1 GBP =90.35 INR                       

BREAKING NEWS

F³F-¨v-F-knð c-Pn-kv-tä-Uv \-gv-km-bn tPm-en sN-¿pó HmÀ-¯-tUm-Ivkv bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-¨v-F-knð c-Pn-kv-tä-Uv \-gv-km-b Hm-À-¯-tUm-Ivkv bp-h-Xn-¡v hc-s\ tX-Spóp.27 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v bp-sI-bn-tem a-äv hn-tZ-i cm-Py-§fntem B-tcm-Ky cwK-¯v tPm-en sN-¿p-ó HmÀ-¯-tUm-Iv-kv hn-`m-K-¯nð \n-óp-ap-Å bp-hm-¡-fp-sS B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¨v sIm-Åpóp.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I þ 07570164520,00918547182424

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam