1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

{]Xn-`IÄ

അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ആദ്യം

തിരുവനന്തപുരം: അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ നൊമ്പരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രാഞ്ജാല്‍ പാട്ടീല്‍. കേരളകേഡറില്‍ സബ് കലക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് പ്രാഞ

Full story

]cnNbw

ബള്‍ഗേറിയയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള എന്‍ട്രന്‍സ്

ലണ്ടന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബള്‍ഗേറിയന്‍ എംബിബിസ് അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലായ് 23നും സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിനും ലണ്ടനില്‍ വെച്ചാണ് പരീക്ഷകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷും കൂടു

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടു വന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തില്‍

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള നുണപ്രചരണങ്ങള്‍ കൊഴുക്കുകയാണ്. കേരളത്തില്‍ പ്രത്യേകിച്ച്. ഇടതും വലതും ചേര്‍ന്ന് 27 ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിം വോട്ടുകള്‍ പോക്കറ്റിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദിവസവും നുണയുടെ കെട്ട് അഴിച്ച് വി

Full story

A`n{]mbw

സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകള്‍ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്;

എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകള്‍ വ്യക്തികളുടെ മാനസികവും ഭൗതീകവുമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണത്തിന് അനിവാര്യഘടകം തന്നെയായി നിലനിന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെയും ജീവിത രീതികളെയും  ശൈലി

Full story

A-\p`hw

'ജാതി ചിന്തകള്‍ക്കതീതമായി എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ അവള്‍ കടന്നു

കൂടെയുള്ള ജീവിത പങ്കാളി എന്തിനും കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തു സാധിച്ചെടുക്കാമെന്ന ഉദാഹരണമാണ് ജിനേഷ് നന്ദനം എന്ന യുവാവ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രിയ സുഹൃത്തായ അജിത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ

Full story