1 GBP = 89.70 INR                       

BREAKING NEWS

26 X-cw hn-`-h-§-fp-ambn Hm-W-k-Zy; B-th-i-I-c-am-bn h-Sw-h-en-bpw; Imw-t_m¬ C-´y³ ¢-ºn-sâ F-«maXv Hm-Wm-tLm-jw hÀ-Wm-`-ambn

Britishmalayali
hn-hn-jv tPmÀÖv

Imw-t_m¬ C-´y³ ¢-ºn-sâ HmWm-tLm-jw hÀ-Wm-`-ambn. Cu-am-kw H³-]-Xn\v D-¨-bvv-¡v 12 a-Wn ap-Xð Imw-{_n-Uv-Pv-sj-b-dn-se ]m-t]zÀ-¯v hn-tñ-Pv lm-fn-em-Wv Hm-Wm-tLm-jw A-c-t§-dnbXv. Imw-t_m¬ C-´y³ ¢-ºn-sâ F-«maXv HmWm-tLm-j-am-Wv \-S--ó-Xv. Cw-¥o-jv I-½yq-Wn-än-bnð \nópw AS-¡w \n-ch-[n Ip-Spw-_-§-fmWv B-tLm-j-¯nð ]-s¦-Sp-¯Xv. 26 X-cw hn-`-h-§-fp-ambn X-¿m-dm-¡nb Hm-W-k-Zy, Xn-cp-hmXnc, \mc§m Hm«w, a-ä-t\Iw Hm-W-¡-fn-IÄ, kwKo-X \r-¯ ]-cn-]m-Sn-IÄ XpS-§n hn-]p-eam-b B-tLm-j-§-fm-Wv kw-L-Sn-¸n-¨-Xv. h-Sw h-en-tbm-Sp Iq-Sn- HmWm-tLm-j-¯n-\v k-am-]-\-am-bn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam