1 GBP = 90.95 INR                       

BREAKING NEWS

Beokv tN-¨n a-S-§n- F-¯n-sñ-óXv hnizkn-¡m-\mhmsX shw»n aebmfn-IÄ; Nn-§h\w Imcn¡v A´ymÚen AÀ¸n¡m³ t]m-ep-am-ImsX hnXp¼n kl{]hÀ¯IÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Ht«sd aebmfnIÄ Xn§n ]mÀ¡pó eï\nse shw»nbnse kp]cnNnXbmb aebmfn ho«½bmWv Beokv tN¨n... \gv--knMv tlmanð tPmen sN¿pt¼mgpw shw»nbnse kmaqly kmwkv--ImcnI cwK¯v kPohambn-cpóp Beokv tN¨n. Ah[n Ignªp hcm³ Im¯ncpóhÀ sR«temsSbmWv acW hmÀ¯ AdnªXv. ]¯v Znhkambn Bip]{Xnbnembncpó Beokv PohnX¯nte¡v aS§n hcpsaóv IcpXn Im¯ncpóhcmWv Ignª Znhkw Zpc´ hmÀ¯ AdnªXv.

B-Zy-Ime-¯v ku-Zn-bnepw ]n-óo-Sv bp-sI-bnepw tPm-en sNbv-X B-eokv Hm-W-¯n-\v \m-«n-se-¯n-bn-«v H-cp ]m-Sv hÀ-j-§-fm-bn-cp-óp. Po-hn-X-¯n-se _p-²n-ap-«pI--fpw tPm-enbpw Fñmw Imc-Ww ]n-óo-Smh-t« F-óp I-cp-Xn \o-¡n-h-¨n-cp-ó \m-«nse HmWm-tLm-jw C¯-h-W F-´m-bmepw \-S-¸m-¡-W-sa-óv B-eo-kv t\c-s¯ X-só I-cp-Xn-bn-cp-óp. C-Xn-\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-Ifpw t\c-s¯ X-só Xp-S§n. Fñm-hÀ¡pw Ah-[n e-`n-¡p-I-bpw Iq-Sn sN-bv-X-tXmsS HmWm-tLm-jw _-Ôp-¡Ä¡pw ho-«p-ImÀ¡pw \m-«p-ImÀ¡p-sam¸w k-t´m-j-¯n-sâ Zn-\-§-fm-¡p-hm-\m-Wv B-eokpw Ip-Spw-_hpw \m-«n-se-¯n-bXv.

F-ómð Hm-K-kv-äv 20\v \m-«n-se¯n-b B-eo-kn-\v s]-s«-óm-Wv X-e-th-Z-\ h-ó-Xv. Xncp-thm-W-¯n-\v c-ïp aq-óp Zn-h-k-§ð am{Xw _m-¡n-\nð-s¡ F¯n-b X-e-th-Z\-sb Xp-SÀ-óv B-ip-]-{Xn-bn-se-¯n ]cn-tim-[n-¨-t¸m-fmWv X-e-t¨mdn-e Rc-¼v s]m-«n-b-Xm-bn I-sï-¯n-b-Xv. ]n-óo-Sv I-®o-cn-sâbpw Zpx-J-¯n-sâbpw Zn-h-k-§-fm-bn-cpóp. hn-[n {Iq-c-X Im-«n-b \n-an-j-§-fm-bn-cp-óp ]n-óo-Sv. ssh¡-s¯ kz-Im-cy B-ip-]-{Xn-bnð ]-¯p Zn-h-kw B-eo-kv a-c-W-hp-am-bn añn«p. H-Sp-hnð sNm-Æmgv-N ]p-eÀ-s¨ H-cp a-Wn-tbm-sS- a-c-W-¯n-\p Io-g-S§n.

Nn§h\w skâv tPm¬kv It¯men¡ ]Ånbnð sh-Ån-bmgv-N D-¨-bv¡v 2.30\p kwkv--Imcw \-S-¯p-hm-\m-Wv Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. C-t¸mÄ tamÀ-¨-dn-bnð kq-£n-¨n-cp-ó ar-X-tZ-lw sh-Ånbmgv-N cm-hn-se H³-]-Xp a-Wn¡v B-eo-kn-sâ CchnawKew sXcp-Im-«n-se ho-«n-epw 11 a-Wn-¡v `À-¯m-hn-sâ ho-Sm-b Nn-§-h-\¯pw s]m-Xp ZÀ-i-\-¯n-\pw {ip-{iq-j-IÄ-¡p-am-bn F-¯n-¨ ti-j-am-Wv kw-kv-Im-cw \-S¡p-I.
 
shw-»nbn-se H-Knð-hn \-gv-knw-Kv tlm-anð \-gv-knw-Kv kq¸À-ssh-k-dm-bn-cp-óp B-eo-kv. 58 h-bkv am-{X-am-bn-cp-óp {]mbw. B-Zyw ku-Zn-bnð tPm-en sN-bv-Xn-cp-ó B-eo-kv ]n-óo-Sm-Wv bp-sI-bnð F-¯p-ó-Xv. t_m-_n C-tX B-ip-]-{Xn-bnð tÌmÀ Io-¸nw-Kv Un-¸mÀ-«v-aânepw tPm-en sN-bv-Xp h-cn-I-bm-bn-cp-óp. _m¦v Hm-^v e-ï-\nð tPm-en sN-¿p-ó sk-_n³, e-ï³ kv-IqÄ Hm-^v C-¡-tWm-an-Iv-knð hn-ZymÀ-°nbm-b sk-en³ Fón-hÀ a-¡-fm-Wv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category