1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

Pnkn-F-kv-C, F se-hð ]-co-£-I-fnð D-ó-X hnP-bw t\Sn-b hn-ZymÀ-°n-IÄ¡v- Cu-am-kw 20\v ap¼v A-t]-£n-¡mw; Um³-kv kv-Iq-fn-te-¡pw A-Uv-an-j³ t\Smw

Britishmalayali
kz´wteJI³

sI-kn-U-»yp-F hn-Zym-`ym-k A-hmÀ-Un-te¡v Pnkn-F-kv-C, F se-hð ]-co-£-I-fnð D-ó-X hnP-bw t\Sn-b hn-ZymÀ-°n-I-fnð \nópw A-t]-£ £-Wn-¡póp. bp-sI-bnð F-hn-sS-bp-Å hn-ZymÀ-°n-IÄ¡pw A-t]-£n-¡m-hp-ó-Xm-Wv. H-tÎm-_À am-k-¯nð \-S-¡p-ó A-hmÀ-Uv Zm-\ N-S-§n-sâ Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä ]n-óo-Sv A-dn-bn-¡pw.

AÀ-l-cm-bhÀ Cu-am-kw 20\v ap³-]v A-t]-£- k-aÀ-¸n-¡-Ww. Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡p-ó B-dp hn-`m-K-§-fn-em-bm-Wv A-hmÀ-Uv \-ð-IpI.
1. Best GCSE AWARD (All UK)
2. Best A LEVEL AWARD (All UK)
3. Best GCSE AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
4. Runner-up GCSE AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
5. Best A LEVEL AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
6. Runner-up A LEVEL AWARD - (Croydon & surrounding Boroughs)
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
sað-hn³ þ 0798 558 0992, k-Pn þ 0775 470 1142 , jm þ 0771 720 6238, ]-hn-{X³ þ 07901 714 774

sIkn-U-»yp-F Um³-kv kv-Iq-fn-te-¡p-Å kn-\n-am-änIv, ¢m-kn-¡ð Um³-kv ¢m-kpIÄ B-cw-`n-¨p. \r-¯w A-`y-kn-¡m³ Xm-ð-]-cy-ap-Å-hÀ-¡v A-tkm-kn-tb-j³ `m-c-hm-lnI-sf _-Ô-s¸-Sm-hp-ó-Xm-Wv.

Iq-SpXð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
kp-Ip: 07970404816, k-Pn: 07754701142, aw-K-f³: 07960080062, ssk-an: 07919077503

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam