1 GBP = 89.25 INR                       

BREAKING NEWS

\m«nð Hm-Ww B-tLm-jn-¡m-³ B-{K-ln-s¨-¯n; X-e-t¨m-dn-se Rc-¼v s]m-«n 10 Zn-h-kw a-c-W-t¯mSp t]m-cm-Sn; H-Sp-hnð shw-»n-bnse a-e-bm-fn \-gv-kns\ ac-Ww ]pðIn

Britishmalayali
kz´wteJI³

G-sd hÀ-j-§-fm-bn \m-«nð Hm-Ww B-tLm-jn-¨n-«v... C-¯-h-W-s¯ Hm-Ww \m-«nð ho-«p-ImÀ¡pw _-Ôp-¡Ä-¡pw H-¸w B-tLm-jn-¡mw F-ó B-{K-l-¯n-em-Wv B-eo-kpw `À-¯m-hv t_m-_nbpw a-¡fpw Hm-K-kv-äv 20\v \m-«n-se¯n-b-Xv. Fómð HmWm-tLm-j-§Ä- k-t´m-j-¯nâ Zn-h-k-§-fm-¡n am-äp-hm³ ssZ-hw k-lm-bn-¨nñ. X-e-t¨mdn-se Rc-¼v s]m«n I-gn-ª ]-¯p Zn-h-k-am-bn B-ip-]{Xn In-S-¡n-em-bn-cp-ó shw-»n-bn-se a-e-bm-fn \-gv-kv B-eo-kv hn-S-hm-§n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. sNm-Æmgv-N ]p-eÀ-s¨ H-cp a-Wn-tbm-sS-bm-bn-cp-óp a-cWw.

Xncp-thm-W-¯n-\v Zn-h-k-§Ä am{Xw _m-¡n-\nð-s¡ I-e-iem-b X-e-th-Z-\ aq-ew B-eo-kn-s\ ssh-¡-s¯ kz-Imcy B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¨-Xv. hn-ZKv-[ ]cn-tim-[-\-bnð X-e-t¨mdn-e Rc-¼v s]m-«n-b-Xm-bn I-sï-¯p-I-bm-bn-cpóp. ]-¯p Zn-h-k-t¯m-fw sF-kn-bp-hnse B-ip-]-{Xn In-S-¡-bnð Po-hn-X-hpamn t]m-cmSn-b ti-j-am-Wv B-eo-kv a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-bXv.

Nn§h\w skâv tPm¬kv It¯men¡ ]Ånbnð sh-Ån-bmgv-N D-¨-bv¡v 2.30\p kwkv--Imcw \-S-¯p-hm-\m-Wv Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. C-t¸mÄ tamÀ-¨-dn-bnð kq-£n-¨n-cp-ó ar-X-tZ-lw sh-Ånbmgv-N cm-hn-se H³-]-Xp a-Wn¡v B-eo-kn-sâ CchnawKew sXcp-Im-«n-se ho-«n-epw 11 a-Wn-¡v `À-¯m-hn-sâ ho-Sm-b Nn-§-h-\¯pw s]m-Xp ZÀ-i-\-¯n-\pw {ip-{iq-j-IÄ-¡p-am-bn F-¯n-¨ ti-j-am-Wv kw-kv-Im-cw \-S¡pI.
 
shw-»nbn-se H-Knð-hn \-gv-knw-Kv tlm-anð \-gv-knw-Kv kq¸À-ssh-k-dm-bn-cp-óp B-eo-kv. 58 h-bkv am-{X-am-bn-cp-óp {]mbw. B-Zyw ku-Zn-bnð tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó B-eo-kv ]n-óo-Sm-Wv bp-sI-bnð F-¯p-ó-Xv. t_m-_n C-tX B-ip-]-{Xn-bnð tÌmÀ Io-¸nw-Kv Un-¸mÀ-«v-aânepw tPm-en sN-bv-Xp h-cn-I-bm-bn-cp-óp. _m¦v Hm-^v e-ï-\nð tPm-en sN-¿p-ó sk-_n³, e-ï³ kv-IqÄ Hm-^v C-¡-tWm-an-Iv-knð hn-ZymÀ-°nbm-b sk-en³ Fón-hÀ a-¡-fm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category