1 GBP = 89.20 INR                       

BREAKING NEWS

iXtIm-Sn-IÄ apS-¡n A-tbm-[y-bnð 320 A-Sn D-b-c-ap-Å {iocm-a {]Xn-a Øm-]n-¡pw; XÀ-¡ `q-an-¡p-Npäpw Zo-]w sX-fn-¨v B-tLm-jw Xp-S§n; sX-c-sª-Sp-¸v A-Sp-¯-tXm-sS A-tbm-[y hnj-bw hoïpw k-Po-h-am-¡n _n-sP-]n hr-¯-§Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

tem-Ivk-`m Xn-c-sª-Sp-¸n-\v H-ó-chÀ-jw am{Xw ti-jns¡, _n-sP-]n hoïpw A-tbm-[y hnj-bw k-Po-h-am-¡p-I-bmWv. A-tbm-[y-bnð k-cb-q \-Zn-¡-cn-Inð {io-cma-sâ ]-Sp-Iq-ä³ {]Xn-a Øm-]n-¡p-sa-ó D-¯À {]-tZ-iv ap-Jy-a{´n tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yv kÀ-¡mcnsâ {]-Jym]-\w A-Xn-\v Xp-S-¡-am-bm-Wv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. kwØm-\ Sq-dn-kw a-{´m-e-b-am-Wv hn-t\m-Z k-ôm-cnI-sf B-IÀ-jn-¡m-\p-Å ]-²-Xn-IÄ-s¡m-¸w cm-a {]-Xn-am \nÀ-am-Whpw ap-tóm-«p-sh-¡p-ó-Xv. hn-i-Zam-b ]²-Xn tc-J Sq-dn-kw a-{´me-bw K-hÀ-WÀ cmw \m-bv-¡n-\v k-aÀ-¸n¨p.

320 A-Sn D-b-c-ap-Å {]-Xn-a-bm-Wv kÀ-¡mÀ ]-²-Xn-bn-Sp-óXv. A-tbm-[y-bpw {io-cm-a-\p-am-bp-Å _Ôw Du-«n-bp-d-¸n-¡p-ó-Xn-\mWv Cu \o-¡-sa-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. F-ómð, C-Xv ip-]mÀ-i-a-m-{X-am-sW-ópw A´n-a Xo-cp-am-\-am-bn-«n-sñópw kÀ-¡mÀ hr-¯-§Ä hy-à-am¡n. Sq-dn-kw a-{´me-bw {]n³-kn-¸ð sk-{I«-dn A-h-\o-jv Ip-amÀ A-hm-kv-Xn-bm-Wv K-hÀ-W-sd¡-ïv {]-Xn-a-b-S-¡-ap-Å ]-²-Xn-c-fp-sS ip-]mÀ-i k-aÀ-¸n-¨Xv. tZio-b lcn-X {Sn-_yq-W-enð-\n-óp-Å A-\pa-Xn In-«n-bmð k-c-bq-L-«nð {]Xn-a \nÀ-an-¡m-\m-Wv Xo-cp-am\w.

A-tbm-[y-bnð H-tÎm-_À 18þ\v \-S-¯p-ó B-tLm-j-§-sf-¡p-dn-¨p-Å dn-t¸mÀ«pw K-hÀ-WÀ-¡v k-aÀ-¸n-¨n-«pïv. Zo-]m-h-en-bp-sS `m-K-am-bn \-S-¡p-ó B-tLm-j-§-fnð K-hÀ-WÀ-¡v ]p-dsa, ap-Jy-a{´n tbm-Kn B-Zn-Xy-\mYv, tI-{µ-a{´n Að-t^m³-kv I-®-´m\w, kmw-kv-Imcn-I h-Ip-¸v a{´n a-tl-jv iÀ-a F-ón-hcpw N-S-§nð kw-_-Ôn-¡p-óp-ïv. A-tbm-[y-bn-se XÀ-¡-`q-an-bnð-\n-óv c-ïv In-tem-ao-äÀ A-I-se-bp-Å cmw In ss]-Un-bnð 1.71 Zo-]-§Ä sX-fn-bn-¨v Zo-t]mÕ-hv B-N-cn-¡m\pw kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv. C-Xn-sâ `m-K-am-bn tim-`m bm-{Xbpw \-S-¯pw.

k-c-bq-L-«-nð {]-Xn-a-bv-¡v ]p-dsa, cm-aI-Ym Kme-dn Øm-]n-¡m-\pw D-t±-in-¡p-ópïv. C-Xn-\v ]p-dsa, s]m-Xp-]-cn-]m-Sn-IÄ-¡m-bn Zn-Kw-_À A-Jm-U-bnð Hm-Un-täm-dn-bw \nÀ-an-¡m\pw ]-²-Xn-bpïv. A-tbm-[y-bp-sS \-ho-I-c-W-¯n-\m-bn 195.89 tIm-Sn cq-]-bp-sS ]-²-Xn-tc-J-bm-Wv kÀ-¡mÀ tI-{µ Sq-dn-kw a-{´m-e-b-¯n-\v k-aÀ-¸n-¨n-«p-ÅXv. C-Xnð 133.70 tIm-Sn cq-] C-Xn\-Iw A-\p-h-Zn-¨n-«p-ïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category