1 GBP = 89.25 INR                       

BREAKING NEWS

\n§-fp-sS a-¡-sf {Km-aÀ kv-Iq-fnð tNÀ¡-Ww F-óm-{K-ln-¡p-óp-tïm? F-¦nð Cu 20 tNm-Zy-§-fnð ]-s¯-®-sa-¦nepw i-cn-bm-¡m³ A-h-tcm-Sv ]d-bq

Britishmalayali
kz´wteJI³

a¡-sf {Km-aÀ kv-Iq-fn-te-¡v A-b-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ¡v Hm¬-sse-\n-eq-sS A-Xn-\v ]-cn-lm-c-sam-cp-¡p-I-bm-Wv _n-Uv-hn³ tUm-«v tImw. {Km-aÀ kv-Iq-fnð A-b-¡m³ thï tbmKy-X a-¡Ä-¡ptïm F-óv A-f-¡p-ó-Xn-\p-Å ]-co-£-bm-WnXv. C-Xnð 20 tNm-Zy-§-fnð 11 F-®-¯n-s\-¦n-epw i-cn-bp¯-cw \ð-Ip-I-bm-Wv th-ïXv.

3000 sk-¡³U-dn kv-Iq-fp-I-fm-Wv {_n-«-\n-ep-ÅXv. {Km-aÀ kv-Iq-fp-IÄ 232 F-®-hpw. AXp-sIm-ïpX-só {Km-aÀ kv-Iq-fp-I-fnð {]-thi-\w In-«p-ó-Xn-\v I-Sp-¯ a-Õ-c-am-Wv t\-cn-tS-ïn-h-cp-ó-Xv. 20 t]cn-sem-cmÄ-¡p-am-{X-am-Wv A-hn-sS {]-thi-\w X-c-s¸-Sp-I. B {]-thi\w Hm¬-sse-\n-eq-sS km-[y-am-¡p-ó-Xn-\mWv Cu ]-co-£. C-Xnð ]m-Xn-sb-¦nepw a-dn-I-S-ómð am-{X-ta {Km-aÀ kv-Iq-Ä {]-th-i-\-¯n-\v \n-§Ä-¡v tbmKy-X t\-Sq.

B C-cp]-Xv tNm-Zy-§Ä Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡póp

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category