1 GBP = 90.00INR                       

BREAKING NEWS

hnhm-lw I-gn-ªv 12 hÀ-jw I-gn-ªn-«pw- Im-an-e-tbm-Sp-Å- sh-dp-¸v am-dm-sX {_n-«o-jv P\-X; U-bm-\-bp-sS a-c-W-¯n-\v D-¯-c-hm-Znbm-b kv-{Xo-sb F§-s\ cm-Ún-bm-bn Im-Wp-sa-óv 67 i-X-am-\w-t]À; NmÄ-kv cm-Pm-hm-Ip-ó-Xn-\v Fñm X-S-Ê-hpw `m-cyX-só

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-en-k_-¯v cm-Ún Øm-\-Xym-Kw sN-bv-Xv NmÄ-kn-s\ cm-Pm-hm-bn hm-gn-t¨-¡p-sa-ó A-`yq-lw i-à-am-Ip-ó-Xn-\n-sS, NmÄ-kv cm-Pm-hm-Ip-ó-Xn-sâ km-[y-X-IÄ {_n-«o-jv P-\-X NÀ-¨ sN-bv-Xp-Xp-S§n. X-\n-¡v 95 h-b-Êm-bmð, Øm-\-Xym-Kw sN-bv-Xv ]n³-Xp-SÀ-¨m-h-Im-in-sb hm-gn-¡m³ A-\p-h-Zn-¡p-ó do-P³-kn \nb-aw \-S-¸m-¡n hn-{i-a-Po-hn-X-¯n-te-¡v ]n-òm-dp-sa-óm-Wv F-en-k_-¯v cm-Ún \ð-Ip-ó kq-N\.

F-ómð, NmÄ-kn-sâ In-co-S-hmgv-N A-{X-sb-fp-¸-am-In-sñ-óv I-cp-Xp-ó-h-cpïv. `m-cy Im-an-e-tbm-Sp-Å {_n-«o-jv P-\-X-bp-sS sh-dp-¸v X-só-bm-Wv A-Xn-\v Im-c-Ww. Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn-sb H-gn-hm-¡n NmÄ-kv Im-ane-sb hn-hm-lw I-gn¨-Xv Cópw DÄ-s¡m-Åm³ A-hÀ-¡m-bn-«nñ. 1997þð Ubm-\ a-cn-¨-ti-jw 2005þem-Wv Im-ane-sb NmÄ-kv hn-hm-lw sN-bv-X-sX-¦nepw NmÄ-kvþUbm-\ _-Ôw D-e-ª-Xn-\v ]n-ónð Im-an-e-bp-sS km-ón-[y-am-bn-cp-óp-shó-Xv ]-c-ky-amWv.
 
NmÄ-kn-sâ `m-cy-sb-ó \n-e-bnð {_n-«o-jv cm-Ún-bm-bn Iman-e h-cp-ó-Xn-t\m-Sv `q-cn]-£w {_n-«o-jp-ImÀ¡pw Xm-Xv-]-cy-anñ. k¬sU F-Iv-kv-{]-kv ]{Xw \-S¯n-b kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 67 i-X-am-\w t]cpw cm-Ún-]-Z-hn-bn-se-¯m³ Im-an-e-bv-¡v tbm-Ky-X-bn-sñ-ó \n-e-]m-Sn-em-Wv. 19 i-X-am-\w t]À am-{X-am-Wv cm-Ún-bm-bn Ah-sc DÄ-s¡m-Åp-óp-Åq.

U-bm-\ cm-P-Ip-am-cn-sb-¡p-dn-¨v A-Sp-¯n-sS ]p-d-¯n-d-§nb tUm-Iyp-saâ-dn {_n-«o-jv P-\-X-bp-sS a-\-Ênð hoïpw Iman-e hn-cp-² a-t\m-`m-hw kr-ãn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. Ubm-\ {^w _n-tbm-ïv Z t{K-hv F-ó tUym-Iyp-saâ-dn Ubm-\ Po-hn-¨n-cp-ó Ime¯v Im-an-ebpw NmÄ-kp-am-bp-Å A-hnln-X _-Ô-¯n-te¡pw sh-fn-¨w ho-ip-ó-Xm-Wv. 1992þ\pw 1993þ\pw C-S-bnð Nn-{Xo-I-cn¨ tUm-Iyp-saâ-dn U-bm-\-bv-I-¡v 31 h-b-Êp-Å-t¸m-g-t¯-Xm-Wv. NmÄ-kp-am-bn ]n-cn-ª-bpS-s\ A-h-cp-sS hm-¡p-I-fn-eq-sS Zm-¼y-Xy-¯n-se Iñp-I-Sn-IÄ hn-i-Z-am-¡p-óXWv Cu tUm-Iyp-saâdn.

a-cn-¨v 20 hÀ-jw ]n-ón-s«-¦nepw C-ópw P-\-§-tf-ähpw Iq-Sp-Xð B-cm-[n-¡p-ó-Xpw kv-t\-ln-I-¡p-óXpw U-bm-\-sb-bm-sW-óv kÀ-th kq-Nn-¸n-¡póp. NmÄ-kn-s\-¡mÄ, a-¡-fm-b hn-ey-an-s\bpw l-m-cn-sbbpw P-\-§Ä Iq-Sp-Xð B-cm-[n-¡pó-Xv U-bm-\-bp-sS hy-àn-{]-`m-hw C-h-cn-eq-sS Xp-S-cp-óXp-sIm-ïmWv.

1997 Hm-K-kv-äv 31þ\m-Wv Ubm-\ cm-P-Ip-am-cn kp-lr-¯n-s\m-¸w ]m-co-kn-epïm-b Im-d-]-I-S-¯nð sImñ-s¸-Sp-óXv. NmÄkpw Im-an-e-bp-am-bp-Å A-hnln-X _-Ô-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv Zm-¼-Xy-¯nð hn-Åð ho-gp-óXpw U-bm-\bpw NmÄkpw A-I-ep-ó-Xpw. U-bm-\-bp-sS a-c-W-¯-\p-¯-c-hm-Zn-bm-bm-Wv Im-ane-sb P-\-§Ä C-t¸mgpw Im-Wp-óXv. U-bm-\-bp-sS P-ò-\mSm-b sh-bvð-knð \m-enð aq-óp-t]cpw Iman-e cm-Ún-bm-Ip-ó-Xn-s\ F-XnÀ-¡p-ó-Xm-bn kÀ-th kq-Nn-¸n-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category