1 GBP = 89.10 INR                       

BREAKING NEWS

]p\À-hn-hmlw: eï³ F³-F-¨v-F-knð tUm-Îdmb HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

eï³ F³-F-¨v-F-knð tUm-Îdmb HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. ]p-\À-hn-hm-l-am-Wv. 36 h-b-kv. 177 skân ao-äÀ D-bcw. {In-Ìy³ a-X-¯n-se G-Xp hn-`m-K-¯nð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ P[email protected] Or [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam