1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

മാമന്റെ കൈ എന്റെ തുടകള്‍ക്കിടയിലാണ്; എന്റെ പിന്‍കഴുത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച കവി എ അയ്യപ്പനെതിരെ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഒരു കവിയുടെ മകളാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിലൂടെ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പത്താം വയസ്സില്‍ കവി തന്

Full story

{]Xn-IcWw

യേശുവിനു സഹോദരന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ബിനോയി കരിമരു

യേശുവിന് സഹോദരന്മാര്‍ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ കസിന്‍സ് ആയിരുന്നു എന്നുമുള്ള ബിനോയി അച്ചന്റെ പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളില്‍ നൂറു ശതമാനവും വചനങ്ങളെയെല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച അവര്‍ കസിന്‍സ് ആണെ

Full story

{]Xn-`IÄ

18 കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ വാര്‍ത്തയായ നാലില്‍ മൂന്നു പേര്‍

കവന്‍ട്രി: ഒരേ പ്രസവത്തില്‍ പിറന്ന നാലു കണ്‍മണികള്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായപ്പോള്‍ മൂന്നു പേരും ജീവിതത്തില്‍ അമ്മയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് നഴ്‌സുമാരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് സഫോക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ബ്രിട്ട

Full story

]cnNbw

ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും പുതിയൊരു പ

തിരുവനന്തപുരം: സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില രസങ്ങളും തമാശകളും നോരമ്പോക്കുകളും മാത്രം പറയാന്‍ ഒരു പുതിയ സംരംഭവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വായനക്കാര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ എത്തുകയാണ്. മലയാളി ലൈഫ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ലൈഫ് സ

Full story

A`n{]mbw

ശബരിമല: കേരളം ഭരിക്കുന്ന അധികാര വൃന്ദത്തിനോട് കുറച്ചു

നിരീശ്വര വാദികളുടേയും ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെയും മാത്രം വോട്ടില്‍ ആണോ നിങ്ങള്‍ അധികാരത്തില്‍ കയറിയത്? ഈശ്വരനില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാന്‍ അവകാശമുള്ള പോലെ ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസിയായ യുവതിയെങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണാന്‍

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ശബരിമലയിലെ നാമജപ പ്രതിഷേധം അക്രമമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്‍ അയ്യപ്പന്റെ ആചാരങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ പേരില്‍ വിശ്വാസികള്‍ തെരുവിലിറങ്ങിയപ്പോള്‍ അതിനെ സര്‍വ്വാല്‍മനാ പിന്തുണച്ച

Full story