1 GBP = 90.00INR                       

BREAKING NEWS

Cu Ip«nIÄ¡v \Zn IS¡m³ Hcp ]mehpw Bip]{Xnbnð InS¡pó IpcpópIÄ acn¡mXncn¡m³ HmIv--knP\pw \ðInbn«v t]msc tamZn hnI\¯nsâ Øm\w Ae¦cn¡m³? ISp¯ C´y³ hnaÀi\§fpambn hoïpw ]mÝmXy am[ya§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

D¯À{]tZinð HmIv--knP³ In«msI ap¸Xv Ip«nIÄ izmkw ap«n acn¨Xpw a¬kq¬ BbtXmsS Poh³ ]Wbw h¨p lnamNense Ip«nIÄ \ZnIÄ IS¡póXpw AS¡apff hmÀ¯IfpambmWv Cóes¯ ]mÝmXy am[ya§Ä ]pd¯nd§nbXv. hnIk\s¯ Ipdn¨p henb hmbnð temIw F¼mSpw \Sóv {]kwKn¡pó C´y³ {][m\a{´n \tc{µ tamZntbmSp Hcp ]mehpw Hcp HmIv--knP³ knenïdpw F¦nepw hm§n \ðIm³ Ignbnsñ FómWv Cu am[ya§Ä tNmZn¡póXv. Ahkcw In«pt¼mÄ C´y hncp² at\m`mhw ]pd¯v ImWn¡pó Cw¥ïnsebpw Atacn¡bnsebpw am[ya§Ä ISp¯ `mjibnemWv C´ybpsS Cu Zcn{ZmhØ Nqïn¡m«p-óXv.
 
tKm-c-Jv-]p-cn-se B-ip-]-{Xn-bnð Ip-«n-I-f-S-¡w 64 t]À Hm-Iv-kn-P³ In-«m-sX izm-kw-ap-«n a-cn¨-Xv tam-Zn kÀ-¡m-cn-\v XoÀ-¯mð Xo-cm-¯ I-f-¦-am-Wv D-ïm-¡n-bn-cn-¡p-óXv. D-¯À-{]-tZ-iv ap-Jy-a{´n tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yn-sâ a-Þ-e-¯n-se B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv ]-W-a-S-bv-¡m-¯-Xn-sâ t]-cnð Hm-Iv-kn-P³ hn-Xc-Ww ap-S-§n-bXpw tem-Iw \-Sp-§n-b Zp-c-´-ap-ïm-b-Xpw. k-Zm-ka-bw hn-I-k-\-s¯-¡p-dn-¨v kw-km-cn-¡pó tam-Zn¡v, kz-´w cm-Py-s¯ B-ip-]-{Xn-bnð Ip-«n-IÄ-¡v iz-kn-¡m³ thï{X Hm-Iv-kn-P³ k-am-l-cn-¡m³ [n-¡m¯-Xv F´p-sIm-sï-óv tNmZyw ]m-Ým-Xy am-[y-a-§-fp-bÀ-¯p-óp.
 
k-am-\-am-Wv ln-am-Nð {]-tZ-in-se Ip-«n-I-fp-sS A-h-Ø-bpw. Ip¯n-sbm-gp-Ip-ó ]p-g-bv-¡p-ao-sX km-l-kn-I bm-{X \S-¯n kv-Iq-fn-te-¡v t]m-hp-Ibpw h-cn-Ibpw sN-¿p-ó- Ip-«n-I-fp-sS Zp-c-h-Øbpw A-´m-cm-{ã am-[y-a-§Ä D-bÀ-¯n-¡m-«p-óp. Ip¯n-sbm-gp-Ip-ó ]p-g-bn-eq-sS ]-c-kv]-cw ssI-IÄ tImÀ-¯v ]n-Sn-¨pw sNdn-b Ip-«nI-sf tXm-fn-se-Sp-¯pamWv C-h-cp-sS bm{X. Im-sem-óv h-gp-Xn-bmð Iq-«-t¯m-sS Xm-tg-bv-¡v ]-Xn-¡pw. C-hnsS-sbm-cp ]m-ew \nÀ-an¨p-sIm-Sp-¡m³ hn-I-k-\-a-{´-hp-am-bn \-S-¡pó tam-Zn-¡v F´p-sIm-ïv km-[n-¡p-ón-sñópw am-[y-a-§-Ä tNm-Zn-¡póp.

a-e-sh-Åw F-t¸mÄ-th-W-sa-¦nepw C-c-s¨-¯m-sa-ó A-]-I-S-I-cam-b km-l-N-cy-¯n-eq-sS-bm-Wv Ip-«n-I-fpsS Cu Rm-Wn-tòð-¡fn. am-{Xañ, hn-j-¸m-¼p-I-fp-sS i-ey-hp-ap-sï-óv {Km-ao-W\m-b Zo³-Z-bmð iÀ-a ]-d-bpóp. hen-sbm-cp Zp-c-´-ap-ïm-Ip-ó-Xph-sc I-®-S-¨n-cn-¡p-ó A-[n-Ir-X-tcm-Sv {]-Xn-tj-[-¯n-em-Wv {Km-a-hm-knIÄ. tKm-c-Jv-]pÀ B-ip-]-{Xn-bn-ep-ïm-bXp-t]m-sem-cp A-]I-Sw X-§-fp-sS Ip-«n-IÄ-¡v \-Zn-I-S-¡p-t¼mÄ kw-`-hn-¡-cp-tX-sb-ó {]mÀ-Y-\-bn-emWv Cu a-\p-jyÀ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category