1 GBP = 89.25 INR                       

BREAKING NEWS

Ggmw h-b-Ênð ssk-¡nÄ Hm-Sn-¡m³ A-dnbWw; F«mw h-b-k-nð jq-te-kv sI-«m³ A-dn-b-Ww; 15þmw h-b-Ênð t{]-an-¡-Ww; 16þmw h-b-b-Ênð C-cp«-¯v H-ä-bv-¡v \-S-¡Ww; \n-§-fp-sS Ip-«n t\mÀ-að BtWm F-ó-dn-bm-\p-Å h-gn-IÄ C-h-sbm-s¡

Britishmalayali
kz´wteJI³

]n-d-óp-ho-gp-t¼mÄ ap-Xð Ip-«n-IÄ A-h-cp-sS h-fÀ-¨ i-cnbm-b co-Xn-bnemtWm F-ó-Xn-sâ kq-N-\-IÄ \ð-In-¯p-S-§pw. I-c¨n-tem-sS `q-an-bn-te-¡v h-cp-ó Ip-«n-IÄ B-tcm-Ky-hm-òm-cm-sW-óm-Wv s]m-Xp-th-bp-Å hn-e-bn-cp¯ð. AXp-t]mse Hmtcm {]m-b-¯nepw Ip-«n-I-fp-sS h-fÀ-¨ -t\mÀ-að BtWm F-óv ]cn-tim-[n-¡m³ Cu kq-N-\-IÄ ]n-´p-SÀ-ómð a-Xn.

G-gp h-b-sʯn-b Ip-«n X-\n-¨v ssk-¡nÄ N-hn-«m³ ]Tn-¨n-cn-¡Ww. F-«p-h-b-sÊ-¯p-t¼mÄ kz-bw jq te-kv sI-«m\pw kz-´w h-kv-{X-§Ä I-gp-Im-\pw a-säm-cm-fp-sS k-lm-b-anñm-sX ]ñp-tX-¡m\pw ]-Tn-¨n-cn-¡Ww. H-¼Xmw h-b-Ênð H-cp ta-i hr-¯n-bm-¡m\pw t]m¡-äv a-Wn i-cnbm-b co-Xn-bnð hn\n-tbm-Kn-¡m\pw a-säm-cm-fp-sS k-lm-b-anñm-sX Ip-fn-¡m\pw A-dn-bWw.

]-¯p-h-b-Êp-Å Ip-«nIÄ, `£-Ww I-gn-¨ ]m-{X-§Ä hr-¯n-bm-¡m\pw kz-bw bqWn-t^mw A-Wn-bm\pw kz-´w km-[-\-§Ä \-ã-s¸-Sp-¯m-sX t\m-¡m\pw {]m-]v-X-\m-bn-cn-¡Ww. X-sâ h-kv-Xp-h-I-I-fp-sS hn-e-b-dn-bp-I, F-´p-[-cn-¡-W-sa-óv kz-bw Xo-cp-am-\n-¡p-I, Xp-Wn a-S-¡n-sh-¡p-I, kz-bw sd-U-n-bm-hp-I, Iq-«p-ImÀ-s¡m-¸w Xm-a-kn¡p-I Xp-S-§n-b-hbpw C-¡me-¯v sN-t¿-ï-Xm-Wv.

11 h-b-Êp-Å Ip-«n-¡v H-cp Sm-_m-Imw. kz-´w ap-dn-bnð Sn-hnbpw \ð-Imw. 12þse-¯pt¼mÄ A-h³ kv-Iq-fn-te-¡v X-\n-¨v t]m-Im³ {]m-]v-X-cm-bn-cn-¡Ww. s\-änð X-\n-¨v skÀ¨v sN-¿m\pw sam-ss_ð t^m¬ kz-´-am-¡m\pw kv-Iq-fn-te-¡v ssk-¡n-fnð t]m-Im\pw A-Sp-¯p-Å ]mÀ-¡nð-t¸m-bn kp-lr-¯p-¡Ä-s¡m-¸w I-fn-¡m\pw em]v-tSm-¸v D-]-tbm-Kn-¡m\pw Fw]n3 t¹-bÀ kz-´-am-¡m-\pw {]m-bw 12 aXn.

13 h-b-Ên-se-¯p-t¼mÄ, Ah-s\ ho-«nð X-\n-¨m-¡n ho-«p-ImÀ-¡v ]p-d¯p-t]m-Imw. X-\n-¨v ]p-d¯p-t]m-hp-I, Iq-«p-ImÀ-s¡m-¸w sN-e-hn-Sp-I, In-S-¸p-ap-dn-bnð Iw-]yq-«À D-]-tbm-Kn¡p-I F-ón-h-bm-Imw. 14 h-b-Ên-se-¯n-bmð tkm-jyð ao-U-n-b-bn-te-¡v {]-th-in-¡mw. s^-bv-kv-_p-¡nepw kv-\m-¸v-Nm-änepw Aw-K-Xz-am-Imw. ho-Sn-sâ Xm-t¡mð H-óv Ah-s\ Gð-¸n-¡mw. Iq-«p-Im-cp-sam-¯v kn-\n-a-bv-¡v t]m-Ip-ó-Xn-epw sX-änñ.

15þse-¯n-bmð A-h-s\m-cp Iq-«p-Im-cn-bm-hmw. kz-´-am-bn h-kv-{X-§Ä hm-§m-\pw F-\À-Pn {Un-¦p-IÄ Ip-Sn-¡m\pw A-Xym-hiyw l-cw-]-I-cp-ó ]m-«p-IÄ tIÄ-¡m\p-sam-s¡-bm-hpw. 16 h-b-Êm-bmð, ho-«n-emcpw Cñm-¯-t¸mÄ Iq-«p-Im-cp-am-bn sN-e-hn-Sm-s\m-s¡ {]m-b-am-Ipw. cm{Xn X-\n-¨v ]p-d¯p-t]m-Im\pw A-h³ {]m-]v-X-\m-I-Ww.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category