1 GBP = 88.40 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

സ്ത്രീ ഒരേ സമയം പലരുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നത് വരയ്ക്കാത്തത്

താത്തമാര്‍ പന്നി പെറ്റ് പെരുകുന്നത്പോലെ എന്നും അസമിലെ പൗരത്വ വിഷയത്തില്‍ നാടുകടത്തല്‍ വേണമെന്നും വിനായകന് എന്ത് കോപ്പിന് അവാര്‍ഡ് കൊടുത്തു എന്നുമൊക്കെ ചോദിച്ച് വര്‍ഗ്ഗീയ വിഷം തുപ്പിയ ആകാശവാണി ജീവനക്കാരിയും എഴുത്

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

]cnNbw

ബള്‍ഗേറിയയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള എന്‍ട്രന്‍സ്

ലണ്ടന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബള്‍ഗേറിയന്‍ എംബിബിസ് അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലായ് 23നും സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിനും ലണ്ടനില്‍ വെച്ചാണ് പരീക്ഷകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷും കൂടു

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

വട്ടിയൂര്‍ക്കാവിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും ബിജെപിയെ കച്ചി തൊടാന്‍

ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അലയൊലികള്‍ അവസാനിക്കും മുമ്പ് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൂടി കേരളം ഈ വര്‍ഷം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും 2021ല്‍ നടക്കാന്‍ പോകുന്ന നിയമസ

Full story

{]Xn-`IÄ

ജിസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയില്‍ വീണ്ടും മലയാളി തിളക്കം; നാല് എ ഡബിള്‍

ജിസിഎസ്ഇ പരീക്ഷയില്‍ മലയാളി കുട്ടികള്‍ നേടിയ മികച്ച വിജയ വാര്‍ത്തകള്‍ യുകെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്നുണ്ട്. വാര്‍ത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന വിജയ താരങ്ങളെ കണ്ട് യുകെ മലയാളികള്‍ അഭി

Full story

A`n{]mbw

ഭാഷ വ്യക്തികള്‍ക്ക് ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി മാത്രം

ഭാഷ എന്നും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയും സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും പ്രതീകമായാണ് എക്കാലവും നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഭാഷ അന്യം നിന്നുപോവുകയെന്നാല്‍ ഒരു സമൂഹവും ആ സമൂഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംസ്‌ക്കാരവും ചരിത്രത്തില്‍നിന്നും തന്നെ അപ്

Full story