1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

F³Fwkn A-t\zj-Ww \-S-¡p-óXv a-d-¨p h-¨v F³-F-¨v-F-knð tPm-en-¡v Ibdn; tPm-en D-d-¸n-¡m³ hym-P d-^-d-³-kv se-äÀ \ðIn; B-Zy A-t\z-j-W-¯nð k-kv-s]³-j³ h-ó-t¸mÄ X-«n-¸n-\v t]m-eo-kv tI-sk-Sp¯p; {_n-tÌmfn-se a-e-bm-fn sa-bnð \-gv-kn-s\ ]-¯v am-kw P-bn-enð AS-¨p

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-tÌmÄ: \-gv-knw-Kv tPm-en sN-bv-Xv sIm-ïn-cp-ó-t¸mÄ sd-kn-Uân-\v a-cp-óv \ð-Ip-ó-Xnð ho-gv-N h-cp-¯n-b-Xn-sâ t]-cnð k-kv-s]³-j\pw F³-Fw-kn A-t\z-j-Whpw \-S-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð A-¡mcyw ad-¨v h-¨v F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-bnð \-gv-km-bn tPm-en-bv-¡v I-b-dn-b-Xn-sâ t]-cnð {_n-tÌm-fnð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fnbm-b sa-bnð \-gv-kn-s\ tImS-Xn P-bn-enð A-S¨p. sXm-Sp-]p-g kz-tZ-inbm-b sjð-hn hÀ-¡n-sb-bm-Wv I-gn-ª Znh-kw X-«n¸v \S-¯n F-óv I-sï-¯n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv P-bn-enð A-S-¨-Xv-. {_n-tÌm-fn-se a-e-bm-fn A-tkm-kn-tbj-sâ ap³ {]-knUâv Iq-Sn-bm-bn-cp-ó sjð-hn-sb ]-¯v am-k-t¯-¡m-Wv {_n-tÌmÄ a-Pn-kv-t{S-äv tImS-Xn X-S-hn-te-¡v A-b-¨Xv. C-bm-fp-sS `m-cybpw c-ïv Ip-«n-Ifpw {_n-kv-täm-fnð X-só-bm-Wv Xm-a-kw.

ap-¼v tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó \-gv-knw-Kv tlm-an-se sd-kn-Uân-\v a-cp-óp sIm-Sp-¡m³ hn-«p t]m-b-Xp-am-bn _-Ô-s¸-«m-Wv sjð-hn-s¡-Xn-sc F³-Fw-kn \-S]-Sn B-cw-`n-¨-Xv. {_n-tÌm-fnð X-só Io³jmw \-gv-knw-Kv tlm-anð tPm-en sN-¿p-t¼mÄ B-bn-cp-óp C-Xv. F³-Fwkn \-S-¡p-ó-Xn-\n-S-bnð sjð-hn B hnh-cw ad-¨v h-¨v {_n-kv-täm-fn-se {]ap-J F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-bm-b ku-¯v ta-Unð \-gv-km-bn tPm-en-¡v I-bdn. Cu tPm-en In-«m-\m-bn c-ïv hym-P d-^-d³-kv se-ä-dp-Ifpw sjð-hn lm-P-cm-¡n-b-Xm-bn tImS-Xn I-sï¯n. B-Zy A-t\z-j-W-¯nð sjð-hn-s¡-Xn-sc \-S]-Sn D-ïm-b-t¸mÄ am-{X-am-Wv F³-F-¨v-F-kv B-i-p-]{Xn A-[n-Ir-XÀ F³-Fw-kn A-t\z-j-W Imcyw A-dn-bp-ó-Xv. Xp-SÀ-óv X-«n-¸n-sâ t]-cnð t]m-eo-kv tI-kv-F-Sp¡p-I B-bn-cpóp. A-Xn-sâ ^-e-am-bm-Wv I-gn-ª Zn-hkw ]-¯v am-k-t¯-¡v in-£n-¨Xv.

X-\n-s¡-Xn-sc \-gv-knw-Kv B³-Uv an-Uv ssh^-dn Iu¬-knð A-t\zj-Ww \-S-¡p-t¼m-gm-bn-cp-óp ku-¯v sa-Uv tlm-kv-]n-ä-enð h-¨v \-S-ó H-cp tPm-_v s^-b-dnð ]-s¦-Sp-¯ sjð-hn \-gv-knw-Kv s]m-kn-j-\m-bn A-t]-£ k-aÀ-¸n-¨Xv. X-\n-s¡-Xn-sc A-t\zj-Ww \-S-¡p-óp-sh-ó Imcyw ad-¨v h-¨p-sh-ó-Xn-\v ]pd-sa sX-äm-b tc-J-IÄ lm-P-cm-¡n tPm-en-¡v I-b-dn-sb-ó Ip-äw Iq-Sn-bm-Wv sjð-hn-¡-p tað C-t¸mÄ Np-a-¯n-bncn¡p-ó-Xv. I-gnª H-cp hÀ-j-ambn ku-¯v-sa-Unð \-gv-km-bn tPm-en sN-bv-Xv h-c-sh-bm-Wv sjð-hn C-t¸mÄ A-I-¯m-b-Xv.

B H-cp hÀ-j-¡m-e-¯n-\n-sS A-bm-fp-sS tPm-en-bp-am-bn _-Ô-s¸-«v ]-cm-Xn-I-sfmópw D-bÀ-ón-«p-ïm-bn-cp-ónñ. Xp-S-À-óv t\c-s¯ A-t±-l-¯n-s\-Xn-sc \S-óv sIm-ïn-cn-¡p-ó A-t\z-j-W-¯n-se B-tcm-]-W-§Ä i-cn-bm-sW-óv sX-fn-bp-Ibpw Ip-ä-¡m-c-\m-sW-óv hn-[n-¡p-I-bp-am-bn-cp-óp. Xm³ Ip-ä-samópw sN-bv-Xn-«n-sñ-óm-bn-cp-óp 43 Im-c\m-b sjðhn BZyw X-d-¸n-¨v ]-d-ªXv. F-ómð {_n-tÌmÄ a-Pn-kv-t{S-äv-kn-\v ap-ónð \-S-ó hn-Nm-c-W-bnð C-bmÄ Ip-ä-¡m-c-\m-sW-óv sX-fn-bp-I-bm-bn-cpóp. P-Uv-Pv amÀ-¡v tlmÀ-«-\m-Wv sjð-h-n-sb P-bn-enð A-S-bv-¡m-\p-Å hn-[n ]p-d-s¸-Sp-hn-¨-Xv.

I-Sp-¯ Ip-ä-am-Wv sjð-hn sN-bv-X-sX-óm-Wv hn-[n-]-d-bð th-f-bnð P-Uv-Pv ]-d-ªXv. I-cp-Xn-¡q-«n-bp-Å Ip-ä-am-Wn-sX-ópw A-Xn-\mð X-S-hnð InS-tó a-Xn-bm-hq Fópw tImS-Xn hy-à-am-¡n-. B-ip-]-{Xn-I-fp-sS Kp-W-ta-òbpw sI-b-dpw D-d-¸p h-cp-¯p-ó-Xn-\v ap³K-W-\ \ð-In-tb a-Xn-bm-hq Fópw P-Uv-Pv {]-Jym-]n-¨p. 100 ]u-ïv hnÎnw kÀ NmÀ-Pv A-S-bv-¡m-\pw D-¯-c-hn-«n-«p-ïv. Xm³ F³-Fw-kn A-t\z-j-W-¯n-\v hn-t[-b-\m-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-ó Imcyw a-d-¨p h-¨m-Wv sjð-hn ku-¯v-sa-Unð tPm-en-¡v A-t]-£n-¨-sX-ópw A-Xn-\m-bn hym-P sd-^-d³-kv se-ä-dp-IÄ lm-P-cm-¡n-sbópw t{]m-kn-Iyq-«dmb t]mÄ dn-s¡-äv-kv {_n-kv-tämÄ {Iu¬ tIm-S-Xn-bnð t_m-[n-¸n-¨n-cp-óp.

2015 Pq-Wn-em-bn-cp-óp sjð-hn-sb \n-b-an-¨Xv. F-ómð C-bmÄ F³-Fw-kn A-t\z-j-W-¯n-\v hn-t[-b-\m-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-ó B-fm-sW-óv H-cp k-_v-kn-Iypâv \-gvk-kv B-\zð hm-en-tU-j³ s{]m-k-kn-eq-sS Øm-]n-¡-s¸-Sp-Ibpw Xp-SÀ-óv Iq-Sp-Xð A-t\z-j-W-¯n-\v D-¯-c-hn-Sp-I-bp-am-bn-cp-óp. ku-¯v sa-Unð tPm-en t\-Sm-\m-bn sjð-hn X-sâ Iq-sS ap-¼v tPm-en sN-bv-Xn-cpó a-Rv-Pp A-{_-lm-anð \nópw Ip-Spw-_mw-Kw So\ tPm-knð \n-ópw hym-P d-^-d³-kp-IÄ kw-L-Sn-¸n-¨v \ð-In-sbópw I-sï-¯n-bn-cpóp. Xm³ Cu d-^-d³-kp-IÄ I-ïn-sñ-óm-bn-cp-óp A-d-Ìnem-b D-S³ sjð-hn-bp-sS {]-Xn-I-c-Ww.

H-cp hÀ-jw tPm-en sNbv-X h-I-bnð sjð-hn 21,692 ]u-ïv k-¼m-Zn-¨p-sh-óv sX-fn-ªn-«p-ïv. A-h-km-\ aq-óv amk-s¯ i¼-fw tlm-kv-]n-äð \ð-In-bn-cp-ónñ. A-t\zj-Ww t\-cn-Sp-ó Imcyw X-sâ I-£n ad-¨v h-¨p-sh-ó Im-cyw sjð-hn-bp-sS A-`n-`m-j-I³ F-UzmÀ-Uv sl-sX-dnw-Kv-S¬ k-½-Xn¨p. F-ómð tPm-en sN-¿m³ th-ï Un-{Kn-bpw, ]-cn-{i-ahpw I-gnhpw X-sâ I-£n-¡p-sïópw F-UzmÀ-Uv tIm-S-Xn-bnð t_m-[n-¸n-¨n-cp-óp. ap-¼v tPm-en sN-bv-Xn-S-s¯ sd-kn-Uân-\v a-cp-óv \ð-In-bn-sñ-ó t]-cn-em-Wv sjð-hn-bv-s¡-Xn-sc A-t\zj-Ww \-S-ó-sX-¦nepw ]n-óoSv Cu a-cpóv Hm-¸¬ sN-¿m-¯ hn-[-¯nð tcm-Kn-bp-sS s_-Unð \nópw I-sï-¯n-sbópw F-UzmÀ-Uv tIm-S-Xn-bnð t_m-[n-¸n-¨n-cp-óp.

ku-¯v-sa-Un-se sjð-hn-bp-sS tPm-en-bnð ]n-g-hp-I-sfm-óp-ap-ïm-bn-cp-ón-sñ-ópw F-UzmÀ-Uv hn-Nm-c-W-¡n-sS F-Sp-¯v Im-«n-bn-cp-óp. 2001 ap-Xð sjð-hn bp-sI-bnð {]m-Îo-kv sN-bv-Xv h-cn-I-bmWv. A-t¸m-sgmópw {]-iv-\-§-fp-ïm-bn-cp-ón-ñm-sbópw A-t±-l-¯n-sâ A-`n-`m-j-I³ t_m-[n-¸n-¨p. bp-sI-bnð \-gv-knw-Kv sN-¿p-ó-Xnð \nópw sjð-hn-sb hn-e-¡n-bn-«n-sñópw F-ómð hoïpw tPm-en sN-¿m³ do Izmfn-ss^-¡m-bn {i-an-t¡-ïn h-cp-sa-óp-amWv hn-Nm-c-W-¡n-sS t_m-[n-¸n-¡-s¸-«Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category