1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

Cu Bgv-N {_n-«-\n-te-¡pw h-cp-óp H-cp sIm-Sp-¦m-äv; a-[y Cw-¥-ïnepw t\m-À-¯v sh-bnð-knepw I-\-¯ a-gbpw Imäpw D-S³ F-¯pw; ]p-d-¯n-d-§p-t¼mÄ I-cp-Xð F-Sp¡pI

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-co-_nb³ {]-tZi-s¯ {_n-«ojv Hm-hÀ-ko-kv sS-dn-s«-dn-I-fn-ð CÀa sIm-Sp-¦m-äv ho-in-b-Sn-¨-Xns\ Xp-SÀ-ópïm-b sI-Sp-Xn-I-fnð \nópw tamN-\w t\-Sp-ó-Xn-\v ap-s¼ {_n«-s\ X-só e-£yw h-¨v Cu BgvN F-bv-eo³ F-ó a-säm-cp sIm-Sp-¦m-äv h-cp-óp-sh-óv G-ähpw ]pXn-b Im-emh-Øm dn-t¸mÀ-«p-IÄ ap-ó-dn-bn-t¸-Ipóp. C-Xn-s\ Xp-SÀ-óv a-[y Cw-¥-ïnepw t\mÀ-¯v sh-bnð-knepw I-\-¯ a-gbpw Im-äpw D-ïm-Ip-saópw ap-ó-dn-bn-¸pïv. A-Xn-\mð G-hcpw ]p-d-¯n-d-§p-ó-Xn-\v ap-¼v ap³-I-cp-Xð F-Sp-¡-W-sa-óm-Wv \nÀ-tZ-iw.

F-bv-eo-sâ h-c-hn-\v ap-tóm-Sn-bmbn saäv Hm-^okv \n-e-hn-ep-Å I-Sp-¯ Im-emh-Øm ap-ó-dn-bn-¸v sb-tñm-bnð \nópw Bw-_-dn-te-¡v D-bÀ-¯n-bn-cn-¡p-I-bmWv. s^-{_p-h-cn-bnð tUm-dn-kv sIm-Sp-¦m-äv cm-Py-¯v I-Sp-¯ \m-iw hnX¨ ti-jw C-Xm-Zy-am-bn-«m-Wv K-h¬-saâv B-Zy-am-bn H-cp Bw-_À hn³-Uv A-teÀ-«v ]p-d-s¸-Sp-hn-¨n-cn-¡p-óXv. Xn-cI-sf i-à-am-bn D-bÀ-¯m³ ti-jn-bp-Å Im-ämWv F-bv-eo-s\-óm-Wv ap-ó-dn-bn¸v. Im-änð X-I-cp-ó sI-«n-S-§-fp-sSbpw a-c-§-fp-sSbpw A-h-in-ã-§Ä ]d-óv ho-Wv Iq-Sp-Xð A-]-I-S-§-fp-ïm-Im³ km-[y-X-bp-sï-óm-Wv t^mÀ-Im-kv-äÀ-amÀ ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-ó-Xv.

Im-än-sâ B-Zy-s¯ {]-Xym-Lm-X-§Ä A-\p-`-h-s¸SpI t\mÀ-¯v sh-bnðkv, t\mÀ-t¯¬ Cw-¥-ïn-sâ `m-K§Ä, an-Uv em-³-Uv-kv F-ón-hn-S-§-fn-em-b-n-cn-¡pw. C-Xn-s\ Xp-SÀ-óv C-hn-S-§-fnð a-c-§Ä I-S-]p-g-Ip-Ibpw I-Sp-¯ bm{Xm X-S-k-§Ä D-ïm-hp-Ibpw sN-¿pw. C-Xn-\v ]pd-sa I-Sp-¯ a-g ImcWw tdm-Up-I-fn-epw sd-bnð sse-\p-I-fn-epw I-Sp-¯ sh-Å-s¸m-¡-ap-ïm-bn bm{Xm X-S-k-§Ä cq-£-am-Ipw. Có-se cm{Xn F-«v ap-Xð sk³-{Sð Cw-¥-ïn-sâ an-¡  `m-K-§-fnepw ku-¯n-sâ `m-K-§-fn-epw- sbtñm hn³-Uv hm-Wnw-Kv \n-e-hn-ep-ïv.

C-óv cm-hn-se ap-Xð bp-sI-bp-sS sk³-{Sð s_ð-än-ep-S-\o-fw H-cp {]-tXy-I Bw-_À hm-Wnw-Kpw \n-e-hnð h-cp-ópïv. Hm-«w ko-k-Wn-se-¯p-ó B-Zy Im-äm-Wv F-bv-eo³. C-Xn-s\ Xp-SÀ-óv hcpw am-k-§-fnð {_n-bm³, I-tcm-ens\, ssUe³, F-eo\À Xp-S§n-b I-Sp-¯ Im-äp-Ifpw cm-Py-s¯-¯p-ó-XmWv. a-Wn-¡q-dnð 75 ssað h-sc th-K-X-bnð ho-in-b-Sn-¡p-ó Im-äm-bn-cn¡pw F-bv-eo³ F-óm-Wv saäv Hm-^o-kv No-^v t^mÀ-Im-kv-ädm-b {^m-¦v ku³-tUÀ-kv ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-óXv. \yq-\-aÀ-Zw Im-c-W-sa-¯p-ó Cu Im-äp-IÄ bp-sI-bv-¡v ap-I-fn-eq-sS ]-Sn-ªm-dv \nópw In-g-t¡m-«v ho-in-b-Sn-¡p-I-bm-Wv sN-¿p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category