1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS

I¬-kÄ«âv ^nkn-tbm-sX-dm-¸n-Ìv Bb bp-hm-hn-\v hn-tZi-¯p \nópw h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

tI-c-f-¯nð I¬-kÄ«âv ^nkn-tbm-sX-dm-¸n-Ìv Bb BÀ-kn-F-kv-kn bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ tX-Sp-óp. (_n-]n-Sn, 1758 skân ao-äÀ D-b-cw, 26 hb-kv), hn-tZi-¯v tPm-en sN-¿p-ó s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. bp-hm-hn-sâ ]n-Xmhv Xr-iq-cnse kÀ-¡nÄ C³-kv-s]-Î-dm-Wv.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ uk 07588320657, india 00914802771156, mob- 00919961364699

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam