1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

{]Xn-`IÄ

ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞനും മദ്രാ

കവന്‍ട്രി: കേരളം കണ്ട മഹാദുരന്തമായ 2018 ലെ പ്രളയത്തില്‍ സര്‍വ്വതും നഷ്ടമായവര്‍ക്ക് ഇനിയും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തിര ധനസഹായം 10000 രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്നു ഇടയ്ക്കിടെ വാര്‍ത്തകളില്‍ എത്തുന്ന തലക്കെട്ടാണ്. സര്‍ക്

Full story

]cnNbw

ലൈക്ക മൊബൈലിനോ ട് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ ആവൂവിന് മികച്ച സ്വീകരണം;

റിങ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ യുകെയിലെ മലയാളികള്‍ ആഘോഷിക്കുക ആയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും നിരക്ക് കുറഞ്ഞതും എന്നാല്‍ വ്യക്തതയുള്ളതുമായ കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് അവര്‍ നല്‍കി. പിന്നീട് വിളിക്

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

ജീവന്‍ പണയം വച്ച് തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി മഹാവ്യാധി പടരാതെ കാക്കുന്ന

രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് മഹാപ്രളയത്തില്‍ പെട്ട് കേരളം പ്രാണവേദനയുമായി പിടഞ്ഞപ്പോള്‍ കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകമെമ്പാട് നിന്നും പ്രവാസികള്‍ അടങ്ങുന്ന മലയാളി സമൂഹം സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി എത്തി. അത് തികയാത്തതുകൊ

Full story

A`n{]mbw

ഭാഷാവരം എന്ന മിമിക്രി : ഭാഗം മൂന്ന്

നമ്മുടെ കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനങ്ങളിലും പ്രാര്‍ത്ഥനാ സമ്മേളനങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഭാഷാവരം, അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവചനവപരം, രോഗശാന്തിവരം ഇവയൊക്കെയും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും

Full story

A-\p`hw

കിടക്കയില്‍ ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കുമ്പോള്‍ തലേദിവസം ശുശ്രൂഷിച്ച

തിരുവനന്തപുരം: സ്വന്തം ജീവിതം പോലും പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മാലാഖമാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നേഴ്സുമാര്‍ ജോലിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിപ്പ ബാധയേറ്റപ്പോള്‍ സ്വയം ജീവന്‍പലിയര്‍പ്പിച്ച ലിനി സിസ്റ്

Full story