1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

Fsâ mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

Ap`hw

hïn t]m-Ip-ó h-gn ap-gp-h³ a-c-§Ä hoWp; a-®n-Sn-¨nepw sh-Å-s¸m-¡hpw bm-{X Zp-Ê-l-am¡n; h-gp-¡-ep-Å ]m-d-bnð A-]I-Sw ]-Xn-bn-cn-¡pó-Xv

tImgnt¡mSv: alm{]fb¯nð \nópw AXoPnhn¡pIbmWv tIcfhpw tIcf P\Xbpw. \Kc {Kma hyXymkanñmsX {]fbw \mSns\ hngp§nbt¸mÄ ZpcnXmizmk Iymw]pIfnð sshZyklmbsamcp¡nb tUmÎÀamÀ \nch[nbmWv. \Kc§fnse Iymw]pIsf¡mÄ shñphnfn \ndªXmWv h\{]tZis¯ DucpIÄ. ags¡SpXnbnð BtcmKy{]iv--\w t\cn« shäne sImñn tImf\nImÀ¡p sshZyklmbw \ðInb A\p`hw tUm. AizXn tkma³ t^kv--_p¡neqsS ]¦ph¨ncpóp. \ne¼qcnð\nóv 27 Intemaoä&Agr

Full story

{]Xn-IcWw

യേശുവിനു സഹോദരന്മാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ബിനോയി കരിമരു

യേശുവിന് സഹോദരന്മാര്‍ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ കസിന്‍സ് ആയിരുന്നു എന്നുമുള്ള ബിനോയി അച്ചന്റെ പ്രസംഗം മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളില്‍ നൂറു ശതമാനവും വചനങ്ങളെയെല്ലാം വളച്ചൊടിച്ച അവര്‍ കസിന്‍സ് ആണെ

Full story

{]Xn-`IÄ

18 കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ വാര്‍ത്തയായ നാലില്‍ മൂന്നു പേര്‍

കവന്‍ട്രി: ഒരേ പ്രസവത്തില്‍ പിറന്ന നാലു കണ്‍മണികള്‍ വളര്‍ന്നു വലുതായപ്പോള്‍ മൂന്നു പേരും ജീവിതത്തില്‍ അമ്മയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് നഴ്‌സുമാരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് ആഘോഷമാക്കുകയാണ് സഫോക്ക് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയും ബ്രിട്ട

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു വര്‍ഷം 70 കോടി മുടക്കുന്ന നഷ്ടക

ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് വര്‍ഷം തോറും 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നതെന്നും ബാക്കി 20 ലക്ഷം രൂപ പത്ഭനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു കോടി രൂപ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ പേരില്‍ ശബരിമലയ്ക്കും പ

Full story

A`n{]mbw

പ്രവാസികള്‍ പണം കായിക്കുന്ന മരങ്ങളായത് കൊണ്ടാണോ വീണ്ടും

പ്രളയം കേരളത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ദുരിതങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിലും മലയാളികളുടെ സ്വതസിദ്ധവും ഉള്ളിന്റെയുള്ളിലുള്ള നന്മയും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരവുമായിരുന്നു. ദിരുതത്തില്‍പ്പെട്ട് നിസ്സാഹായരായവര്‍ പണ്ഡിതനാണോ പാമരനാ

Full story

]cnNbw

ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും പുതിയൊരു പ

തിരുവനന്തപുരം: സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില രസങ്ങളും തമാശകളും നോരമ്പോക്കുകളും മാത്രം പറയാന്‍ ഒരു പുതിയ സംരംഭവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വായനക്കാര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ എത്തുകയാണ്. മലയാളി ലൈഫ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ലൈഫ് സ

Full story