1 GBP = 90.00INR                       

BREAKING NEWS

A[n-Im-c-ss¡-am-ä-¯n-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-IÄ sIm-«m-c-¯nð B-cw-`n¨p; F-en-k_-¯v cm-Ún-bp-sS hn-iz-kvXÀ Hm-tcm-cp-¯-cm-bn ]-Sn-bn-d-§póp; t]-cn-\p-am-{X-sa-¦nepw D-S³X-só NmÄ-kn-s\ cm-Pm-hm-bn hm-gn-t¨¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv sIm-«m-c-¯nð A-[n-Im-c-ss¡-am-ä-¯n-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-I-Ä Xp-S-§n-b-Xm-bn kq-N-\. 91þIm-cnbm-b F-en-k_-¯v cm-Ún Øm-\-Xym-Kw sN-bv-tX-¡p-sa-óm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ. sIm-«m-c-¯nð cm-Ún-bp-sS hn-iz-kvXÀ Hm-tcm-cp-¯-cm-bn ]-Sn-bn-d-§p-ó-Xpw 96 h-bÊm-b ^n-en-¸v cm-Pm-hv I-gn-ª-am-kw hn-{i-a-Po-hn-X-s¯-¡p-dn-¨v kq-Nn-¸n-¨-Xp-sañmw C-Xn-sâ `m-K-am-sW-óm-Wv hn-e-bn-cp¯ð. A-[n-Iw ssh-Im-sX NmÄ-kn-s\ t]-cn-s\-¦nepw cm-Pm-hm-bn hm-gn-t¨-¡p-saópw kq-N-\-bpïv.

cm-Ún Po-hn-¨n-cns¡, a-säm-cmÄ cm-Pm-hm-Ipó-Xv ]-Xn-hnñ. F-ómð, 95þmw h-b-Ênepw Xm³ Po-hn-¨n-cn-¡p-I-bm-sW-¦nð, do-P³-kn \n-b-a-¯n-sâ k-lm-b-t¯m-sS aq-¯-aI-s\ cm-Pm-hm-¡p-sa-óv F-en-k_-¯v cm-Ún A-Sp-¸-apÅ-h-tcm-Sv ]-d-ª-Xm-bn dn-t¸mÀ-«pïv. cm-Ún Po-hn-¨n-cns¡, aq-¯-aI-\v A-[n-Im-cw ssI-am-dm³ A-\p-h-Zn-¡p-ó \n-b-a-am-Wv do-P³-kn _nð. A§-s\ h-ómð, NmÄ-kn-\v knw-lmk-\w kz-´-am-Ipw.

cm-Py-¯n-\p-th-ï-nbpw P-\-§Ä-¡p-th-ïnbpw X-\n-¡v sN-¿m-hp-ó-sXm-s¡ sN-bv-Xp-I-gn-sª-óv cm-Ún A-Sp-¯ tI-{µ-§-tfm-Sv kq-Nn-¸n-¨-Xm-bm-Wv hmÀ-¯. F-ómð, ]m-c-¼-cy-s¯bpw {_n-«o-jv cm-P-Ip-Spw-_-¯n-sâ A-´-Ên-s\-bpw- am-\n-¨v A-hÀ {]m-bm-[nIyw ad-óv A-[n-Im-c-¯nð Xp-S-cp-I-bmWv. X-sâ {]m-b-s¯bpw A-h-i-X-I-sfbpw Ip-dn-¨v hy-àam-b [m-c-W-bp-Å cmÚn, A-[n-Im-c-ss¡-am-äw F-{Xbpw th-Kw B-hm-sa-ó \n-e-]m-Sn-em-sWópw sIm-«m-c-hr-¯-§Ä ]-d-bpóp.

95 h-b-Êph-sc Po-hn-¡p-I-bm-sW-¦nð, A-[n-Im-c-ss¡-am-ä-¯n-\v G-ä-hpw D-Nn-Xam-b ka-bw A-Xm-bn-cn-¡p-sa-óv cm-Ún D-d-¸n-¨n-«pïv. do-P³-kn B-Îv \-S-¸n-em-¡n NmÄ-kn-\v A-[n-Im-cw ssI-am-dp-ó-Xn-s\-¡p-dn-¨v Im-cyam-b NÀ-¨ Xp-S-§n-bn-«n-sñ-¦nepw A¯-c-sam-cp B-tem-N-\ k-Po-h-amWv. C-tX-¡p-dn-¨v {]-Xn-I-cn-¡m³ NmÄ-kn-sâ sIm-«m-cam-b ¢m-c³-kv lu-kv hr-¯-§Ä X-¿m-dm-bnñ.

A-kp-Jw-aq-etam {]m-bm-[n-Iyw-aq-etam `-c-Wm-[n-Im-cn-¡v `c-Ww \nÀ-h-ln-¡m³ km-[n-¡m-¯ km-l-N-cy-¯nð ]n³-Xp-SÀ-¨m-h-Im-in-¡v A-[n-Im-cw ssI-am-dp-ó-Xn-\v A-\pa-Xn \ð-Ip-ó \n-b-a-am-Wv 1937þse do-P³-kn BÎv. C-Xn-\m-bp-Å \-S-]-Sn-IÄ Xz-cn-X-s¸-Sp-¯m³ sIm-«m-c-¯n-se _-Ô-s¸-« h-Ip-¸p-I-tfm-Sv cm-Ún \nÀ-tZ-in-¨-Xmbpw kq-N-\-bpïv. cm-Ún-bp-sS ss{]h-äv sk-{I«-dn kÀ {In-Ì-^À sK-bv-äv I-gn-ª-bm-gv-N- cm-Pn-sh¨-Xv A-[n-Im-c-ss¡-am-ä-¯n-sâ Xp-S-¡-ambpw hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category