1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

F³F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿p-ó bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó Pm-t¡m-ss_-äv bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bnð sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡p-ó F³F-¨v-F-knð tPm-en sN-¿p-ó Pm-t¡m-ss_-äv bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp. 23 h-bkv. bp-sI-bnð sk-änð sN-¿m³ tbm-Ky-X-bp-Å-hÀ-¡v ap³-K-W-\.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07460590678/ 07737952048

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam