1 GBP=:83.00 INR​                       

BREAKING NEWS
British Malayali

BÀ-kn hn-`m-K-¯nð-s¸-« 31 h-b-kp-Å bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. C-Sp-¡n Pnñ-bn-se A-¸À an-Unð ¢m-kv Ip-Spw-_-¯nð-s¸-«- bp-h-Xn ^n-\m³-kv Bâv amÀ-¡-änw-Knð Fw_n-F ]m-km-bn tI-c-f-¯n-se kz-Im-cy Øm-]-\-¯nð A-kn-Ìâv am-t\-P-cm-bn tPm-en sN-¿p-I-bm-Wv. Ip-Spw-_-¯n-se C-f-b a-I-fm-Wv bp-hXn. hn-Zym-k-¼-ó-cm-b, C-´ybntem hn-tZ-it¯m sk-änð sN-bv-Xn-cn-¡pó BÀ-kn bp-hm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI 00919447825241 / 00914868232193 (Kerala), 007403355351, 07536330730 (UK)

Full story

British Malayali

_mw¥qcnð ko\nbÀ tkm^väv--shbÀ Fôn\o-bÀ Bbn tPmen sN¿pó 27 h-bkpÅ HmÀt¯mtUmI-vkv bphm-hn\v (6 ASn Dbcw) h[phns\ Bhiy-apïv. \m«ntem bpsIbntem DÅ A\ptbmPycmb s]¬Ip«nIfpsS amXm]nXm¡fnð\nópw BtemN\IÄ £Wn¨psImÅp-óp. _nsSIv, _nUnFkv ap³-KW\. _Ôs¸tSï \¼Àþ amXyp 07838767226.

Full story

British Malayali

bpsI-bnð \gvkv Bbn tPmen sN¿pó Cugh bphmhn\v (27/168, CS-¯cw IpSpw_w) Xmð¸cyapÅ bphXnIfpsS c£nXm¡fnð \nópw BtemN\IÄ £Wn¡p-óp. _Ô-s¸-tSï \¼À þ +91 9895551381, +44 07412570160

Full story

British Malayali

FdWm-Ip-fw A-¦-am-en A-Xn-cq-]-X-bn-se ]p-cm-X-\ Ip-Spw-_-¯n-se BÀ-kn bp-hm-hv C-S¯-cw Ip-Spw-_-§-fn-se A\p-tbm-Pycm-b s]¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. kz-´-am-bn _n-kn\-kv sN-¿p-ó bp-hm-hn\v 29 h-b-km-Wv {]m-bw. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-Sp-Iþ amÀ-«n³þ 07528742679

Full story

British Malayali

Aôp-hÀ-jw ap³-]v `À-¯m-hv \-ã-s¸-«-hfpw c-ïv B¬-Ip-«n-I-fp-sS am-Xm-hp-am-b 36 h-b-kp-Å \-¼q-Xn-cn bp-hXn (Fw-F-kv-kn ^n-kn-Ivkv, K-h¬-saâv l-bÀ-sk-¡ï-dn kv-IqÄ, ko-\n-bÀ So¨À) bp-sI-bnð Øn-c-Xm-a-k-am¡n-b hnZym k-¼-ócm-b bp-hm-¡-fnð \n-ópw hnhm-l B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-Sp-Iþ 07551896609

Full story

British Malayali

Ip-ssh-änð tPm-en sN-¿p-ó aÀ-t¯m-a k-`-bnð-s¸-« 42 h-b-kp-Im-c-\m-b N-§m-ti-cn kz-tZ-in¡v h-[p-h-n-s\ B-h-iy-apïv. ]p-\À-hn-hm-l-¯n-\v Xm-Xv-]-cy-ap-Å c-£n-Xm-¡-fnð \n-ópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. Ip-ssh-änð kz-Im-cy ta-J-e-bnð tPm-en sN-¿p-ó bp-hm-hn-\v Ip-sshäntem bp-sIbntem tPm-en sN-¿p-ó hn-Zym-`ym-k-ap-Å kp-µ-cn-Ifm-b bp-h-Xn-I-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp.   amÀ-t¯m-a, knF-kvsF Hm-À-¯-tUm-Ivkv, bm-t¡m-ss_-äv k-`-I-fnð-s¸-«-hÀ-¡pw ap³-KW-\. hn-h-c-§Ä¡v; +91 9645998057 or +91 9961432734 or email to [email protected]

Full story

British Malayali

F³-F-¨v-F-knð \-gvkm-b bp-sI-bnð Xm-a-k-am¡n bm-s¡m-ss_äv bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 23 h-b-km-Wv {]mbw. Xm-Xv-]-cy-ap-Å {In-kv-Xy³ ^m-an-en-bnð s]-« (bp-sI-bnð Øn-c-Xm-a-k-am-¡n-b-h-À-¡v ap³KW\) c-£n-Xm-¡-fnð \nópw hn-hmlm B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. _-Ô-¸-sS-ï \¼À: 07460590678,07737952048

Full story

British Malayali

Fw-F Cw-¥o-jv en-ä-td-¨dpw CELTA tIm-gvkpw ]m-km-b, bp-sI-bnð Xm-a-kn-¡pó BÀ-kn-F-kv-kn bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 24 h-bkv. BÀ-kn-F-kv-kn hn-`m-K-¯nð-s¸« ]n-BÀ t\-Sn-b-h-À¡pw, bp-sI ]u-c-òm-À¡pw ap³-K-W\. Xmð-]-cy-ap-Å-hÀ _-Ô-s¸-SpIþ[email protected]

Full story

British Malayali

Ipssh-änð tPm-en sN-¿p-ó sN-¿p-ó amÀ-t¯m-am k-`-bnð-s¸-« bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. B-e¸p-g kz-tZ-in-bm-b bp-hm-hn-\v 40 h-b-km-Wv {]mbw. Ip-ssh-änð ^-bÀ Bemw kn-Ìw F-ôn-\n-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó B-fn-\v kp-µ-cnbpw kp-ap-Jbpw hn-Zym-k-¼-ó-bpam-b bp-h-Xn-I-fnð \nópw hn-hmlm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. Xm-Xv-]-cy-ap-Å aÀ-t¯m-a, kn-F-kvsF, bm-t¡m-ss_-äv bp-h-Xn-I-fp-sS c-£n-Xm-¡-Ä-¡v _-Ô-s¸Smw: no +965-69603194, UK  +44-7451371819, WhatsApp  +91-9747645597 or email to [email protected]  

Full story

British Malayali

]p-\À-hn-hm-l¯n-s\m-cp-§pó F³F-¨v-F-knð tUm-Îdm-b {In-kv-Xy³ HmÀ-¯-tUm-Iv-kv bp-hm-hn-\v h-[p-hn-s\ B-h-iy-ap-ïv. 36 h-b-kp-Å bp-hm-hn-\v 177 sk-an D-b-c-ap-ïv. Xm-Xv-]-cy-ap-Å bp-hXn-I-fp-sS c-£n-Xm-¡-fnð \nópw B-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡póp. [email protected]

Full story

[1][2][3][4][5][6][7][8]