1 GBP = 89.25 INR                       

BREAKING NEWS

Bdp-am-k-am-bn H-cp h-cp-am-\hpw Cñm-sX-bp-Å Po-hnXw; ]n-Sn-¨p-\nÀ-¯nb-Xv sl-Ìnw-Kn-se a-e-bm-fnIÄ; aq-óp a-¡-fp-ambn Cu A-½ \n-e-hn-fn-¡p-t¼mÄ BÀ-¡m-Wv I-®-S-bv-¡m³ B-hp-óXv?

Britishmalayali
kz´wteJI³

Iq-Sp-Xð A-dn-bpw-tXmdpw F-{X k-lm-bn-¨mepw a-Xn-bm-hnñ Fó tXm-óð i-à-am-hp-I-bmWv. a-¡-fp-sS Nnd-Iv D-d-bv¡pw ap-¼v ]n-Xm-hn-sâ tcm-Kw A-½-bp-sS tPm-en-bnñm-¯ A-h-Øbpw Iq-Sn I-eÀ-ó-tXm-sS B-sI {]-Xn-kn-Ôn-bnem-b H-cp Ip-Spw-_-amWv C-t¸mÄ a-c-W-¯n-sâ `o-I-c \n-e-hn-fn-¡v ap-¼nð ]I-¨p \nð-¡p-óXv. sl-Ìnw-Kn-ð a-cn-¨ k-¡-dn-b-bp-sS Øn-Xn-sb-¡p-dn-¨p-Å Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä ]p-d-¯p-h-cp-t¼mÄ Ah-sc F-{X k-lm-bn-¨mepw a-Xn-bm-hnñ Fó tXm-óð Iq-Sn-bm-Wv i-à-am-Ip-ó-Xv.

h-Õ-½-bp-sS sIbdÀ tPm-en-bnð \nópw e-`n-¨n-cp-ó ]-Ww sIm-ïm-Wv aq-óp a-¡Ä A-S§n-b Ip-Spw-_w Po-hn-¨p-t]m-ón-cp-óXv. k-¡dnb tcm-K _m-[n-X-\m-b-tXm-sS h-Õ½ tPm-en-¡v t]m-hm-Xm-b-t¸mÄ aq-óp a-¡Ä-¡p-ap-Å sN-e-hp-IÄ I-sï-¯m³ t]mepw H-cp L-«-¯nð B Ip-Spw-_-¯n-\v I-gn-ªnñ. sl-kv-änw-Kn-se a-e-bm-fn-IÄ ap³ssI F-Sp-¯v kw-L-Sn-¸n-¨p \ðIn-b ]-Whpw kÀ-¡mÀ _-\-^n-äp-I-fp-am-bn-cpóp Cu Ip-Spw_-s¯ ap-t¼m-«v sImïp-t]m-b-Xv.

A-Xn-\n-S-bn-em-Wv ac-Ww F-¯p-óXv. k-¡dn-b Kp-cp-X-cm-h-Ø-bnð B-b-t¸mÄ ip-{iq-jn-¡m-\m-bn F¯n-b H-cp _-Ôp-hpw aq-óv a-¡-fpw h-Õ-½bpw sl-kv-änw-Kn-se H-cp a-e-bm-fnbpw AS-¡w B-dp-t]À-¡p-Å hnam-\ Sn¡-äv am{Xw C-t¸mg-s¯ sN-e-hm-bn aq-hm-bn-cw ]u-ïn-\v ap-I-fnð B-Ipw. ar-X-tZ-lw \m-«n-se-¯n-¡m³ ^yp-W-dð U-b-d-ÎÀ B-h-iy-s¸-Sp-ó sN-e-hv 3500 ]u-ïm-Wv.
AXp-sIm-ïv G-ähpw Ip-dªXv Cu Ip-Spw-_-¯n-\v 6500 ]u-ïv B-h-iy-ap-ïv. A-sñ-¦nð A-hÀ-¡v ap-t¼m-«v t\m-¡m-s\ km-[n-¡nñ. {]n-b-s¸-« hm-b-\-¡mÀ a-\-k-dn-ªv k-lm-bn-¨mð am-{X-sa Cu Ip-Spw-_-¯n-\v a-c-W-¯nð F-¦nepw k-am-[m-\w e-`n-¡q. hm-b-\-¡mÀ B-Zy Znh-kw {]-Xo-£m-\nÀ-`-c-am-bn X-só-bm-Wv {]-Xn-I-cn-¡pó-Xv F-ó-dn-ª-tXm-sS-bm-Wv C-Xv hoïpw tNm-Zn-¡p-ó-Xv.

]-Xn-hv sX-än-¡m-sX bp-sI a-e-bm-fn-IÄ I-cp-W-tbm-sS cw-K-¯p-sï-¦nepw Htóm ctïm Znh-kw sIm-ïv B Ip-Spw-_s¯ ]-c-amh-[n k-lm-bn¡p-I F-ó B-{K-l-am-Wv R-§Ä-¡v _m-¡n-bp-ÅXv. B-Zy Znh-kw X-só 2858.75 ]u-ïv hm-b-\-¡mÀ \ð-In I-gn-ªp. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv hgn 85 hm-b-\-¡mÀ Có-se \ð-In-b 2095 ]uïpw A-Xn-sâ Kn-^v-äv F-bv-Uv Iq-Sn tNÀ-¯ 2523.75 ]u-ïpw Nm-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv h-gn 11 t]À tNÀ-óv \-ev-In-b 335 ]uïpw \-evIn-b Xp-I-bm-WnXv. {_n-«o-j-v a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ k-¡-dn-bbv¡m-bn cq-]w sIm-Sp-¯ {]-tXy-I hnÀ-Pn³-aWn A-¡u-ïn-te-¡v \n-§Ä-¡p ]-Ww \ð-Imw. C§-s\ \ð-Ip-t¼mÄ Kn-^v-äv F-bv-Uv \ð-Im³ A-\pa-Xn \ð-In-s¡m-ïpÅ t^mw Sn-¡v sN-¿m³ a-d-¡-cpXv. A-§-s\- sN-bvXmð B ]-W-¯n-sâ \n-Ip-Xn-bm-b 25 i-X-am-\w Iq-Sn B Ip-Spw-_-¯n-\v e-`n-¡pw. \n-§Ä \ð-Ip-ó H-cp ]u-ïn-\v H-tó-Imð ]u-ïm-bn-cn¡pw b-YmÀ-°-¯nð e-`n-¡p-I. A-Xn-\p km-[n-¡p-ón-sñ-¦nð Nm-cn-än ^u-tïj-sâ A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«p \ð-Imw. F-ómð Kn-^v-äv e-`n-¡p-I-bnñm F-óp a-d-¡-cpXv.
{_n-«o-jv a-e-bm-fn N-m-cn-än ^u-tïj-sâ _m-¦v A-¡u-ïv hn-h-c-§Ä Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡póp
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Zahacaria John Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320
k-¡-dn-b-bv-¡v Rm-b-dm-gv-¨ a-e-bm-fn k-aq-lw hn-S sNmñpw; kw-kv-Im-cw \m-«n-ð
CuÌv kkIv--knse slÌnMv--knð Xn-¦-fmgv-N cm-hn-se B-Wv k-¡dn-b a-c-W-a-S-ª-Xv. I-gn-ª \mep amk¡meambn Iym³kÀ tcmK_m[nX\mbn NnInÕbnð Ignªp hcth acWw kw`hn¡pI Bbncpóp. 12 hÀj¡meambn bpsIbnð Xmakn¡pó k¡dnb GhÀ¡pw {]nbs¸«h\mbncpóp. \mepamkw ap³]mWv seMv Iym³kÀ tcmKw ]nSns]-«Xv. XpSÀóv NnInÕm \Sóp hcnIbmbncpóp. XpSÀóv ho«nð ]mentbänhv sIbÀ kwhn[m\w Hcp¡n NnInÕm \Sóp h-cth ho«nð sh¨mWv acWw kw`hn-¨Xv.

Cu-Ìv k-sk-Iv-kv tl-Ìnw-Kv-kn-se skâv en-tbm-WmÀ-Uv-kn-emWv k-¡-dn-bbpw Ip-Spw-_hpw Xm-a-kn-¨p h-cp-óXv. \m-«nð sIm-«mc-¡-c ]-Ån-h-S-¡-¯nð Ip-Spw-_mw-K-am-Wv k-¡-dn-b. sIbÀ AknÌâv Bbn tPmen sN¿p-ó hÕ½bmWv `mcy. H³]Xmw ¢mÊnð ]Tn¡pó tPm¬, \memw ¢mÊnð ]Tn¡pó tPmbð, dnk]vj\nð ]Tn¡pó sPmhm³ FónhÀ a¡fmWv.

acWaSª k¡dnb tPmWnsâ arXtZlw ^yqWdð UbdtÎgv--kv GsäSp¯p. XpSÀóv \S]Sn {Ia§Ä ]qÀ¯nbm¡n arXtZlw \m«nse¯n¨p kwkv--¡cn¡póXn\pÅ {IaoIcW§Ä BWv Ct¸mÄ \Sóp hcpóXv. amÀt¯mam k`mwKamb At±¯nsâ ho«nð Cóse sshIptóchpw {]mÀ°\IÄ \Sóp. eï³ skâv tPm¬kv amÀt¯mam NÀ¨nð \nópÅ dh. jn_p Ipcy³ {]mÀ°\ ipcqjIÄ¡v t\XrXzw \ð-In.Rmdmgv-N- slbv--ÌnMv--knse skâv enbmt\mÀUv Hm¬kn bnse ss{IÌv NÀ¨nð sh¨mhpw s]mXpZÀi\hpw ]tcXsâ Bß im´n¡mbpÅ {]mÀ°\Ifpw \S-¡pI. CXn\p tijamIpw arXZlw \m«nte¡v sImïpt]m-hpI. ssh-Ip-tó-cw \m-ev apXð 6.30 h-sc s]m-Xp-ZÀi-\w H-cp-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

A-{Ukv:Christ Church Courtyard,  London Road St Leonards on seaTN 37 6GL

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category