hn-sbópw A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-¡póp.

a-km-e-tZm-i-bv-¡v H-cp {In¡-äv _m-än-sâb-{X h-en-¸-ap-sï-óm-Wv anñ-dp-sS ]-£w. km-¼mdpw tX-§m-¨-«v-Wnbpw Iq-«n akme tZm-i I-gn-¡pó-Xv Kw-`o-c-sa-óm-Wv hn-e-bn-cp¯ð. t]m-À-Sv-kv-hp-Un-se tlm-«-en-te-¡v F-§-s\-sb-¯n-t¨-cm-sa-ó-Xn-sâ `q]-Sw k-ln-X-am-Wv sS-en-{Km-^v hmÀ-¯ \ð-In-bn-cn-¡p-óXv. c-ïp-t]À-¡v Un-óÀ I-gn-¡m³ 60 ]u-ïv sN-e-hm-Ip-saópw te-J-\-¯nð ]-d-bp-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category