1 GBP = 89.90 INR​                       

BREAKING NEWS

kv]n-cn-Nzð dn-ssh-hð an-\n-kv-{Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-¯nð ku-¯mw-]v-S-Wnð ss\-äv hn-Pnð a-ä-ómÄ

Britishmalayali
k-®n A-d-bv-¡ð

kv]n-cn-Nzð dn-ssh-hð an-\n-kv-{Sn-bp-sS B-`n-ap-Jy-¯nð ku-¯mw-]v-S-Wnð ss\-äv hn-Pnð a-ä-ómÄ i-\n-bmgvN \-S-¡pw. ssh-In-«v 7 ap-Xð AÀ-²-cm{Xn 12 h-sc-bm-Wv ss\-äv hn-Pnð \-S-¡p-I. skâv tPmk-^v ]-Ån-bnð \-S-¡p-ó Xn-cp-IÀ-½-§-fnð [ym\w, hn-i-p-²-IpÀ-_m-\. B-cm[-\, Ip-¼-kmcw, F-ón-h-bpw D-ïm-bn-cn-¡pw. ^m. tPmk-^v tk-hyÀ, ^m. sZ-kv sIm-tWm-en, F-kv-BÀ-Fw CâÀ-\m-j-Wð Sow F-ón-hÀ tNÀ-óm-Wv ss\-äv hn-Pnð \-bn-¡pI.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI
k-t´mjv: 07886 234120 ssSäkv: 07551 929283
Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
St. Joseph's, 8 Lyndhurst Road, Ashurst, Southampton, SO40 7DU

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam