1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

ഭൂതകാലം അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല; എന്റെ മകളെ

ജീവിതം നല്‍കുന്ന സെക്കന്റ് ചാന്‍സുകളെ പുറംകാലുകൊണ്ടു തട്ടിക്കളയരുതെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതകഥ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഓര്‍മിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ. ഉപാധികളില്ലാത്ത സ്നേഹം നല്‍കാന്‍ ജീവിതം ഒരു സെക്കന്റ് ചാന്‍സ് ഒരു സര്‍പ്

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

]cnNbw

ബള്‍ഗേറിയയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള എന്‍ട്രന്‍സ്

ലണ്ടന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബള്‍ഗേറിയന്‍ എംബിബിസ് അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലായ് 23നും സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിനും ലണ്ടനില്‍ വെച്ചാണ് പരീക്ഷകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷും കൂടു

Full story

{]Xn-`IÄ

രണ്ട് എസ്റ്റാര്‍ നേടി ബ്രി സ്‌റ്റോളിലെ ഡോണ്‍ ജോസഫും

ജോലിതേടി യുകെയിലെത്തിയ മലയാളി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പുതിയ തലമുറ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തിളക്കമേറിയ വിജയം കൈവ്വരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്ന എ ലെവല്‍ പരീക്ഷ ഫലം ഇതിന് തെളിവായിരുന്നു. മുഴുവന്‍ മാര്‍ക്കും നേടി എല്ലാ വ

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

ഉയര്‍ന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ രണ്ടാം വട്ടവും അധികാരത്തില്‍

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 73ാം വാര്‍ഷികം ആഘോഷിച്ച്കൊണ്ട് ചെങ്കോട്ടയില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കണ്ണുകളില്‍ പതിവില്‍ കവിഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടു

Full story

A`n{]mbw

ലോകജനസംഘ്യയിലുള്ള അമിതമായ വര്‍ദ്ധനവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്

ഭാരതത്തിലെ അതി വേഗത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യാവര്‍ധനവ് തടയണമെന്ന് ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തില്‍ ദേശത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ ദേശസ്‌നേഹത്തിനുപരി മനുഷ്യസ്‌നേഹമുള്ള വ്യക്തികള്‍ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന്

Full story