1 GBP = 92.70 INR​                       

BREAKING NEWS

I-Sp-¯ Nq-Snð X-f-cm-sX A-tim-Iv Ip-amÀ aqómw h-«hpw e-ï³ am-c-t¯m¬ Io-g-S-¡m³ Hm-Sn; I-cp-¯mb-Xv P-\-km-K-¯n-sâ B-thiw; A-h-km-\ 12 ssað Xm-ïnb-Xv G-sd-¡p-sd H-ä-¡m-enð; hmÀ-¯m Xm-cw ss^-\-en-Ìv a-e-bm-fn-bp-sS A-`n-am-\-am-bn am-dnb-Xv th-Z-\-bp-sS \n-an-j-§-fn-eq-sS

I-Sp-¯ Nq-Snð X-f-cm-sX A-tim-Iv Ip-amÀ aqómw h-«hpw e-ï³ am-c-t¯m¬ Io-g-S-¡m³ Hm-Sn; I-cp-¯mb-Xv P-\-km-K-¯n-sâ B-thiw; A-h-km-\ 12 ssað Xm-ïnb-Xv G-sd-¡p-sd H-ä-¡m-enð; hmÀ-¯m Xm-cw ss^-\-en-Ìv a-e-bm-fn-bp-sS A-`n-am-\-am-bn am-dnb-Xv th-Z-\-bp-sS \n-an-j-§-fn-eq-sS

Ih³{Sn: AtimIv Ipamdn\v {]mbw Adp]Xnte¡p ASp¡pIbmWv. Fómð eï\nse skâv sPbnwkv ]mÀ¡nse ^n\njv t]mbnânte¡p At±lw HmSnsb¯nbXv 20 Imcs\ tXmð¸n¡pó NpdpNpdpt¡msSbmWv. eï³ act¯mWnse Gähpw DbÀó NqSnð XfÀtómSn ]ecpw Ipgªp hogpIbpw amôÌdnð \nsó¯nb Hm«¡mc³ acW¯n\p IogS§pIbpw sNbvX kmlNcy¯nemWv t{ImbvtUm¬ aebmfnIfpsS Bthiw \ndª BÀ¸p hnfnIÄ Icp¯m¡n amän a[yhbkv ]nónSpó AtimIv IpamÀ Xsâ sdt¡mÀUv t\«¯nsâ ]«nIbnte¡v Hóv IqSn tNÀ¯v h-¨Xv. CXp aqómw XhWbmWv AtimIv IpamÀ eï³ amct¯m¬ IogS¡póXv. AtimIv Ipamcnð \nópw DuÀÖw DÄs¡mïp cïp hÀjw ap³]v IdpIpän¡mc\mb tÌmIv Hm¬ s{Sânse aebmfn ]¿³ B³k¬ ss]\mS¯p

{_-Iv-kn-äv I-gn-ªmð {_n-«o-jv ]u-c-òmÀ-¡v bq-tdm-]y³ cm-Py-§Ä k-µÀ-in-¡-W-sa-¦nð hn-k F-Sp-¡Ww! Hmtcm X-h-Wbpw B-dp ]u-ïv ^o-kv AS-¨v A-t]-£m t^mw \ð-In Iyq \nð¡Ww

{_-Iv-kn-äv \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯n-bm-¡n {_n-«³ ]qÀ-W-ambpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv thÀ-s]-«p-I-gn-ªmð, bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fnð I-S-¡-W-sa-¦nð

sSkvtIm t] ¹-kv B-]v h-gn ¢-ºv ImÀ-Uv D-]-tbm-Kn-¨mð 25 i-X-am-\w t]mbâv Iq-Sp-Xð In-«pw; ¢-ºv ImÀ-Uv D-Å-hÀ A-dn-bm³

\n§Ä ¢_v ImÀUpÅhcm-tWm? Fómð sSkv--tIm t] ¹kv B]v hgn ¢_v ImÀUv D]tbmKn¨mð 25 iXam\w IqSpXð ¢_v ImÀUv

c-£n-t¡-ï-h-cm-Wv A-hÀ... ]-s£ in-£n-¡p-I-bm-Wv A-h-cp-sS coXn: hr-²-cm-b- tcm-KnI-sf ip-{iq-jn-t¡-ï sI-b-dÀ-amÀ tam-ãm-¡-fm-Ipó-Xv bp-sI-bnð s]-cp-Ipóp; I-Sp-¯ \-S-]-Sn-IÄ F-Sp-¡m³ B-tem-Nn-¨v kÀ-¡mÀ

c-£n-t¡-ï-h-cm-Wv A-hÀ... ]-s£ in-£n-¡p-I-bm-Wv A-h-cp-sS coXn: hr-²-cm-b- tcm-KnI-sf ip-{iq-jn-t¡-ï sI-b-dÀ-amÀ tam-ãm-¡-fm-Ipó-Xv bp-sI-bnð s]-cp-Ipóp; I-Sp-¯ \-S-]-Sn-IÄ F-Sp-¡m³ B-tem-Nn-¨v kÀ-¡mÀ

sIbdÀ Fó hm¡nsâ AÀ°w Xsó kwc£n¡póhÀ FómWv. Fómð bpsIbnse \qdpIW¡n\v \gvknMv tlmapIfnse sIbdÀamcnð sNdnsbmcp hn`mKw in£n¡póhcmbn amdpóp FóXv ad¨p hbv¡m³ ]äm¯ bmYmÀ°yamWv. hr²cmb tcmKnIsf D]{Zhn¡pIbpw Ahsc A]am\n¡pIbpw sNbvXXnsâ t]cnð \nch[n tIkpIfmWv dnt¸mÀ«v sNbvXncn¡póXv. HmÀ½ \in¨hsc I_fn¸n¨v kz¯p¡Ä ssIhis¸Sp¯póhcpsS F®hpw Ipdhñ. Unsa³jy _m[n¨ tcmKnIsf ]än¨p kz¯p¡Ä kz´w t]cnð amäpóhcpw thïn hómð hnhmlw hsc Ign¨p kz¯p¡Ä kz´am¡póhcp

{]Xn-tj-[w H-gn-hm-¡m-\p-Å {i-a-§Ä Hópw hn-P-bw Iïnñ; H-Sp-hnð {Sw-]v bp-sI-bn-te¡v; Pq-em-bnð F-¯p-ó A-ta-cn¡³ {]-kn-Uân-s\ Im-¯n-cn-¡pó-Xv e-£-§-fp-sS {]-Xn-tj-[w

{]Xn-tj-[w H-gn-hm-¡m-\p-Å {i-a-§Ä Hópw hn-P-bw Iïnñ; H-Sp-hnð {Sw-]v bp-sI-bn-te¡v; Pq-em-bnð F-¯p-ó A-ta-cn¡³ {]-kn-Uân-s\ Im-¯n-cn-¡pó-Xv e-£-§-fp-sS {]-Xn-tj-[w

hmjnwKvS¬: {]Xntj[§Ä¡v \Sphnð Pqssebnð Atacn¡³ {]knUâv sUmWmÄUv {Sw]v bpsI kµÀin¡psaóv dnt¸mÀ«v. Pqsse ]IpXntbmsS bpsIbnð ImepIp¯pó sUmWmÄUv {Sw]ns\ {_n«\nð Im¯ncn¡póXv h³ {]Xntj[amWv. AtXkabw bpFkv {]knUâv {_n«\nse¯psaóv t\cs¯ Xsó a\Ênem¡nb BÎnhnÌpIÄ h³ {]Xntj[dmenIÄ¡pw aäpamWv Blzm\w \ðInbncn¡póXv. Pqsse 13\mbncn¡pw {Sw]nsâ kµÀi\w FómWv hnebncp¯póXv. {]Xntj[w iàambmð {_n«³ kµÀi\w d±m¡ntb¡psaópw dnt¸mÀ

LATEST NEWS

kv]ncnNzð

tIw-{_n-Uv-Pv do-Pnb³ h-\n-X-I-fpsS B-Zy- H-¯p-Iq-Sð i-\n-bmgvN; H-cp-¡-§Ä ]qÀ-¯n-bm-Ipóp

t{Käv {_n«³ kotdm ae_mÀ k`tbmSv HóptNÀóv {]hÀ¯n¡pó h\nXm kwLS\bmb hna³kv t^md¯nsâ tIw{_nUvPv doPn-b³ {]Ya kt½f\hpw skan\mdpw Cu hcpó i\nbm-gv-N a-ä-ómÄ cmhnse H³]Xc apXð sshIn«v Aôp aWn hsc t\mÀhn¨v knän A¡mZan lmfnð \-S¡pw. tIw{_nUvPv apXð t{Käv bmÀauXv hscbpÅ {]tZi§fn-se ]Xns\«p hbÊn\p apIfnð {]mbapÅ Fñm h\nXIsfbpw DÄs¸Sp¯n \S¯pó Cu skan\m-dnð GXmïv apóqtdmfw AwK§Ä ]s¦Sp¡pw. BZyambmWv h\nXIÄ¡v am{Xambn Hcp {]tXyI thZn Cu taJebnð

^m. tPmk^v Iï¯n¸d¼nð \bn¡p-ó h-fÀ-¨m X]Êv [ym-\w a-ä-ómÄ apXð kmhntbm lu-knð

am-ô-ÌÀ: ^m.tPmk^v Iï¯n¸d¼nð \bn¡pó h-fÀ-¨m X]-Êv a-ä-ómÄ sh-Ån-bmgv-N ap-Xð \-S-¡pw. am-ô-ÌÀ am-IvÄ-kv-^oðUnepÅ kmhntbm lukv [ym\ tI{µ¯nð h¨mWv aqóv Znhks¯ [ym\w {IaoIcn¨ncn¡póXv. Cu [ym-\-¯nð BZyambn [ym\¯nð ]s¦Sp¡póhÀ¡v thïn Cu-am-kw {]mcw` [ym-\w kw-L-Sn-¸n-¨n-cpóp. Ghtcbpw h-fÀ-¨m X]Êv [ym-\¯nð ]s¦Sp¡phm\mbn £Wn¡póp. IqSpXð hnhc-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI

sUÀ_n-bnð amÀ {km¼n¡ð CSb kµÀi\w ]qÀ¯nbm¡n: C\n t_mÌWnepw kv]mÄUn§nepw

UÀ_n: sUÀ_n hnizmk kaql¯n\v BßobXbpsS ]pXnb ssNX\yw ]IÀóv Aôp Znhkw \oïp \nó CSb kµÀi\w amÀ tPmk^v {km¼n¡ð Cóse ]qÀ¯nbm¡n. sUÀ_nbnse Fñm `h\§fnepw kµÀin¨v shôncn¸p \S¯m\pw hnizmknIsf t\cnð Iïp kwkmcn¡m\pw At±lw kabw Isï¯n. sk{I«-dn ^m: ^m³kphm ]¯nepw amÀ {km¼n¡ens\m¸apïmbncpóp. RmbdmgvN sUÀ_n skâv tPmk^vkv tZhmeb¯nð D¨ Ignªp \Só Xncp¡À½§Ä¡v

kn\na

സ്റ്റാര്‍ഡസ്റ്റ്
ഏതു പാർലറിൽ പോയാലും സൗന്ദര്യം കൂടുമെന്നു താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല; പക്ഷേ ഉള്ള സ്‌കിൻടോൺ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നല്ല പാർലറിനു കഴിയും; അത്തരമൊരു അനുഭവമാണ് മുക്താസ് ഫേഷ്യൽ കെയറിൽ ഉണ്ടായത്; മുക്തയുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിനെ പ്രശംസിച്ച് സീനത്ത്

കൊച്ചി: അച്ചനുറങ്ങാത്ത് വീട് എന്ന ലാൽജോസ് ചിത്രത്തിലൂടെ സിനിമ രംഗത്തേക്ക് ചുവട് വെച്ചയാളാണ് മുക്ത. പിന്നീട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി. പിന്നീട് തമിഴിലും മികച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു. ...

കട്ടക്കലിപ്പുമായി ജാലിയൻവാലാ ബാഗിന്റെ പ്രമോ സോംഗ്; വിജയ് സേതുപതി ലോഞ്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ യുട്യൂബിൽ ട്രെന്റിങ്; പ്രമോ ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ സിനിമ കലക്കുമെന്ന് സിനിമാ പ്രേമികൾ

കൊച്ചി: അടുത്ത് തന്നെ റിലീസിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുന്ന 'ജാലിയൻവാലാ ബാഗ്'ന്റെ പ്രോമോ വീഡിയോ വിജയ് സേതുപതി ലോഞ്ച് ചെയ്തു. വിഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 'താ നാ നാ' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മണി...

സെല്ലുലോയിഡ്‌
സഞ്ജയ് ദത്തായി രൺബീർ കപൂറിന്റെ വേഷപ്പകർച്ച കണ്ട് ഞെട്ടി സിനിമ ലോകം; സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന 'സഞ്ജു'വിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി; പി കെയുടെ വമ്പൻ വിജയത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു രാജ്കുമാർ ഹിറാനി മാജിക്കിന് കാതോർത്ത് സിനിമ ലോകം

മുംബൈ: സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന സഞ്ജുവിലെ രൺബീർ കപൂറിനെ കണ്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ ലോകം. അത്രയും മികച്ച രീതിയിലായിരുന്നു രൺബീർ സഞ്ജയ് ദത്തിനെ അനുകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അഭിപ്രായം. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ കണ്ട എല്ലാവരും ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ...

ചാനൽ

ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ ആര്യ ചതിച്ചത് അപർണതിക്ക് വേണ്ടിയോ? എങ്കവീട്ടു മാപ്പിളൈയിൽ ഫൈനലിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പുറത്തായ അപർണതിയോട് ആര്യയ്ക്ക് പ്രണയമോ? സിനിമയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നടങ്കം ആര്യയ്ക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത അപർണതി ആര്യയുടെ ചങ്കിൽ കൊണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട്; ആര്യയെ വിട്ട് ഒരിക്കലും പോവില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് അപർണതിയും

നമ്മൾ വെറുതെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രൊഫൈൽ പിക്ച്ചർ മാറ്റിയതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഒരുഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല; സ്ത്രീയുടെ മാനവും മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത നട്ടെല്ലില്ലാത്ത നിയമം നമുക്ക് ഇനി രാജ്യത്ത് വേണ്ട; സൗദി അറേബ്യൻ നിയമമാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്ന ആവശ്യവുമായി പെരുമ്പാവൂരിൽ വിഷുദിനത്തിൽ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച നിഷയുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

BÀ«n-^n-jyð Câ-en-P³-kv a-\p-jy-Ipe-s¯ ap-¨qSpw ap-Sn¡p-tam? 2040ð A-Wp-hmbp-[ bp-²w D-d-¸v; km-t¦Xn-I hn-Zy-bnð hn-iz-kn-¨v C-cp-h-ihpw kÀ-Æ \m-i-¯n-\v C-d§pw

2040ð a\pjycminsb Im¯ncn¡póXv k¼qÀW\miamsWó apódnbn¸pambn Iment^mÀWnbbnse kmâ tamWn¡ tI{µoIcn¨v {]hÀ¯n¡pó t\m¬ t{]m^näv kwLS\bmb dm³Uv tImÀ]tdj³ cwKs¯¯n. BÀ«n^njyð CâenP³kn\mð t{]cn¸n¡s¸Spó AWzmbp[ bp²§Ä a\pjyIpe¯v ap¨q-Spw apSn¡psaómWv dm³Uv apódnbnt¸Ipó-Xv. 2040 BIpt&frac

A-eo-\m am-cn-tb-än-\v ]-Xn-aq-ómw P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ

]-Xn-aq-óv h-b-km-Ipó A-eo-\m am-cn-tb-än-\v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv A-½, Aѳ, sFan, sF-U³ F-ón-hÀ...

hmÀ¯IÄ