1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

s_ón Hm-Sn-¨n-cpó hm-\n-ð C-Sn¨ tem-dn- ss{U-hÀ-¡v Pm-ayw; tam-t«mÀ-th-bnð tem-dn \nÀ¯nb t]m-fn-jp-Im-c³ AI-¯v Xsó; F-«v t]-cp-sSbpw kw-kv-Im-cw \S-¯n

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-¡-gn-ª Hm-K-kv-äv 26\v ]p-eÀ-s¨ Fw1 tam-t«mÀ-th-bnð \yq-t]mÀ-«v ]m-sá-en-\v k-ao-]-¯v hm-\nð tem-dn-bn-Sn-¨pïm-b A-]-I-S-¯n-\v hgn-sbm-cp¡n-b tem-dn-bp-sS ss{U-hÀ-¡v Pmayw e-`n-¨-Xm-bn ]p-Xn-b dn-t¸mÀ«v. tU-hn-Uv hm-Kv-kv-äm-^v (53) F-ó ss{U-h-À-¡m-Wv Có-se anð-«³ Io-s\-kv a-Pn-kv-t{S-äv tIm-S-Xn-bnð \nópw Pmayw e-`n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. F-ómð a-Zy-]n-¨v tam-t«mÀ-th-bnð tem-dn \n-À-¯n-bn-«n-cpó t]m-fn-jp-Im-c³ ss{U-hÀ ssd-kmÀ-Uv a-kn-sb-dm-¡v (31) C-t¸mgpw AI-¯v X-só-bm-Wv. aebmfnIfmb s_ónbpw Ejnbpw AS¡w F«p t]cpsS acW¯n\v CSbm¡nb A]ISapïmbXv s_ón HmSn¨ncpó an\n_kv hm-Kv-kv-äm-^v Hm-Sn-¨n-cpó temdnbpambn Iq«nbnSn¨Xns\ XpSÀómbncp-óp.

a-kn-sb-dm-¡n-sâ temdn tamt«mÀthbnse tÉm sse-\nð \nÀ-¯n-b-n-«n-cpó I-ïv s_-ón hm³ s]-s«-óv sh-«n-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv a-tä tem-dn-bp-am-bn Iq-«n-bn-Sn¨v A-]-I-S-ap-ïm-Ip-ó-Xn-\v h-gn-sbm-cp-¡n-b-sX-óv sh-fn-s¸-«n-cp-óp. I-Ì-Un-bnð I-gn-bpó a-kn-sb-dm-¡n-s\ sk-]v-äw-_À 26\v tIm-S-Xn-bnð lm-P-cm-¡p-ó-XmWv. A-]-I-S-I-c-am-bn ss{U-hv sN-bv-Xv F-«v t]-cp-sS a-c-W-¯n-\v h-gn-sbm-cp-¡n-b-Xn-\v hm-Kv-Ìm-^n-\v tað F-«v Iu-ïp-Ifpw Kp-cp-X-cam-b ]-cp-¡n-\v hgn-sbm-cp-¡n-b-Xn-\v \m-ev Iu-ïp-I-fp-am-Wv Np-a-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv. A-]-I-S-I-c-am-bn ss{U-hv sN-bv-Xv a-c-W-¯n-\v Im-c-W-¡m-c-\m-b-Xn\v a-kn-sb-dm-¡n-sâ tað F-«v Iu-ïp-Ifpw {i-²-bnñm-sX ss{U-hv sN-bv-X-Xn-\v F-«v Iu-ïp-I-fp-amWv Np-a-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

k-ao-]-Ime-¯v bp-sI I-ï G-ähpw henb tdmUv A]IS¯nð Bdv ]pcpj³amcpw cïv kv{XoIfpamWv acn¨ncn¡pó-Xv. A]IS¯nð sImñs¸« cïv aebmfnIfnð HcmÄ an\n_-kv AY-hm hm³ HmSn¨ncpó ]me tNÀ¸p¦ð ISp¡ptóð kndnbIv tPmk^v AYhm s_ón(50)bmWv. cïmas¯ aebmfn hnt{]mbnð F³Pn\obdmb tIm«bw Nn§h\w Nmµm\n¡mSv Ccp¼pg kztZin Ejn cmPohv (27) B-Wv. A]IS¯nð acn¨ ImÀ¯ntIb³ cmakp{_ÒWyw ]pKeqÀ, Ejn cmPohv IpamÀ, hnthIv `mkv--Ic³ FónhÀ t\m«nwKvlmanse sFSn Øm]\amb hnt{]m enanäUnse Poh\¡mcm-Wv. a-cn-¨-h-cnð _m-¡n-bp-Å-hÀ cm-a-kp-{_-Ò-Wy-¯n-sâbpw hn-th-In-sâ-bpw sN-ssó-bn-se _-Ôp-¡-fmWv. C-h-À bq-tdm-¸v Im-Wm-\m-bn F-¯n-b-Xm-bn-cp-óp.

A-]-I-S-¯nð \nópw c-£-s¸« Aôv hbkp-Im-cn {imhXnbS¡apÅ an\n_knse aqóv bm{X¡mcm-Wv ]-cp-t¡-äv Nn-In-Õ-bn-ep-ÅXv. ]cpt¡ä \memas¯ BÄ¡v Poh\v `ojWnsbmóp-anñ. A-]-I-S-¯nð a-cn-¨ ImÀ-¯n-tI-b³ ]p-K-eqÀ cm-a-kp-{_-Ò-Wy³ (33), 32 Im-cnbm-b `m-cy em-h-Wy, 63 Im-c\m-b ]-\oÀ-sið-hw A-®m-a-sse, 58 Im-c\m-b kp-{_-Ò-Wy³ A-c-N-the³, ]-Xv-\n X-anÄa-Wn A-c-N-th-e³(50) hn-th-Iv `m-kv-I-c³ (26), F-ón-h-cp-sS kw-kv-Im-cw X-an-gv-\m-«nð \-S-óp. E-jn cm-Po-hv Ip-am-dn-sâ kw-kv-Im-cw tI-c-f-¯n-em-Wv I-gn-ª BgvN \-S-óXv. \n-c-h-[n hÀ-j-§-fm-bn bp-sI-bnð I-gn-bp-ó kn-dnb-Iv tPmk-^v AY-hm s_-ón (52)bp-sS kw-kv-Im-cw t\m-«nw-Kv-lm-anð h-¨v \-S-óp.
A-]-I-S-¯nð a-cn-¨ ImÀ-¯n-tI-b-sâ-bpw em-h-Wy-bp-sSbpw a-IÄ {im-h-Xn B-ip-]-{Xn-bnð kp-Jw {]m-]n-¨v h-cp-óp-ïv. hn-t{]m-bn-se tPm-en-¡m-c\m-b a-t\m-c-Rv-P³ ]-\oÀ-sið-hhpw A-t±-l-¯n-sâ `m-cybpw B-ip-]-{Xn-bn-emWv. a-t\m-c-RvP-sâ a-säm-cp _-Ôp-hn-s\ B-ip-]-{Xn-bnð \nópw Un-kv-NmÀ-Pv sN-bv-Xn-«pïv. k-tX¬ Cw-¥-ïn-se anð-«³ Io-s\-kn-se Um³-Ìo-Uv th-bn-se {Iu¬-lnð {In-an-täm-dn-bw ssk-än-se sIm-sdm-Wdmb tSmw Hkv-t_m¬ \-S¯n-b C³-Iz-kv-änð Cu tdm-U-]-I-S-¯nð a-cn-¨hsc Hu-]-Nm-cn-I-am-bn Xn-cn-¨-dn-ªn-cp-óp. bq-tdm-kv-ämÀ s{S-bn-\nð I-b-dm³ th-ïn t\m-«nw-Kv-lm-anð \nópw e-ï-\n-te-¡v an-\n-_-knð h-ó 11 Aw-K kw-L-am-Wv A-]-I-S-¯nð s]-«Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category