1 GBP = 90.00INR                       

BREAKING NEWS

ss{U-hn-Mv ]Tn-¡p-t¼mÄ tam-t«mÀ-th-bnepw ]-cn-io-en-¡Ww; ss{U-hn-Mv C³-kv-{S-Î-dp-sS Iq-sS th-W-sa-óv am-{Xw; A-Sp-¯-hÀ-jw ap-Xð hoïpw s]m-fn-s¨-gp-¯v

Britishmalayali
kz´wteJI³

ss{U-hn-Mv sS-Ìv A-Sp-¯-hÀ-j-t¯m-sS hoïpw ]-cn-jv-I-cn¡m-s\m-cp-§n K-Xm-K-X h-Ip¸v. ss{U-hn-Mv ]Tn-¡p-ó-hÀ tam-t«mÀ-th-bnepw ]-cn-io-en-¡-sW-sa-ó hy-h-Ø C-Xn-eq-sS h-cpw. ss{U-hÀ¡pw C³-kv-{S-Î-À-¡pw \n-b-{´n-¡m³ km-[n-¡p-ó Im-dnð, C³-kv-{S-Î-dp-sS Iq-sS-th-Ww tam-t«mÀ-th-bnð ]-cn-io-en-¡m³. A-sñ-¦nð A-Xv A-]-I-S-am-bn-am-dp-sa-óv K-Xm-K-X sk-{I«-dn {In-kv t{K-bv-en-Mv ]-dªp.

tam-t«mÀ-th-bnð ]-cn-io-en-¡-sW-ó hy-h-Ø Im-dp-IÄ-¡v am-{X-am-bn-cn¡pw _m-[Iw. ss_-¡p-IÄ-¡v C-Xm-h-iy-anñ. \n-e-hn-se \nb-aw A-\p-k-cn-¨v ss{U-hn-Mv sS-Ìv ]m-Êm-b-hÀ-¡p-am-{X-am-Wv tam-t«mÀ-th-bn-eq-sS ss{U-hv sN-¿m³ A-\p-a-Xn-bp-ÅXv. kp-c-£n-Xam-b ]-cn-ioe-\w F-ó-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv tam-t«mÀ-th-bnepw ]-cn-io-en-¡-W-sa-ó hy-h-Ø sIm-ïp-h-cm-\p-Å K-Xm-K-X h-Ip-¸n-sâ Xo-cp-am\w.

sS-Ìv ]m-Êm-b-Xn-\p-ti-jw \-S-¯pó tam-t«mÀ-th ]-cn-io-e-\-¯nð aq-óv i-X-am-\w-t]À am-{X-ta ]-s¦-Sp-¡p-óp-Åq-sh-óm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ I-W¡v. B-dp-a-Wn-¡qÀ ssZÀ-Ly-apÅ tam-t«mÀ-th-bnse ]m-kv ¹-kv tIm-gv-knð ]-s¦-Sp-¡-W-saó-Xv \nÀ-_-Ô-hpañ. C-Xp-aq-ew thï-{X tam-t«mÀ-th ]-cn-N-b-anñm-sX ss{U-hÀ-amÀ henb tdm-Up-I-fnð hïn-tbm-Sn-¡pó-Xv A-]-I-S-§Ä¡pw Im-c-W-am-Ip-óp-ïv.

C-sXm-gn-hm-¡m-\m-Wv ]-cn-io-e-\-¯n-sâ `m-K-am-bn tam-t«mÀ-th ss{U-hn-Mv Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯p-óXv. tam-t«mÀ-th-bnð Im-cyam-b ]-cn-N-b-anñm-sX h-ïn-sb-Sp-¯n-d-§pó-Xv sN-dp-¸-¡m-cm-b H-t«-sd-t¸-cp-sS a-c-W-¯n-\n-S-bm-¡n-bn-«p-sïópw t{K-bv-en-Mv ]-d-ªp. 25 h-b-Ênð-¯m-sg {]m-b-ap-Å ss{U-hÀ-am-cm-Wv C¯-cw A-]-I-S-§-fnð Iq-Sp-Xepw s]-Sp-óXv. ]-cn-N-b-¡p-d-hm-Wv C-Xn-\v Im-c-Ww. ]-cn-io-e-\-¯n-sâ `m-K-am-bn tam-t«mÀ-th-bn-eq-sS ss{U-hv sN-¿n-¡p-ó-Xn-eq-sS A-hÀ-¡v {]m-tbmKn-I ]-cn-N-bw-Iq-Sn ssI-h-cpw. C-Xv `m-h-n-bnð A-]-I-S-§Ä Ip-d-bv-¡p-ó-Xnð K-Wyam-b ]-¦v h-ln-¡p-sa-óv K-Xm-K-X sk-{I«-dn ]-d-bpóp. ]-cn-N-b-¡p-dhpw {]m-b-tbm-Kn-I-X-bnñm-bv-a-bp-am-Wv {_n-«-\n-se tdm-U-]-I-S-§-fnð sN-dp-¸-¡mÀ Iq-Sp-Xepw s]-Sp-ó-Xn-\v Im-c-W-saópw sk-{I«-dn hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category