1 GBP= 85.30 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

Im-\-U-bn-se C-´y³ k-aql-s¯ Xr-]v-Xn-s¸-Sp-¯m-\m-Wv {]-[m-\-a{´n P-Ìn³ {SpUyq Szn-ä-dnð Cu I-ã¸m-sSm-s¡ s]-«Xv. F-ómð A-Xv ]p-en-hm-em-Ip-sa-óv A-t±-lw kz-]v-\-¯nð-t¸mepw hn-Nm-cn-¨n-cp-ónñ. I-dp-¯ sjÀ-hm-Wn-b-Wn-ªv C-´y-¡mÀ-s¡m-¸w \n-óv \n-e-hnf-¡v sIm-fp-¯p-ó Nn-{X-am-Wv P-Ìn³ t]m-kv-äv sN-bv-XXv. A-Xn-\v Io-gn-em-bn A-t±-lw Ip-dn-¨ H-cp-hm-¡m-Wv hn-aÀ-i-\-¯n-\m-[m-cw. Zo-]mh-en ap-_mc-Iv F-óm-bn-cp-óp P-Ìn-sâ B-iw-k. Zo-]m-h-en-s¡m-¸w ap-_mc-Iv tNÀ¯-Xv ln-µp k-aql-s¯ B-t£-]n-¡p-ó-Xn-\v Xp-ey-am-sW-ó hm-Z-hp-am-bn H-cp hn-`m-Kw cw-K-s¯-¯n. {Sp-Uyq-hn-sâ 37 e-£-¯n-te-sd-h-cp-ó Szn-äÀ t^m-tfm-th-gv-knð h-en-sbm-cp hn-`m-Kw C-´y³ hw-i-P-cmWv. A-h-cm-Wv ap-_m-c-¡n-s\-Xn-sc cw-K-s¯-¯n-b-Xv. Zo-]mh-en ap-_m-cIv, R-§-fn-óv H-«m-h-bnð Zo-]mh-en B-tLm-jn-¡póp. lm-¸n Zo-hm-fn F-óm-bn-cp-óp {]-[m-\-a-{´n-bp-sS Szoäv. C-Xv 800 X-h-W do-Szo-äv sN-¿-s¸-«p. 3500 t]À sse-&i

Full story

British Malayali

X§Ä¡v a\pjytcmSv InS]nSn¡pó coXnbnepÅ hntij_p²nbpsïóv Nn¼m³knIÄ CXn\v ap¼v Xsó ]eXhW sXfnbn¨ ImcyamWv. Ct¸mgnXmb s\XÀem³Uv--knse tdmbð _ÀtKÀkv arKimebnse 59Imc\mb Nn¼m³kn amabpw acn¡póXn\v ap¼v AÛpXIcamb HmÀa {]ZÀin¸n¨v amtemIsc AÛpXs¸Sp¯nbncn¡póp. shÅw t]mepw \nckn¨v acn¡m\mbn InSó Cu Nn¼m³kn¡v ASpt¯¡v ]gb ]cnNb¡mc³ F¯nbt¸mÄ ChÄ aeÀs¡ Nncn¨pw XtemSnbpw kv--t\lw ]¦v h¨pshómWv dnt¸mÀ«v. C¯-c¯nð temIs¯ AXnibn¸n¨ cwK¯nsâ Hcp hoUntbm ]pd¯v hón«papïv. 2016ð acW¯n\v sXm«v ap¼mbncpóp amabpsS Cu {]I-S\w. 1971 apXð Cu Nn¼m³knsb t\cn«v ]cnNbapÅ {]^. Pm³ hm³ lq^v Cu Nn¼m³knsb ImWm³ hót¸mgmbncpóp ama AÛpXIcamb coXnbnð At±ls¯ Xncn¨dnbpIbpw kv--t\l{]IS\§Ä \S¯pIbpw sNbvXncpóXv. Øncambn tcmK_m[nXbmbncpó Cu Nn¼m³kn Znhk§fmbn `£Ww FSp¡msX Ahi\nebnð InS¡pt¼mgmbncpóp {]

Full story

British Malayali

]m-¼v X-hf-sb hn-gp-§p-ó-Xnð A-kzm-`m-hn-I-sbm-óp-anñ. F-ómð, X-h-f-IÄ ]m-¼n-s\ hn-gp-§p-t¼m-tgm? H-cp hen-b ]-¨¯-h-f ]m-¼n-s\ hn-gp-§p-óXpw a-c-W-sh-{]m-f-¯nð ]m-¼v ]n-S-bp-ó-Xp-am-Wv tkm-jyð ao-Un-b-bn-ð C-t¸mÄ ssh-d-em-bn-cn-¡p-óXv. Hm-kv-t{S-en-b-bn-em-Wv kw-`-h-saópw ]m-¼n-s\ hn-gp-§póXv Hm-kv-t{S-en-b³ ]-¨-a-c-¯-h-f-bm-sWópw hn-Z-Kv-[À ]-d-bpóp. X-h-f-bp-sS hm-bn-e-I-s¸-« ]m-¼v {]m-W-\p-th-ïn ]n-S-bp-óXpw A-Xv hm ]n-fÀ-óv I-c-bp-ó-Xp-amWv Cu Zr-iy-¯n-ep-ÅXv. hÀ-j-§Ä ]-g-¡-ap-Å Zr-iy-am-WnXv. Cu Nn{Xw t^m-t«m-tjm-¸v sN-bv-Xv ]-ecpw ]n-óo-Sv D-]-tbm-Kn-¨n-«p-apïv. \-S³ Io-\p do-hv-kv X-h-f-bp-sS ]n-fÀ-ó hm-bn-en-cn-¡p-ó-Xp-t]m-ep-Å Zr-iy-§Ä ]p-d-¯p-h-ón-cpóp. C-Xn-sâ Np-h-Sp-]n-Sn-¨v ImÀ-«q-Wp-Ifpw sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-s\ ]-cn-l-kn-¡p-ó Nn-{X-§-fpw h-sc-bp-ïmbn. A-Sp-¯n-sS H-cp sd-Un-äv bq-kÀ hoïpw Cu hoUntbm t]m-kv-äv sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv Zriyw hoïpw ssh-d-em-bXv. C-X-n-\p-ti-jw h-

Full story

British Malayali

h-n-Uv-Vn-¯w hn-f-¼p-ó a-{´n-amÀ \-½p-sS \m-«nð am-{X-a-sñ-óv B-iz-kn-¡mw. d-jy-bn-se Ir-jn-a{´n ]-dª s]m-«¯-cw tI-«v Nn-cn Xp-S§n-b {]-knUâv hv-fm-Zn-anÀ ]p-«n-\v A-Xn-\nbpw A-S-¡m-\m-bn-«n-sñ-óm-Wv d-jy³ am-[y-a-§Ä ]-d-bp-óXv. Ir-jn-Im-cy-§-sf-¡p-dn-¨v B-tem-Nn-¡m³ tNÀó tbm-K-¯n-em-bn-cp-óp kw-`hw. apÉow `q-cn-]-£ cm-Pyam-b C-t´m-t\-jy-bn-te-¡v ]-ón-bnd-¨n I-b-äpa-Xn sN-bv-Xv em-`w sIm-¿-W-sa-óm-bn-cp-óp Ir-jn-a-{´n A-e-Iv-km-ïÀ Xm-t¨m-hn-sâ A-`n-{]mbw. C-d-¨n I-b-äp-a-Xn-bnð PÀ-a-\n-sb-t¸m-se B-I-W-sa-óm-bn-cp-óp a-{´n-bp-sS \nÀ-tZiw. A-ô-c Z-ie-£w ]-ónbnd-¨n D-Xv-]m-Zn-¸n-¡p-ó PÀ-a\n, aq-óv Z-ie-£w S-t®m-fw I-b-äpa-Xn sN-¿p-óp-sïópw C-Xn-eq-sS h³-tXm-Xnð hn-tZ-i-\mWyw t\-Sp-óp-sï-óp-am-bn-cp-óp a-{´n-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw. ssN-\-bn-te¡pw C-t´m-t\-jy-bn-te¡pw P-¸m-\n-te¡pw sIm-dn-b-bn-te¡p-sam-s¡-bm-Wv PÀa-\n I-b-äpa-Xn \

Full story

British Malayali

ku-Zn A-td-_y-bn-se hn-Zq-c-{]-tZ-i-¯p-Å A-án-]À-h-¯n-sâ A-cn-Ip-I-fnð I-sï¯n-b \móq-tdm-fw in-em-\nÀ-an-Xn-IÄ ]p-cm-h-kv-Xp K-th-jI-sc Ip-g-¡póp. \q-äm-ïp-IÄ ]-g-¡-apÅ Ad-_v N-cn-{X-¯n-te-¡p-Å hm-Xn-ep-I-fm-Wv C-h-sb-óv H-cp-hn-`m-Kw BÀ¡n-tbm-f-Pn-kv-äp-IÄ I-cp-Xp-ó-Xv. Iq-ä³ tK-äp-I-fp-sS B-Ir-Xn-bn-ep-Å-h-bmWv Cu \nÀ-an-XnIÄ. Kq-KnÄ FÀ-¯p-]-tbm-Kn-¨mWv Cu \nÀ-an-Xn-IÄ I-sï-¯n-bXv. H-cp ^pSv-t_mÄ ssa-Xm-\-s¯-¡mÄ \m-enc-«n h-en-¸-ap-Å tK-äpIÄ-t]mepw C-¡q-«-¯n-epïv. G-gm-bn-cw hÀ-j-sa-¦nepw ]-g-¡-ap-Å-h-bm-Wv C-h-sb-óm-Wv K-th-j-I-cp-sS A-`n-{]mbw. ap-I-fnð-\n-óv t\m-¡p-t¼mÄ tK-äp-I-fp-sS B-Ir-Xn-bn-ep-Å-h-bm-bXp-sIm-ïm-Wv C-h-sb tK-äp-I-sf-óv hn-fn-¡p-óXv. C-h-sb-´n-\m-Wv \nÀ-an-¨-sX-óv Cópw A-Úm-Xam-b Im-cy-amWv. ku-Zn A-td-_y-bn-se ssJ-_À do-Pn-b-Wn-se A-án-]À-h-X-¯n-sâ ap-IÄ-`m-K-¯m-bmWv Cu tK-äp-IÄ I-sï-¯n-bXv. Ir-Xy-am-bn C-h-bp-sS ]-g-¡hpw D-t±-

Full story

British Malayali

AÀ-[-\-á Nn-{X-§-fn-eq-sS ]m¡nØm-sâ Inw IÀ-Zm-jn-bm³ F-óv Ip-{]-kn-²n-bmÀ-Pn-¨ Izm³-Uð _-tem-s¨ó 26þIm-cn tam-U-en-s\ sIm-ó tI-knð A-hÀ-s¡m-¸w Nn-{X-§-sf-Sp-¯v hn-hm-Z-¯n-em-b apÉow ]p-tcm-lnX-s\ t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bvXp. I-gn-ª Pq-sse-bn-em-Wv _-tem-¨n-s\ I-gp-¯v sR-cn-¨v sIm-ó-\n-e-bnð I-sï-¯n-bXv. _-tem-¨n-sâ k-tlm-Z³ ap-l½-Zv h-ko-an-s\ sIm-e-]m-X-I-hp-am-bn _-Ô-s¸-«v t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cpóp. AÀ-[-\-áam-b Nn-{X-§Ä tkm-jyð ao-U-n-b-bnð t]m-kv-äv sN-bvXp-sIm-ïm-Wv _-tem-¨v {]-i-kv-Xn-bn-te-¡v DbÀ-ó-Xv. a-X-auen-I hm-Zn-I-fnð-\n-óv I-Sp-¯ hn-aÀi-\w t\-cn-tS-ïn-h-ó _-tem-¨n-\v ]-e `m-K-¯p-\nópw h-[-`oj-Wn t\-cn-tS-ïn-h-ón-cpóp. C-Xn-\n-sS-bm-Wv A-hÀ sImñ-s¸-«Xv. Zp-c-`n-am-\ -sIm-e-]m-X-I-am-Wn-sX-óv t]m-eo-kv I-cp-Xpóp. k-tlm-Z-c³ hkow Ip-äw k-½-Xn-¡p-Ibpw sN-bvXp. Cu tI-kp-am-bn _-Ô-s¸-«v _p-[-\m-gv-N-bm-Wv apÉow ]p-tcm-ln-X\m-b ap-^v-Xn A-ÐpÄ Jm-hn-sb A-d-Ìv sN-bv-XXv. _-tem

Full story

British Malayali

  \n\¨ncn¡msXbmWv ]ecpsSbpw PohnX¯nð kz]v--\kam\amb DbÀ¨IfpïmIpóXv. Atacn¡³ bphXnbmb Acnbm\ HmÌn³ Fó 33 ImcnbpsS Pohn¯nð CXmWv kw`hn¨ncn¡póXv. FtXym]y³ cmPIpamc\pw A`n`mjI\pamb 35 Imc³ tPmbð amtImsó\ns\ Hcp ss\äv¢_nð h¨v bmZrÝnIambn Iïpap«nbXv Acnbm\bpsS PohnX¯nsâ KXnamäpIbmbncpóp. ChnsS h¨v IïtXmsS ]ckv]cw ASp¡pIbpw AXv hnhml¯nð Iemin¡pIbpambncpóp. XnI¨pw ]c¼cmKXamb coXnbnemWv Acnbm\ tPmbens\ hnhmlw sNbvXncn¡óXv. XpSÀóv Atacn¡³ bphXn FtXym]y³ cmPIpamcnbmbn¯ocpIbpw sNbvXp. FtXym]ybnse Ahkm\ N{IhÀ¯nbmbncpóp slbv--se koðkn Hómas³ t{Kävþ{Kmâv k¬ BWv tPmbð. sk]väw_À H¼Xn\v tacnem³Unð h¨mbncpóp tPmbð Acnbm\bv¡v anópsI«nbXv. hmjnwKvS¬ Unknbnse ss\äv ¢_mb t]fnð h¨v ChÀ 12 hÀj§Ä¡v ap¼mbncpóp BZyambn Iïpap«nbncpóXv. BZy ZÀi\¯n\v tijw A[nIw sshImsX Acnbm\tbmSv X\n¡v {]Wbw tXmón¯pS§nbncpópshómWv tPmbð shfns¸Sp¯nbncn¡póXv. AXmbXv

Full story

British Malayali

]q-hm-e-òmÀ Pm{K-ssX! {^m³-kn-se sX-cp-hnð kv-{XoI-sf t\m-¡n Nq-f-a-Sn-¡p-Itbm ssk-ä-Sn-¡p-I-tbm sN-bv-Xmð kv-t]m-«nð ]n-Sn-ho-gpw. s^-an-\n-Ìpw {^m³-kn-sâ ]pXn-b h-\n-Xm h-Ip-¸v a-{´n-bpam-b a-cn-sb³ jn-bm-¸-bm-Wv hmbv-t\m-¡n-IÄ-¡v ]-Wn-X-cm³ \n-b-aw IÀ-i-\-am-¡n-bXv. {]-knUâv F-½m-\p-hð am-t{Im-Wn-sâ hn-iz-kv-X-bm-Wv s^-an-\n-Ìp-Iq-Snbm-b jn-bm-¸. s]m-Xp-Ø-e-§-fnð k-{XoI-sf ssew-Kn-I-¨p-h-tbm-sS Im-Wp-ó ]q-hm-e-òm-sc Ip-cp-¡p-I-bm-Wv jn-bm-¸-bp-sS e-£yw. A¯-cw {]-hÀ-¯n-IÄ kv-{Xo-Xz-s¯ A-]-am-\n-¡-en-\v Xp-ey-am-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-I. C-Xv sN-¿p-óh-sc ]n-Sn-Iq-Sn-bmð A-hn-sS-sh-¨pX-só ss^³ Cu-Sm-¡m³ ]pXn-b \n-b-aw e-£y-an-Spóp. \n-b-a-¯n-se hy-h-Ø-Ifpw ss^\pw C-\nbpw \n-Ý-bn-¨n-«nñ. s]m-Xp-Ø-e-§-fn-epw -aäpw kv-{Xo-IÄ-¡p- t\-sc-bp-ïm-Ip-ó C-¯-cw i-ey-§-sf-¡p-dn-¨v \n-b-a-¯nð bm-sXm-ópw ]-d-bp-ón-sñ-óv jn-bm-¸ ]-dªp. AXp-sIm-ïm-Wv \n-b-a-¯nð ]pXn-b hy-h-Ø-IÄ DÄ-s¸-Sp-¯p-&

Full story

British Malayali

tdm-kn do-kn-sâ tbm-K ¢m-Ênð tN-c-W-sa-¦nð c-ïv \n-_-Ô-\-I-tf-bp-Åq. s]-®m-bn-cn-¡-W-sa-ó-Xm-Wv AXn-semóv. a-säm-óv Xp-Wn-bp-Sp-¡m³ ]m-Sn-sñ-ó-Xpw. Xp-Wn-bp-Sp-¡-W-sa-óv hm-in-bp-Å-hÀ-¡v tdm-kn-So-¨-dp-sS tbm-K ¢m-Ênð {]-th-i-\-anñ. Hm-kv-t{S-en-b-bn-se s]À-¯n-epÅ tdm-kn dokv, c-m-Py-¯v ]-e-`m-K¯pw tbm-K ¢m-Êp-IÄ \-S-¯póp. Hmtcm ¢m-Ên-epw 30 kv-{Xo-IÄ-¡p-h-sc-bm-Wv {]-th-i-\w. k-½À-Z-a-I-äm\pw \n§-sf B-ß-hn-izm-k-ap-Å-h-cm-¡n am-äm\pw tbm-K-bv-¡m-hp-sa-óv tdm-kn ]-d-bpóp. \-á-cm-sW-¦nð ^-ew C-c-«n-¡p-Ibpw sN-bvXp. tdm-kn-bp-sS t\¡-Uv tbm-K C-t¸mÄ Hm-kv-t{S-en-b-bnð ]pXn-b s{S³-Um-bn am-dn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bmWv. X-Sn¨-htcm sa-enª-htcm i-co-c-h-en-¸w Iq-Snb-htcm Ip-dª-htcm B-bn-t¡ms«, \-á-cm-bn tbm-K sN-¿p-ó-tXmsS, i-co-c-s¯-¡p-dn-¨p-Å A-]-IÀ-j-X-IÄ Cñm-Im-¯p-sa-ópw  A-hÀ ]-d-bpóp. XoÀ-¯pw A-]-cn-Nn-X-cm-b-hÀ-s¡m-¸w \-á-cm-bn \nð-

Full story

British Malayali

_w-K-fq-cp-hnð Ku-cn e-t¦-jv sh-Sn-tb-äv a-cn-¨-t¸mÄ tem-I-sa§pw A-Xv hmÀ-¯-bmbn. am-[y-a-{]-hÀ-¯-IÀ-¡p-t\-sc \-S-¡p-ó A-Xn-{I-a-§-Ä-¡v D-Zm-l-c-W-am-bn A-Xv hym-Jym-\n-¡-s¸«p. C-´y-bn-se ^m-kn-Ìv `-c-W-Iq-S-¯n-s\-Xncm-b ]pXn-b bp-²-ap-J-am-bn A-Xv am-dn. F-ómð, A-gn-a-Xn-¡pw ZpÀ-`-c-W-¯n-\p-sa-Xn-sc t]m-cm-Sp-ó am-[y-a-{]-hÀ-¯-I-cp-sS hn-[n H-óp-X-só-bm-sW-óv hy-à-am-¡p-I-bm-Wv amÄ-«-bnð Um-^v-s\ Icq-W K-eo-jy-sb-ó h-\n-Xm tP-W-en-Ìn-\p-ïm-b Zp-c´w. ]-\m-a A-gna-Xn ]p-d¯p-sIm-ïp-h-ó ]-{X-{]-hÀ-¯-I kw-L-¯n-ew-K-am-bn-cp-óp K-eojy. amÄ-«-bn-se G-ä-hpw {]-i-kv-Xbm-b A-t\z-j-Wm-ß-I ]-{X-{]-hÀ-¯-I-bm-bn-cp-óp AhÀ. Xn-¦-fm-gvN amÄ-«-bn-ð-sh-¨v K-eo-jy-bp-sS ImÀ s]m-«n-s¯-dn-¨m-Wv A-hÀ a-cn-¨Xv. K-eo-jy X-sâ hmÀ-¯-I-fn-eq-sS ]p-d¯p-sIm-ïp-h-ó A-gna-Xn ho-c-òm-cn-em-sc-¦n-ep-am-Ipw kv-t^mS-\w B-kq-{X-Ww sN-bv-X-sX-óm-Wv t]m-eo-kv I-cp-Xp-ó-Xv. 53þIm-cnbm-b K-eo-jy X-sâ t»m-Kn-eq-sS-bm-Wv A-

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]