1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

ജിമിക്കി കമ്മല്‍ ഇട്ടു നടക്കാന്‍ മോഹിച്ച പെണ്‍കുട്ടി നേഴ്‌സ്

നഴ്സിംഗിന്റെ നാള്‍വഴികള്‍.... എല്ലാവരെ പോലെ നേഴ്‌സ് ആകണം എന്ന ആശ മൂത്താണ് നഴ്‌സിംഗ് എന്ന മഹാ സാഗരത്തിലേക്ക് കാല്‍ വെച്ചത്. വെറും 16, 17 വയസ് പ്രായം, ആദ്യമായി സ്വന്തം വീട്ടില്‍ നിന്ന് മാറി നില്‍ക്കുന്നു,ഇതൊക്കെ മനസിന്റ

Full story

]cnNbw

ലൈക്ക മൊബൈലിനോ ട് മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയ ആവൂവിന് മികച്ച സ്വീകരണം;

റിങ് ടു ഇന്ത്യ എന്ന കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ യുകെയിലെ മലയാളികള്‍ ആഘോഷിക്കുക ആയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും നിരക്ക് കുറഞ്ഞതും എന്നാല്‍ വ്യക്തതയുള്ളതുമായ കോളിംഗ് കാര്‍ഡ് അവര്‍ നല്‍കി. പിന്നീട് വിളിക്

Full story

A`n{]mbw

കൂടുവിടുന്ന കുഞ്ഞാടുകള്‍ :5-ാം ഭാഗം

ദൈവമാതാവിന്റെ ലുത്തീനിയ സാത്താന്റെ കെണിയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിളക്കുന്നതുമായ പ്രാര്‍ത്ഥന എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും മറിയത്തോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനയും സ്തുതിഗീതങ്ങളുമാണ് മുഴങ്ങികേള്‍ക്കുന്നത്. ഇവിടെ പിതാവായ ദ

Full story

{]Xn-IcWw

വ്യക്തികളിലെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തേക്കാള്‍ അനുകരിക്ക

സമൂഹത്തില്‍ വിവിധ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം വ്യക്തികളും ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും തങ്ങള്‍ ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങള്‍ക്കായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്‍പില്‍ അപഹാസ്യരായിട്ടുണ്ട് ചില അവസരങ്ങളില്‍ അപമാനിക്

Full story

{]Xn-`IÄ

സെലിബ്രിറ്റിയാകാന്‍ ഒരു ദിനം മതിയാകും; ലാലേട്ടനും

കവന്‍ട്രി: ചാനലും യുട്യൂബും എല്ലാം ഇളകിമറിയുന്ന കാലത്തു അല്‍പം ഭാഗ്യം കൂടെയുണ്ടെങ്കില്‍ സെലിബ്രിറ്റിയാകാന്‍ ഒരൊറ്റ ദിവസം മതിയാകും. അതിനാല്‍ തന്നെ കാലം അതിനൊരു പേരുമിട്ടു, വൈറല്‍ ആകുക. ഈ പുത്തന്‍ പ്രതിഭാസത്തിനു പ്ര

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

സൂരജ് ഗുണ്ടാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയവര്‍ രക്ഷകരായെത്തുമോ?

കേരള മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയ മഹാദുരന്തമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചല്‍ സ്വദേശിനിയായ ഉത്രയുടെ മരണം. ഉത്രയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഭര്‍ത്താവ് സൂരജ് ആണെന്ന കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ക്കോ നാട്ടുകാര്‍ക്കോ,

Full story