1 GBP = 90.00INR                       

BREAKING NEWS

s{_-Iv-kn-äv \-S-ómð bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-óXpw A-bÀ-e³-Unð tPm-en sN-¿p-óXpw Hcp-t]m-se-bm-Ipw; C-cp cm-Py-§-fnepw ]u-c-Xz-ap-Å-hÀ-¡v \n-b-{´-W-§-fnñm-¯ bm-{Xbpw tPm-en sN-¿m-\p-Å A-h-Im-ihpw Dd-¸v

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv {_n-«³ hn-Sp-Xð t\-Sp-ó-Xn-\p-Å NÀ-¨-I-fnð G-ähpw Iq-Sp-Xð D-bÀ-óp-tIÄ-¡p-óXv bq-tdm-]y³ ]u-c-òmÀ-¡v \n-e-hn-ep-Å k-ôm-c-kzm-X-{´yhpw tPm-en sN-¿m-\p-Å A-h-Im-i-s¯bpw Ip-dn-¨mWv. sj-¦¬ I-cmÀ {]-Im-cw \n-e-hnð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-se Aw-K-cm-Py-§-fn-se ]u-c-òmÀ-¡v G-Xp cm-Py-t¯-¡v t]m-Im\pw F-hn-sS-th-W-sa-¦nepw tPm-en sN-¿m\pw km-[n-¡pw. F-ómð, {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wnb-\v ]p-d-¯m-Ip-ó-tXmsS, bq-tdm-¸n-se C-X-c-cm-Py-§Ä {_n«-s\ kw-_-Ôn-¨v a-tä-Xv cm-Py-§-sfbpw t]m-se hntZ-i cm-Py-§-fm-bn am-dpw.

bm-{Xm-\n-b-{´-W-§Ä Cñm-Xm-Ipó-Xv kw-_-Ôn-¨v bq-tdm-]y³ bq-Wn-b\pw {_n-«-\p-am-bp-Å NÀ-¨-IÄ \-Sóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-Wv. A-Xn-\nsS, A-bÀ-e³-Un-s\ s{_-Iv-kn-äv _m-[n-¡n-sñ-ó dn-t¸mÀ-«v ]p-c-¯p-hóp. A-bÀ-e³-Un-se ]u-c-òmÀ-¡v C-t¸mÄ e-`n-¡p-ó k-ôm-c-kzm-X-{´yhpw tPm-en kzm-X-{´yhpw s{_-Iv-kn-än-\p-ti-jhpw \n-e-\nÀ-¯m³ {]-[m-\-a{´n sX-tc-k ta-bv Xo-cp-am-\n-¨-Xm-bm-Wv dn-t¸mÀ-«pIÄ.
 
A-bÀ-e³Upw {_n-«-\p-am-bn H-cp sj-¦¬ ta-J-e Xp-d-¡pó-Xv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\p-am-bp-Å NÀ-¨-I-fnð {_n-«³ D-ó-bn-¡pw. D-¯-c A-bÀ-e³-Up-am-bp-Å {_n«-sâ A-XnÀ-¯n \n-Ý-bn-¡p-ó Im-cy-¯nepw NÀ-¨-I-fp-ï-m-hpw. sF-dn-jv A-XnÀv-¯n-¡v Ip-dp-sI-bp-Å N-c-¡p-K-Xm-K-X-¯n-\pw {_n-«³ A-\pa-Xn \ð-Ip-sa-óm-Wv kq-N-\. Nc-¡v \o-¡-¯n-sâ \n-b-{´-W-§Ä kw-_-Ôn¨pw \n-Ip-Xn kw-_-Ôn¨pw NÀ-¨-IÄ \-S-tó-¡pw.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-]-Wn-bnð \n-e-\nð-¡p-ó X-c-¯nð s{_-Iv-kn-äv \-S-¸n-em-¡-W-sa-ó B-hiyw C-t¸mį-só i-à-amWv. A-bÀ-e³-Up-am-bn k-l-Ic-Ww \-S-¸n-em-¡m-sa-¦nð a-äv bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ cm-Py-§-fp-am-bn F-´p-sIm-ïv ]m-Sn-sñó tNm-Zyhpw C-tX-m-sSm-¸w D-b-cp-ópïv. s{_-Iv-kn-äv ]p-\x-]cn-tim-[n-t¡-ï-Xm-sW-ó A-`n-{]m-bw ap-¼-t¯-¡mÄ i-àn-{]m-]n-¡p-ó km-l-N-cy-¯nð Cu Xo-cp-am-\-¯n-\v {]-k-àn-tb-sd-bmWv.

s{_-Iv-kn-äv Xo-cp-am-\w am-än-sh-¨v hoïpw ln-X-]cn-tim-[-\ \-S-¯-W-sa-óv e-ï³ ta-bÀ km-Pn-Zv Jm³ A-Sp-¯n-sS B-h-iy-s¸-«n-cp-óp. ln-X-]cn-tim-[-\-sbó-Xv {]-I-S-\-]-{Xn-I-bn-epÄ-s¸-Sp-¯n te-_À Xn-c-sª-Sp-¸n-s\ t\-cn-S-W-sa-ópw Xn-c-sª-Sp-¡-s¸-Sp-I-bm-sW-¦nð C-t¸mg-s¯ P-\-ln-Xw Xn-cp-¯m³ hoïpw ln-X-]cn-tim-[-\ \-S-¯-Wsa-óp-am-Wv e-ï³ ta-bÀ B-h-iy-s¸-«-Xv. I-Sp-¯ \n-e-]m-Sp-I-fp-am-bn s{_-Iv-kn-än-te-¡v t]m-Ip-ó-Xn-t\m-Sv `q-cn-]-£-¯n\pw Xm-Xv-]-cy-an-sñ-óXpw hy-à-amWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category