1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

{_-Iv-kn-äv \-S-ómð X-IÀ-ó-Sn-bpó-Xv PÀ-a-\n; _nð ]m-km-b-tXm-sS F-§-s\bpw ]n-òm-äm³ saÀ-Ið cw-K¯v; F-´p sIm-Sp¯pw {_n-«³ bq-tdm -]y³ bq-Wn-b-\nð Xp-S-cp-sa-óv D-d-¸m-¡m³ {i-aw XpS-§n

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y³ dn-¸oð _nð ]m-km-b-tXm-sS I-Sp-¯ {_-Iv-kn-än-\v ssI-sb-¯pw Zq-c-s¯-¯n-bn-cn-¡p-I-bmWv. C-tXm-sS G-ähpw Iq-Sp-Xð ]-cn-{`m-´n-bn-em-bn-cn-¡pó-Xv PÀ-a-\n-bm-sW-óm-Wv G-ähpw ]pXn-b dn-t¸mÀ-«v. {_-Iv-kn-äv \-S-óm-ð X-§-fp-sS k¼-Zv hy-h-Ø-bm-bn-cn¡pw X-IÀ-ó-S-n-bp-I-sb-óm-Wv PÀ-\n `-b-s¸-Sp-ó-Xv. bp-sI-sb {_-Iv-kn-änð \nópw F-§-s\-sb-¦nepw ]n-òm-dm³ t{]-cn-¸n-¡m\pw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð X-só \n-e-\nÀ-¯m-\p-am-Wv PÀa-\n InW-ªv ]-cn-{i-an-¡p-óXv. I-Sp-¯ {_-Iv-kn-äv PÀ-a-\n-¡v h³ B-Lm-X-am-bn-cn-¡p-ap-ïm-¡p-I-sb-óm-Wv A-Sp-¯n-sS ]pd-¯v h-ó H-cp ]T-\^-ew ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-ó-Xv.

{_-I-v-Ìn-t\m-Sv bp-sI A-Sp-¯v sIm-ïn-cn-¡p-ó Cu A-h-k-c-¯nð X-só PÀ-a-\n-bp-sS hym-]m-cw X-I-cm³ Xp-S§n-b A-h-Ø-bm-Wp-Å-sX-óm-Wv A-tkm-kn-tbj³ Hm-^v PÀ-a³ tNw-t_Àkv Hm-^v tIm-ta-gv-kv B³-Uv Câ-kv{Sn F-Sp-¯v Im-«p-ó-Xv. F-ómð s{_-Iv-kn-äv ]qÀ-W-am-Ip-ó-tXm-sS PÀ-a-\n-bv-¡v I-Sp-¯ km-¼¯n-I Zp-c´-s¯ t\-cn-tS-ïn h-cp-sa-óm-Wv sIm-tfm-sá C³-kv-än-äyq«v t^mÀ F-¡-tWm-an-Iv dn-kÀ-¨v ( sF-U-»yq) \-S¯n-b ]pXn-b ]T-\-¯n-eq-sS hy-à-am-bn-cn-¡p-ó-Xv. \n-ch-[n PÀ-a³ am-\p-^m-Iv-N-dÀ-amÀ {_n-«-\-S-¡-ap-Å hn-tZ-i-cm-Py-§-fnð Dð-]m-Zn-¸n-¡p-ó Dð-]-ó§-sf B-{i-bn-¨m-Wv \n-e-sIm-Åp-ó-sXóv Cu ]T-\-¯n-eq-sS hy-à-am-bn-cp-óp.

PÀ-a-\n-bn-se hnhn-[ hy-h-km-b-§-fp-sS ]mÀ-Sv-WÀ-amÀ {_n-«³ tI-{µ-am-¡n-bm-Wv {]-hÀ-¯n-¡p-óXv. I-Sp-¯ s{_-Iv-kn-äv \-S-ómð C-Xn-s\ñmw XS-kw t\-cn-Sp-I-bpw PÀ-a³ k¼-Zv hy-h-kv-Y {]-Xn-k-Ôn-bn-te-¡v Iq-¸v Ip-¯p-sa-óp-am-Wv ]pXn-b ]T-\w ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-ó-Xv. 2014ð am-{Xw {_n-«³ 200 _n-ey¬ bq-tdm-bp-sS N-c-¡p-IÄ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-te-¡v I-b-äpa-Xn \-S-¯-n-bn-cpóp. C-Xnð 36 _n-eyWpw PÀ-a-\n-bn-te-¡m-bn-cp-óp A-b-¨n-cp-óXv. I-Sp-¯ {_-Iv-kn-äv \-S-¸n-em-bmð {_n-«\pw PÀ-a-\nbpw hym-]m-c-cw-K-¯v \n-e-hn-ep-Å A-Sp-¯ k-l-Ic-Ww Cñm-Xm-hm-\p-Å km-[y-Xbpw i-à-am-Wv. C-Xn-s\ Xp-SÀóv bp-sI-bnð \n-ópw PÀ-a-\n-bn-te-¡p-Å C-d-¡p-a-Xn sN-e-th-dn-b-Xm-hp-Ibpw sN-¿pw.

I-Sp-¯ {_-Iv-kn-än-s\ Xp-SÀ-óv k-¦oÀ-Wam-b kss¹ sN-bn³ ]qÀ-W-ambpw X-I-cp-sa-ómWv sF-U-»yq-hn-se dn-kÀ-¨dm-b s_À-t¯m-Uv _p-jv ap-ó-dn-bn-t¸-Ip-ó-Xv. PÀ-a-\n-bnse {Sm³kv-t]mÀ-«v F-Iyp-]v-saâv, t_-kn-Iv sa-äð Câ-kv-{Sn, sI-an-¡ð Câ-kv{Sn F-ónh-sb {_-Iv-kn-äv km-c-am-bn _m-[n-¡p-saópw Cu ]T-\-¯n-eq-sS sh-fn-s¸-«n-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category