1 GBP= 81.60 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

bpsI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ \-S-¯p-ó G-ähpw hen-b Nm-cn-än D-Õ-h-¯n-\v C-\n IrXyw H-cp am-kw Iq-Sn am{Xw _m¡n. sk-]v-Xw-_À 23\m-Wv 35 t]À t\m-«nw-Kv-lm-an-se em-MÀ F-bÀ ^oð-Unð \nópw ]-d-óp-bÀ-óp 15000 A-Sn D-b-c-¯nð F¯n-b ti-jw \-ò-bv-¡p-th-ïn `q-an-bn-te-bv-¡v Nm-Sp-óXv. C-Xp-h-sc 35 t]À tNÀ-óv 13985.25 ]u-ïv ti-J-cn-¨p I-gn-ªp. Hm-tcm-cp-¯-cp-sSbpw ^o-km-bn B-Im-i-¨m-«w \-S-¯p-ó I-¼-\n-¡v sIm-Sp-t¡-ï 210 ]u-ïv I-gn-ªv _m-¡n 6635.25 ]u-ïmWv {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-gv-knw-Kv ]T-\ k-lm-b-\n-[n-bn-te-bv-¡v h-cnI. kvssI ssU-hn-Mnw-Kn-\v ]-s¦-Sp-¡p-ó 29 t]-sc C-Xph-sc ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n-¡-gnªp. C-\n A-h-ti-jn-¡pó-Xv B-dv t]-sc Ip-dn-¨p-Å ^o-¨-dp-IÄ BWv. hcpw Zn-h-k-§-fnð A-Xpw -{]-kn-²o-I-cn-¡pw. Fñm-hcpw hy-àn-]-c-am-bn X-só-bm-Wv ]-Ww ti-J-cn-¡p-óXpw Nm-cn-än-¡v \ð-Ip-ó-Xpw. bp-sI-bn-se Im³-kÀ dn-kÀ-¨n\pw \m-«nð \nópw Ip-td t]sc \-gv-kn-Mv ]Tn-¸n-¡m-\p-amWv Cu ]-Ww D-]-tbm-Kn-

Full story

British Malayali

ap³-]v {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS ]-cn-]m-Sn-I-fnð tNÀ-óp {]-hÀ-¯n-¡p-Ibpw A-Xn-eq-sS t\-«-§Ä I-c-Ø-am-¡n-b-h-cpam-b c-ïp t]-cm-Wv C-óv ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-ó cïp t]À. A-hmÀUv ss\-äp-I-fn-eq-sS-bpw Nm-cn-än ]-cn-]m-Sn-Ifpw tNÀ-óp {]-hÀ-¯n-¨ {]n-bm tXm-akpw _n-\p tPmWpw bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v H-cp ap-Xð-¡q-«p X-só-bmWv. C-cp-hcpw B-Im-i-¨m-«-¯n-\m-bn t\m-«nw-Kv-lm-an-se-¯m³ X-¿m-sd-Sp-¸p-IÄ B-cw-`n-¨p I-gn-ªp. a-e-bm-fn a-¦-amÀ-¡v am-cn-hnñg-Iv \ð-Ip-ó Un-ssk\À 2016se {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\änsâ thZnbnse aebmfn a¦amcptSbpw ankv tIcfm kpµcnIfptSbpw hkv{X§Ä Unssk³ sNbvXp \ðInbXv cïp ktlmZcnamcmWv. ]oäÀ_tdmbnse {]nbm tXmakpw sjdn tXmakpamWv X§fpsS Hm¬sse³ kmcn Øm]\amb {]njbneqsS {_n«ojv aebmfn AhmÀUv ss\änð Xnf§nbXv. Ct¸mgnXm BImi¨m«¯nepw Hc ssI t\m¡mWv ChcpsS Xocpam\w. {]nbm tXmakmWv sk]väw_À 23\v t\m«nwKvlmanse emMÀ FbÀ^oðUnð F¯pI. {]nb tXm-a-kn-\v hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-

Full story

British Malayali

B-Im-i-¨m-«-¯nð ]-s¦-Sp-¡p-ó 35 t]-cnð ap-¡mð `m-K-t¯m-fw t]-sc {_n-«o-jv a-e-bm-fn hm-b-\-¡mÀ hm-bn-¨-dn-ªp I-gnªp. C-\n hn-c-enð F-®m-hp-ó B-fp-IÄ am{Xw _m-¡n \nð-s¡ kvssI ssU-hnw-Kv ^-ïv ti-J-c-Whpw {]-N-c-Whpw Nq-Sv ]n-Sn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. Ip-Spw-_-¯n-sâbpw kp-lr-¯p-¡-fp-tSbpw ]n-´p-W-tbm-sS-bm-Wv 35 t]cpw B-Im-i-¨m-«-¯n-sâ th-Zn-bnð F-¯p-óXv. ]-Xnhp-t]m-se Cópw c-ïp t]-sc Ip-dn-¨p-Å ^o-¨-dp-I-fm-Wv hm-b-\-¡mÀ-¡m-bn X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xv. hy-Xykv-X Nn-´-I-fp-am-bn t\mÀ-¯mw-]v-S-Wn-se a-cp-aIÄ kmlknIXbpsS BZym\p`hw t\Sm³ Bcym {]Imipw t\m«nwKvlmante¡v F¯pt¼mÄ kv--ssI ssUhnwKn\v F¯pó Sow Icp¯päXmhpIbmWv. 24 hbkpImcnbmb Cu s]¬Ip«nbpw kss[cyw aptóm«p hót¸mÄ \½psS aebmfn ho«½amÀ¡p IqSn Hcp al¯mb ktµiw \ðIpIbmWv. hnhmlhpw tPmenbpw IpSpw_hpw Fñmambn HXp§n IqSpóhcmWv alm`qcn]£w aebmfn kv{XoIfpw. Ahcnð \nsóñmw hyXykvXbmhpIbmWv Bcym {]Imiv. Bcym {]-Im-in\v hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡

Full story

British Malayali

sk-]v-äw-_À 23 Fó Zn-h-k-w A-Sp-¯p hc-th N-¦n-Sn-t¸-dpó-Xv kvssI ssU-hnw-Kv So-an-\mWv. X-§-fp-sS kz-]v-\hpw B-{K-l-§fpw Fñmw \n-d-th-dpó B kp-Z-\-¯n-\m-bp-Å B-Imw-£m-`-cn-Xam-b Im-¯n-cn-¸n-sâ \m-fp-I-fm-Wv I-Sóp-t]m-hp-ó-Xv. ]-s¦-Sp-¡p-ó 35 t]cpw X-¿m-sd-Sp-¸p-Ifpw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv hgn ]-c-amh-[n Xp-I ti-J-cn-¡m-\p-ap-Å {i-a-§-fp-am-bn k-Po-h-amWv. \-gv-knw-Kv hn-ZymÀ-°n-IÄ¡pw Iym³-kÀ tcm-Kn-IÄ¡pw B-izm-k-ta-Im-\p-Å ChÀ Hm-tcm-cp-¯-cp-tSbpw Cu sNdn-b D-Zy-a-¯n-\v t{]m-Õm-l-\-ta-In bp-sI-bn-se a-\p-jy kv-t\-ln-Ifpw k-Po-h-am-Ip-ó Im-gv-N-bm-Wv Im-Wp-óXv. h¼³ t\-«-§-fp-sS ]-«n-I-bnð B-Im-i-¨m-«hpw tImÀ-¯n-W-¡m³ H-cp an-Sp¡³ ]Xn\mdp hbkn\nSbnð At\Iw ]pckv--Imc§Ä kz´am¡nb Ae³ kPnsb kplr¯nsâ hm¡pIfmWv kv--ssI ssUhnwKv DZya¯n\mbn t{]cn¸n¨Xv. ap³]v BImi¨m«w \S¯nb Cu kplr¯mWv Xsâ {]tNmZ\w. am{Xañ, Nmcnän kv--ssI ssUhnwKneqsS BhiyapÅhÀ¡v ]Ww kzcq]n¨v \ðIpI Fó al¯mb Bibhpw Xsó Gs

Full story

British Malayali

B-Im-i-¨m-«-¯n-\v C-\n G-Xm-ïv H-cp am-kw Iq-Sn-tb D-Åq. c-ïp Zn-h-k-am-bn 35 a-e-bm-fn-IÄ B-Wv t\m-«nw-Kv-lm-an-se em-MÀ F-bÀ-^oð-Unð \nópw F-Sp-¯p Nm-Sm³ H-cp-§p-óXv. Ah-sc ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-ó ]w-àn-bnð C-óv »m-¡v-]q-fnð \n-óp-Å AÀ-¸n-Xm ]p-¯-]p-c-bnepw l-ïnw-Kv-S-Wnð \n-ópÅ tem-bn-Uv tPmÀ-Öp-amWv. \r-¯s¯ am-{X-añ, Nm-cn-än-tb-bpw kv-t\-ln¨v »m-¡v-]q-fn-se \À-¯-In F sehð hnZymÀ°nbmb AÀ¸nX ]p¯³]pcbnð kv--ssI ssUhnwKnsâ cïmw ZnhkamWv ]s¦Sp¡póXv. »m¡v ]qÄ skâv tacokv Im¯enInð ]Tn¡pó AÀ¸nX »m¡v ]qfnð XsóbmWv Xm-akw. Ce{Îojy\mbn tPmen sN¿pó {]n³kv tPmk^v ]p¯³]pcbnensâbpw _mâv 6 knÌdmb _n³knbptSbpw aq¯aIfmWv AÀ¸nX. PnknFkvC ]mkmb AtbmW, CbÀ 5ð ]Tn¡pó A\p{Kl, CbÀ 3bnð ]Tn¡pó Atab FónhÀ AÀ¸nXbpsS ktlmZcnamcmWv. Ignª ]Xns\móv hÀjambn bpsIbnð Xmakn¡pIbmWv Cu IpSpw_w \m«nð Ip«\mSv FS

Full story

British Malayali

B-Im-i-¨m-«-¯n-\m-bn F-¯p-ó Hm-tcm-cp-¯-cpw hy-Xykv-X Nn-´-Ifpw B-i-b-§-fp-am-bn F-¯p-t¼mÄ A-Ûp-X-s¸-Spó-Xv hm-b-\-¡m-cm-Wv. Im-c-Ww, ]-cn-N-b-s¸v-Sp-¯p-ó Hm-tcm-cp-¯cpw Iu-am-c {]-mb-¡mcpw bp-h-¡fpw B-Ip-t¼mÄ \-½p-sS Ip-«n-IÄ-¡v C-§s\-sbm-s¡ Nn-´n-¡m\pw ]-d-bm\pw I-gn-bp-óptïm Fó-Xp X-só.. a-e-bm-fn-I-fp-sS a-\p-jy-Xzhpw Im-cp-Wyhpw am-Xm-]n-Xm-¡-fnð A-h-km-\n¡ptam F-óv B-i-¦-s¸-Sp-ó-hÀ-¡p-Å a-dp-]-Sn-bmWv Cu Ip-«n-IÄ. ]m-Ým-Xy temI-¯v h-fÀ-só-¦nepw hn-Zym-`ym-kw t\-Sn-sb-¦nepw a-e-bm-f-¯nsâ \-òbpw I-cp¯pw tNmÀ-¯n I-f-bm-sX-bm-Wv A-h-scñmw h-fÀ-ó-sX-óv hy-à-am-¡p-ó-Xm-Wv B-Im-i-¨m-«-¯n-\v C-t¸mÄ e-`n-¡p-ó ]n-´pW. A-½-bp-sS \-gv-knw-Kv tPm-en-sb G-sd kv-t\-ln-¡p-ó H-cp s]¬-Ip«n \gv--kmbn tPmen sN¿pó A½sb Gsd kv--t\ln¡pó s]¬Ip«nbmWv tkm\m jn_p Fó 16 hbkpImcn. A½bpsS tPmensb hfscb[nIw kv--t\ln¡pIbpw _lpam\n¡pIbpw sN¿pó tkm\b

Full story

British Malayali

sk-]v-äw-_À 23, 24 Xo-b-Xn-I-fn-em-bn t\m-«nw-Kv-lm-anð \-S-¡p-ó B-Im-i-¨m-«-¯n-te-¡v X-¿m-sd-Sp-¡p-I-bm-Wv 35 t]À. Nn-eÀ im-cocn-I ]-cn-io-e-\-§Ä t\-Snbpw Nn-eÀ sS³-j\pw `-b-hp-sañmw am-än B-ß-hn-izm-kw t\-Sm-\p-ap-Å Xo-{ham-b s{S-bn-\nw-Kp-IÄ B-cw-`n-¨p I-gn-ªp. kvssI ssU-hnw-Knð ]-s¦-Sp-¡p-ó \n-ch-[n t]-sc Ip-dn-¨v hm-b-\-¡mÀ C-Xph-sc hm-bn-¨p A-dn-ªp I-gnªp. C-óv eq-«-\n-se k-®n eq-t¡m-kn-s\bpw k-µÀ-emân-se a-tl-jv hym-kn-s\bp-am-Wv ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-óXv. Pn-j-bp-sS sIm-e-]m-X-I-¯nð eq-«-\nð \nópw D-bÀ-ó {]-Xntj-[ kzcw tIcf¯nð Pnjsbó \nba hnZymÀ°n\n AXn ZmcpWambn sIme sN¿s¸« kw`h¯nð At\zjWw hgnap«nbt¸mÄ eq«\nð \nópw {]Xntj[ kzcapbÀ¯n {i² t\Snb k®n eqt¡mkmWv BImiNm«¯n\mbn Hcp§pó asämcmÄ. kmaqlnI _m[yX s\tôäphm³ a\km£n am{Xw aXnsbóv Dd¨v hnizkn¡pó ASqÀ kztZinbmb k®n BImiNm«¯neqsS \nÀ²\À¡pw, Bew_lo\À¡pw BizmkamIpóXnep&Ari

Full story

British Malayali

bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡v A-Ûp-Xw hn-cn-bn-¨v H-cp-§p-ó {_n-«o-jv a-eb-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ kvssI ssU-hnw-Kv shdpw H-cp-am-kw am{Xw A-I-se \nð-s¡ H-cp-¡-§-sfñmw B-cw-`n-¨p I-gn-ªp. ]-s¦-Sp-¡p-ó Aw-K-§-sfñmw X-¿m-sd-Sp-¸p-I-fp-sS Xn-c-¡n-ep-amWv. B-Im-i-¨m-«-¯nð ]-s¦-Sp-¡p-ó 35 t]-cnð 15 t]-sc-bm-Wv hm-b-\-¡mÀ C-Xph-sc ]-cn-N-b-s¸-«-Xv. Iym³kÀ bpsIbv¡v ]Ww kamlcn¡m\pw \nÀ[\cmb tIcf¯nse GXm-\pw \gv-knMv hnZymÀ°nIÄ¡v ]T\w ]qÀ¯nbm¡n PohnX kz]v\¯n\p \ndw ]Icm-\p-am-bmWv Cu 35 t]À ]Xn\¿mbncw ASnhsc Dbc¯nð \n-ópw B-Im-i-¨m-«w \-S-¯p-ó-Xv. B-Im-i-¨m-«-¯nð ]-s¦-Sp-¡p-ó sU-h-Wn-se BKv\kv acnb tPm-Wn-t\bpw am-ô-Ì-dnse sP\ojv Ipcp-hn-f-tbbp-am-Wv C-óv hm-b-\-¡mÀ-¡v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-óXv. kv--t\lhpw \òbpw a\Ênð \n-d¨v BKv-\kv BImiNm«¯n\mbn Im¯ncn-¡p-óp \r¯hpw Km\mem]\hpw B¦dn§pw XpS§nb Fñm taJeIfnepw Ignhv sXfnbn¨n-«pÅ BKv\kv acnbbpw BImi¨m«¯nð

Full story

British Malayali

k-µÀ-emân-se c-ïp bp-hm-¡-fpw t\m-«nw-Kv-lm-an-se B-Im-i-¨m-«-¯nð ]-s¦-Sp-¡³ F-¯pw. hnZymÀ-°n-Ifmb A-Jnð \m-bcpw tP¡-ºv tXm-a-kpw D-b-c§-sf Io-g-S-¡m³ F-¯p-t¼mÄ C-cp-h-cp-tS-bpw a-\-knð H-scm-ä e£yw am-{X-am-Wp-Å-Xv. ap³-]v sN-bv-X sN-dn-b Nm-cn-än {]-hÀ-¯-\-§Ä t]m-se-bñ kvssI ssU-hnw-Kv F-ó Cu D-Zyaw. a-äp-Å-h-sc k-lm-bn-¡m³ H-cp Iq-«w a-\p-jy-À tNÀ-óv \-S-¯p-ó B-Im-i-¨m-«w F-ó ]-cn-]m-Sn-bnð ]-s¦-Sp-¡m³ km-[n-¡p-ó-Xnð G-sd A-`n-am-\w D-sï-óv C-cp-hcpw km-£y-s¸-Sp-¯póp. ']eXpÅn s]cpshÅw' t]m-se B-Im-i-¨m-«-¯nð ]-¦m-fn-bm-bn A-Jnð \mbÀ kµÀemânse 21 hbkpImc\mb AJnð \mbcmWv BImi¨m«¯nð ]s¦Sp¡m³ F¯pó bphm¡fnð HcmÄ. \yqImknð bqWnthgv--knänbnð A¡uïnwKv Bâv ^n\m³kv Ahkm\ hÀj hnZymÀ°nbmWv AJnð. Ignª ]Xnaqóv hÀjambn kµÀemânð Xmakn¡pó at\mPv IpamÀ þ tlam kpIpamc³ \mb&A

Full story

British Malayali

t_-knw-Kv kv-täm-¡n-se tkm³-kn tam-fp-sS ]-Xn-\mdmw P-ò-Zn-\-am-Wv \msf. B-K-Ìv 15\v C-´y kzm-X-{´yw e-`n-¨ Zn-\w B-tLm-jn-¡p-t¼mÄ tem-I-¯n-sâ sh-fn-¨w tX-Sn ]n-dó tkm³-kn-¡v ]-t£ X-sâ Iu-am-c-¯n-sâ Xp-S-¡-sam-cp km-l-kn-I-X-bp-sS Zn-\-amWv. sk-]v-äw-_À 23\v t\m-«nw-Kv-lm-an-se B-Im-i-¨m-«-¯nð 15000 A-Sn D-b-c-s¯-¯n `q-an-bn-te-bv-¡v F-Sp-¯p-Nm-Sn-bm-Wv tkm³-kn P-òZn-\ k-tµ-iw \ð-Ip-óXv.   {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ \-S-¯p-ó \-gv-kn-Mv ]T-\ ^-ïv ti-J-cn-¡p-ó-Xn-te-bv-¡v ]-Ww I-sï-¯m³ th-ïn sk-]v-Xw-_À 23\pw 24\p-am-bn BIm-i Nm-«-¯n-\v B-iw-k-IÄ t\-cm\pw k-½m-\-§Ä ssI-am-dm\pw B-{K-ln-¡p-ó-hÀ AXv Cu \ñ D-Zy-a-¯n-\p-Å ]-W-am-bn \ðI-Ww F-óm-Wv tkm³-kn B-h-iy-s¸-Sp-óXv. Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hnÀ-Pn³ a-Wn en-¦v h-gn \n-§-fp-sS kv-t\-lhpw k-½m-\hpw \ð-In A-\p-{K-ln-¡-W-sa-óv tkm³-kn ]-d-bpóp. BiwkItfmsSm¸w ]ndómÄ k½m\ambn Hcp sNdnb Xp-I kvssI ssUhnwKn\mbn Cópw \mfbp

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]