1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

hmSI sIm-Sp-¡m-¯-Xn-\mð ho-«n-ð \n-ónd-¡n hn«p; sX-cp-hn-se s_-ônð Xm-a-k-am¡nb-t¸mÄ `-£-Whpw ]-Whpw \m-«p-ImÀ Xóp; ho-Sv sIm-Sp-¡msa-óv Iu¬-knð ]-d-ªn«pw t]m-hm-sX aq-óv sImñ-am-bn e-ï³ sX-cp-hnð H-cp Ip-Spw-_w

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-ep-Å \n-c-h-[n Ip-Spw-_-§Ä F-§-s\-sb-¦nepw H-cp ho-Sv kz-´-am-¡-W-sa-óv B-{K-ln-¡p-ó-h-cmWv. F-ómð e-ï-\n-se sX-cp-hnð I-gn-bp-ó A-½bpw a-I\pw A-S-§p-ó Cu tkm-am-en Ip-Spw-_-¯n-\v ku-P-\y-am-bn ho-Sv sIm-Sp-¡m-saóv Iu¬-knð hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn«pw A-h-c-Xv kzo-I-cn-¡m³ X-¿m-dm-hp-ónñ. ]I-cw I-gn-ª aq-óv hÀ-j-am-bn C-hÀ sX-cp-hn-se s_-ôn-em-Wv A-´n-bp-d-§p-ó-Xv. aq-óv hÀ-jw ap-¼v e-ï-\n-se Sq-«nw-Kn-se ^v-em-änð \nópw hm-SI sIm-Sp-¡m-¯-Xn-sâ t]-cnð Cd-¡n hn-Sp-I-bm-bn-cp-óp C-h-sc-sb-óm-Wv dn-t¸mÀ-«v. Xp-S-À-óv sX-cp-hn-se s_-ônð Xma-kw D-d-¸n-¨-t¸mÄ \m-«p-ImÀ `-£-Whpw ]-Whpw \ð-Ip-I-bm-bn-cpóp. C-t¸mgpw Cu _-e-¯n-emWv Cu A-½bpw a-I\pw ]n-Sn-¨v \n-ð-¡p-óXv.

aq-óv hÀ-jw ap-¼v c-ïv s_-Uvdqw Iu¬-knð ^v-em-änð \n-óm-bn-cp-óp Ch-sc Cd-¡n hn-«n-cp-óXv. Ch-sc ]p-\-c-[n-h-kn-¸n-¡m-\m-bn kuP-\y ^v-em-äp-am-bn hm³-Uv-kv hÀ-¯v Iu¬-knð ]pd-sI \-S-ón«pw Cu A-½bpw a-I\pw h-g-§p-ón-sñ-ó-Xm-Wv A-Ûp-X-I-cam-b Im-cyw. ku-¯v sh-Ìv e-ï-\n-se Sq-«nw-Kn-se am-kw 1500 ]u-ïv hm-S-I h-cp-ó ^v-em-änð Ch-sc ]p-\-c-[n-h-kn-¸n-¡m-\m-Wv Iu¬-knð {i-an-¨Xv. ^v-em-än-te-¡v a-S-§n-t¸m-Im³ C-h-cp-sS a-äv Ip-Spw-_mw-K-§fpw {]m-tZinI tkm-am-en k-aq-lhpw B-h-iy-s¸-«n«pw C-hÀ sN-hn-s¡m-ïn-«nñ.

2014 Un-kw-_À ap-X-emWv Cu A-½-bv¡pw a-I\pw ho-Snñm-Xm-bn-cn-¡p-ó-Xv. H-cp Ip-Spw-_mw-Kw a-cn-¨Xpw Xp-SÀ-¨bm-b B-ip-]{Xn hm-khpw Ah-sc I-S-s¡-Wn-bn-em-gv-¯p-Ibpw hm-S-I \ð-Im³ km-[n-¡m-sX t]m-hp-I-bp-am-bn-cp-óp-sh-óv kq-N-\-bpïv. Sq-«nw-Kv ssl-kv-{So-än-\-Sp-¯p-Å Sn-sI am-Iv-kn-\v ]p-d-¯p-Å hnhn-[ s_-ôp-I-fn-em-bn-cp-óp C-hÀ am-dn am-dn cm-¸mÀ-¯n-cp-ó-Xv. F-ómð \n-e-hnð tem-¡ð sse-{_-dn-¡v ]p-d-¯p-Å H-cp Ø-e-¯m-Wn-hÀ Xm-a-kn-¡p-ó-Xv. a-I³ sse-{_-dn Np-a-cn-\v tað aq{X-sam-gn-¡p-ó Nn-{X-§Ä ]pd-¯v h-ón-cp-óp. Znh-kw ap-gp-h³ C-cp-hcpw s_-ônð C-cn-¡p-ó Nn-{X-§-fpw Im-Wmw. F-ómð AÀ-[-cm-{Xn-bnð In-S-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v A-hÀ H-cp SmÀ-t]m-fn³ h-en-¨v sI-«p-ó-Xpw Im-Wmw.

cm-hn-se ]-¯-c-¡m-Wv C-cp-hcpw D-W-cp-óXv. Xp-SÀ-óv A-c-a-Wn-¡q-dn-\v ti-jw l-Wn km³-Uv hn-¨v I-gn-¡pw. Zn-h-k-¯nð G-Xm-ïv ap-gp-h³ k-a-b-hpw 60 Im-cnbm-b A-½ X-§-fp-sS `q-X-Im-ew P\-§-tfm-Sv hn-h-cn-¡m-dp-ïv. 20 h-b-kp-Å a-I³ A-½-bv-¡-cp-Inð s_-ôn-en-cn-¡p-Ibpw sN-¿pw. Cu {]-tZ-i-¯p-Å-h-cm-Wv C-hÀ-¡v `-£-Whpw sh-Åhpw Ir-Xy k-ab-¯v \ð-In h-cp-ó-Xv. X-§-fp-sS ssI-h-i-ap-Å A-Xym-h-iy-h-kv-Xp-¡Ä C-hÀ H-cp Nm-¡nð sI-«n s_-ôn-\-Sn-bnð h-¨n-cn-¡p-ó-Xm-bn Im-Wmw. D-¨-tbm-sS a-I³ Fw-]n 3bnð ]m-«v tIÄ-¡m-dp-ïv. Xp-S-À-óv D-¨-bv-¡v Nn-¡³ B³-Uv Nn-]v-kv I-gn-¨v C-cp-hcpw \-S-¡m-³ t]m-Ip-ó ]-Xn-hp-apïv. t]m-eokpw {]-tZi-s¯ \n-hm-kn-Ifpw Ch-sc ^v-em-än-te-¡v am-dn-Xm-a-kn-¡m³ \nÀ-_-Ôn-¨n«pw C-hÀ h-g-§p-ón-sñ-óm-Wv dn-t¸mÀ-«v.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category