1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത മനസ്സ് മരവിച്ച ജീവനുള്ള ശവം! നിങ

ക്യാന്‍സറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതിക്കെതിരെ ക്യാന്‍സറിനോട് പോരാടുന്ന യുവാവ്. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ നന്ദു മഹാദേവയാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാന്‍സര്‍ പിടിപ്പെട്

Full story

{]Xn-IcWw

ഇനിയും ശരിയാക്കും

നിര്‍ജ്ജീവവും നട്ടെല്ലില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷവും എത്ര ഭീകര ഭരണം നടത്തിയാലും വേട്ടു നല്‍കി അധികാരത്തിലേറ്റാന്‍ മനസാക്ഷി മരവിച്ച ഒരു ജനതയും ഉള്ളതു കൊണ്ട് കേരളാ മുഖ്യ മന്ത്രി ആത്മ ധൈര്യത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ''ഇ

Full story

{]Xn-`IÄ

അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ സിവില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ആദ്യം

തിരുവനന്തപുരം: അകകണ്ണിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ നൊമ്പരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രാഞ്ജാല്‍ പാട്ടീല്‍. കേരളകേഡറില്‍ സബ് കലക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് പ്രാഞ

Full story

]cnNbw

ബള്‍ഗേറിയയില്‍ മെഡിസിന്‍ പഠിക്കാനുള്ള എന്‍ട്രന്‍സ്

ലണ്ടന്‍: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബള്‍ഗേറിയന്‍ എംബിബിസ് അഡ്മിഷന്‍ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലായ് 23നും സെപ്തംബര്‍ മൂന്നിനും ലണ്ടനില്‍ വെച്ചാണ് പരീക്ഷകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷും കൂടു

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

മുഖം മിനുക്കാനായി ഐഎഎസുകാരെ കണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണത്തിന് ഇനി കേവലം ഒന്നര കൊല്ലം കൂടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പള്‍സ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. എന്താണ് ഭരണത്തിന്റെ

Full story

A`n{]mbw

കര്‍ത്താര്‍പൂര്‍ ഇടനാഴി സിഖ് സമുദായംഗങ്ങളുടെ സ്വപ്ന

ജീവിതത്തിന്റെ പല മേഖലകളിലുള്ള ചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാരും, സാമൂഹിക നേതാക്കന്മാരും നൂറ്റാണ്ടുകളായി മതവും മതവിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യനില്‍ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമ

Full story