1 GBP = 90.10 INR                       

BREAKING NEWS

bp-Iv-am Øm-]-I t\-Xm-hpw lÄ a-e-bm-fnbpamb A-\o-jv a-mWn-bp-sS am-Xm-hv \n-cym-X-bmbn; kw-kv-Im-cw \m-sf D-¨-bv-¡v A-b-h\ tk-{I-«v lmÀ-«v NÀ-¨nð

Britishmalayali
kz´wteJI³

bpsI-bn-se bp-Iv-am Øm-]-I t\-Xm-¡-fnð H-cmfpw s]m-Xp {]-hÀ-¯-I-\p-am-b A-\o-jv a-mWn-bp-sS am-Xm-hv \n-cym-X-bmbn. aq-hm-äp-]p-g Ab-h-\s¯ sP sP am-Wn-bp-sS `m-cy ta-gv-kn am-Wn B-Wv \n-cym-X-bm-b-Xv. 73 h-b-km-bn-cp-óp. F-kv-F-¨v-Fð-]nF-kv A-b-h-\-bn-se dn-«-tbÀ-Uv A-[ym-]n-I-bm-bn-cp-óp ]-tc-X. kw-kv-Im-cw \m-sf D-¨-bv-¡v c-ïp-a-Wn-¡v tk-{I-«v lmÀ-«v NÀ-¨v A-b-h-\-¯v \-S-¡pw, sIm-Sp-th-en Iñym-Sn-bv¡ð Ip-Spw-_mw-K-am-Wv ]-tc-X. a¡Ä: A-\ojv (bp-sI), Pn-\ojv, k-_n-X (Im-\U), a-cp-a-¡Ä: Pq-en-b (sh-Ån-bm-a-äw Nn-e-¼n-¡p-tóð Ip-Spw-_mw-Kw), \n-Pn (aq-¡-óqÀ tIm-«-bv-¡ð Ip-Spw-_w), Inc¬ (Im\-U, ]m-em {]-hn-¯m\w Hu-tk-¸p ]-d-¼nð Ip-Spw-_mw-Kw).

am-Xm-hn-sâ -kw-kvIm-c N-S-§p-I-fnð ]-s¦-Sp-¡m³ A-\ojv \m-«n-se-¯n-bn-«pïv. bp-sI l-Ån-se tdm-bð C³-^À-a-dn-bnð H-]v-Xmð-an-Iv C-ta-Pnw-Kv kv-s]-jy-en-Ìv Iq-Snbm-Wv A-\ojv.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ04852282263, 9946855300

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category