1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

Sn¡äv hbv¡msX H³ ]Xmw hÀjhpw t{Kkv saeUokv kwKoX hncpsómcp¡póp; HIv--tSm_À 21\v ku¯mw]vSWnð hoïpw kwKoX hnkva-bw Xp-d¡pw

Britishmalayali
tPmÀPv F-SXzm

ku-¯mw-]v-S-Wn-se a-e-bm-fnI-sf I-e-bp-sSbpw kw-Ko-X-¯n-sâbpw tem-I-t¯-bv-¡v ssI-]n-Sn-¨p \S-¯n-b-Xv c-ïv {]-Øm\§fm-Wv þ I-em- lmw-sj-bdpw t{K-bv-kv sa-e-Uo-kpw. I-em lmw-sj-b-À F-ó kwL-S-\ I-ebpw km-ln-Xy-hpw A-S-¡-ap-Å a-e-bm-f-¯n-sâ ]m-c-¼-cy-§Ä A-Sn-h-c-bn-«p h-fÀ-¯n-b-t¸mÄ t{K-bv-kv sa-e-Uo-kv F-ó kwKo-X {Sq-¸v Km-\¯n-sâ A-XnÀ h-c-¼p-IÄ NnI-ªp \-S-óp. Kr-lmXp-c kv-a-c-W-IÄ D-WÀ-¯p-ó HmÄ-Uv Cukv tKmÄ-Uv F-ó ]-cn]m-Sn H-cp N-cn-{X hn-P-b-am-¡n-bm-Wv I-em lmw-sj-bÀ {i-² t\-Sn-b-sX-¦nepw t{K-bv-kv ss\-äv F-ó kwKo-X hn-cp-ón-sâ an-I-hn-em-Wv t{K-bv-kv sa-e-Uo-kv {i-² t\-Sn-b-Xv.

D-®n-Ir-jv-W³ \m-bÀ F-ó A-\p-{Klo-X I-em-Im-c-sâ I-em-k-aÀ-¸-W-¯nsâ A-S-bm-f-am-bm-Wv t{K-bv-kv sa-e-Uo-kv {i-t²-b-am-IpóXv. t{K-bv-kv sa-e-Un-kn-sâ H³-]-Xmw ]-Xn-¸n-eqsS t{K-bv-kv ss\äv D-Õ-h-am-¡n- am-äm-\papÅ X-¿m-sd-Sp-¸n-ep-am-Wv lmw-sj-b-dnse a-e-bm-fnIÄ. ku-¯mw-]v-S-Wn-se H³]Xma-Xv t{K-bv-kv ss\äv HIv--tSm_À 21\v A-c-t§-dp-t¼mÄ h-n-in-ãm-Xn-Yn-I-fm-bn a-ebm-f kw-Ko-X-¯n-ð hn-kva-bw kr-ãn-¨ {]-Xn-`-IÄ X-só-bmIpw F-¯p-I.

t{K-bv-kv- sa-e-Uo-kn-sâ H³-]-Xm-aXv hmÀ-jn-Iw HIv--tSm_À 21\v (i-\n) ku-¯mw-]v-ä-Wnð BWv \-S¡pI. ssh-hn-[y-§fm-b kw-Ko-X-\r-¯ hn-kv-a-b-§-fp-am-bn-«mWv "t{K-bvkv-ss\-äv 2017" A-c-t§-dp-ó-Xv. Hmtcm hÀ-jhpw ]p-Xp-a-bp-am-bn-«mWv t{K-bv-kv ss\-ävv F-¯p-óXv. C-¯-h-Wbpw A-Xn-\p amä-§-sfmópw D-ïm-hnñ. Fñm hÀ-jhpw kw-Ko-Xm-kz-mZI-sc Að-`p-X-s¸-Sp-¯pó t{Kkv saeUo-kv C-¯-h-Wbpw ]-Xn-hv sX-än-¡m-sX F-¯pw. B-scm-s¡ th-Zn-bnð A-Wn-\n-c-¡pw F-óv A-dn-bm-\p-Å B-Iw-£-bn-em-Wv kwKo-X t{]-an-I-sfñmw.

I-gn-ª F«p-hÀ-j-¡m-ew {_n-«-\n-se sN-dpXpw h-ep-Xpam-b \n-ch-[n B-tLm-j-th-f-IÄ-¡v `m-h-cm-K-Xm-f-ta-Ip-I-bpw, kv-tä-Pv tjm-I-fn-eq-sSbpw A-Xym-[p\n-I i-Ð-sh-fn-¨ hn-\ym-k-§-fn-eq-sSbpw a-e-bm-fn a-\-knð C-Sw-]n-Sn-¡p-Ibpw sN-bvXp-sIm-ïn-cn-¡p-ó {Sq-¸mWv t{K-bv-kv sa-e-Uo-kv. kw-Ko-X-hpw \r-¯hpw C-g-tNÀ-óm-Wv t{K-bv-kv ss\-änð A-c-t§-dpI. {]KÛcpw {]ikvXcpamb \nch[n aebmfn kwKoXÚÀ Cu kwKoX DÕh¯nsâ `mKambn«pïv. Pn thWptKm]mð, _nPp \mcmbW³, tPm_n tPm¬, sUðkn ss\\m³ XpS§nb {]apJsc ku¯mw]vSWnð F¯n¡phm³ t{Kkv ss\än\v Ignªn«p-ïv. Cu hÀjhpw hfsc {]apJcmbhsc ]s¦Sp¸n¡phm\pÅ Ahkm\h« NÀ¨IÄ \S¡póp. XnI¨pw kuP\yambn {]thi\w Xocpam\n¨n«pÅ Cu kwKoX DÕh¯nð bpsIbnse {]ikvXcmb kwKoXÚcpw ]¦mfnI-fm-Ipw.

Xn-I¨pw ku-P-\y-am-bn \-S-¯-s¸-Sp-ó t{K-bv-kv ss\-än-ð ku-P-\yam-b ]mÀ-¡nwKpw e-`y-amWv. \n-ch-[n k-½m-\-§-fpw Im-Wn-IÄ-¡m-bn kw-Lm-SIÀ H-cp-¡n-bn-«pïv. C-´y³ cp-Nn-t`-Z-§Ä-¡m-bn hn-im-eam-b `-£-W kv-äm-fp-Ifpw an-Xam-b \n-c-¡nð e-`y-am-Ipw. Nmcnän tjm-¸p-Ifpw t{Kkv ss\änsâ `mK-amIpw. Ie lmw]v-sjbÀ, atZgv-kv Nmcnän Fónhbpw s{Kkv ss\änsâ hnPb¯n\mbn s{Kkv saeUokv lmw]vsjbdn\v Xm§m-bn C-¯-h-Wbpw {]-hÀ-¯n-¡pw.
IqSpXð hnhc§Ä¡v _Ô-s¸-SpI
D®nIrjv-W³ þ 07411775410

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category