1 GBP = 89.10 INR                       

BREAKING NEWS

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« bp-hm-hn-\v bp-sI-bnð h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð-s¸-« 26 h-b-kpÅ bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. sa-Un-¡ð C-ta-Pnw-Kv sS-Iv-t\m-fPn (tdUn-tbm-{Km^n) bnð _m-¨n-e³ Un{Kn t\Sn-b bp-hm-hv C-t¸mÄ C-´y-bnð tPm-en sN-¿póp. sh-fp-¯ \n-dw. 179 skân ao-äÀ D-bcw. bp-sI-bnð tPm-en sN-¿p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 0441174311334, 0447969196414

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam