1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

ഇതാണ് മക്കളെ യഥാര്‍ത്ഥ ന്യൂ ജെന്‍ കല്ല്യാണം; ഡോക്ടര്‍

മക്കളുടെ വിവാഹം ആഘോഷമാക്കാന്‍ മത്സരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കള്‍. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ കല്ല്യാണത്തിന് എന്തൊക്കെ സീന്‍ വേണമെന്നും കാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍ എങ്ങിനെല്ലാം പോസ് ചെയ്യണമെന്നും മുന്നേ തീരുമാനിക്കുന

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

]cnNbw

ലൈക്ക മൊബൈലിനോ ട് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ ആവൂവിന് മികച്ച സ്വീകരണം;

റിങ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ യുകെയിലെ മലയാളികള്‍ ആഘോഷിക്കുക ആയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും നിരക്ക് കുറഞ്ഞതും എന്നാല്‍ വ്യക്തതയുള്ളതുമായ കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് അവര്‍ നല്‍കി. പിന്നീട് വിളിക്

Full story

A`n{]mbw

കോണ്‍സര്‍ട്ടിലൂടെ സഞ്ചാരം

കേരളീയര്‍ പൊതുവേ കലാ ആസ്വാദനത്തില്‍ മുന്‍പിലാണ്. ക്ലാസിക്കല്‍ സിനിമകള്‍, നാടകങ്ങള്‍, നാടന്‍ കലകള്‍, സംഗീതം എന്നു വേണ്ട കലയുമായ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും ആസ്വദിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ ആനന്ദം കണ്ടെത്തു

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

68,000 കോടി ബാധ്യതയുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ എന്ന വെള്ളാനയെ എത്ര വേഗം

എയര്‍ ഇന്ത്യ അടച്ച് പൂട്ടുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബ്രാന്‍ഡാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ. ആഫ്രിക്കയിലെ എത്യോപ്യ മുതല്‍ അമേരിക്കയിലെ വാഷിംങ്ടണ്‍ വരെ, അല്ലെങ്കില്‍ ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ മുതല്&zw

Full story

{]Xn-`IÄ

ജോസഫിലും തോപ്പില്‍ ജോപ്പനിലും പാടിയ ബാത്ത് മലയാളിയെ അറിയാമോ?

കവന്‍ട്രി: യുകെ മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ എവിടെ തിരഞ്ഞു നോക്കിയാലും പാട്ടുകാരുടെ പടയാണ്. ഇവരില്‍ ആരെങ്കിലും ഗൗരവമായി പാട്ടിനെ കൂടെക്കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഉത്തരം കിട്ടുക അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. എന്നാല്‍ വെ

Full story