1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

hmIv-]bäv

kmbn¸ns\\ ImWpt¼mÄ Ihm¯p ad¡mtam? hmIv]bäv Bcw`n¡póp

{_n«Wnte¡pÅ aebmfnIfpsS cïmw {]bmWw Bcw`n¨n«p Hcp ]Xnämïntesd Ignªncn¡póp. cïmbncmamïnsâ BZy]mZ¯nð ChnSps¯ BtcmKytaJebnse tPmenkm²yXIÄ t\\m¡n IpSntbdnbhcnð Gsdbpw bp.sIbnð Xsó ØncXmakam¡pIbmWv. Cw¥ojv kaql¯nð Pohn¡pIbpw, shÅ¡mtcmsSm¸w Iptd¡mew tPmensN¿pIbpw sN¿pt¼mÄ ]ecpsSbpw a\\Ênse kmbn¸v Asñ¦nð aZm½ Fó hn{Klw DSªp hogpóXmbn ]dªp t

Full story

F-sâ -mSv

Iep-¦vþ NnXdnb Nn´IÄ

HmÀ½IÄ... shdpsX HmÀ¯p t\m¡m³ F´v ckamWv.... HmÀaIfpsS Iptªmf§fnð sXón sXón \S¡m³ AXntesd ckamWv. a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew. A½nª]mð t]mð a[pcw In\nbpó \½psS Ip«n¡mew... Ah A½bpsS hmÕyey¯Wp¸n\mð hmcn hmcn ]pWcpIbmWv... ]¯phÀj§Ä¡¸pd¯pÅ XWp¯pdª Unkw_dnse Hcp ]peÀIme¯mWv taml§fpsS AXntaml§fpsS... Hcp Iq¼mchpambn kqcy\k

Full story

A-\p`hw

മാമന്റെ കൈ എന്റെ തുടകള്‍ക്കിടയിലാണ്; എന്റെ പിന്‍കഴുത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച കവി എ അയ്യപ്പനെതിരെ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഒരു കവിയുടെ മകളാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിലൂടെ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പത്താം വയസ്സില്‍ കവി തന്

Full story

{]Xn-`IÄ

ബ്രിട്ടന്റെ സിവില്‍ സര്‍വീസ് മേഖല കീഴടക്കാന്‍ വീണ്ടും ഒരു

കവന്‍ട്രി: ഈ വര്‍ഷത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് കടമ്പ കടന്നവരില്‍ ലണ്ടനിലെ കൃഷ്ണവേണിക്കു പിന്നാലെ മറ്റൊരു മലയാളി കൂടി. ബര്‍മിങ്ഹാമിന് അടുത്ത ഡെഡ്‌ലി നിവാസിയായ ജോണ്‍ ജോസഫിന്റെ മകള്‍ ആന്‍ ക്രിസ്റ്റിയാണ് ബ്രിട

Full story

C³Ìâv sdkv--t]m¬kv

ബിജെപിയെ വളര്‍ത്തി ദുര്‍ബല പ്രതിപക്ഷമായി നിലനിര്‍ത്തി

ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയം ഇത്രയും വഷളാക്കിയത് ഈ സര്‍ക്കാരാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പോലും വിയോജിപ്പുണ്ടാവില്ല. സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഒരു വിധി വന്നാല്‍ ഉടന്‍ അത് നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറ

Full story

{]Xn-IcWw

ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയേ വിശുദ്ധനാക്കുന്നവര്‍

ഏതാണ്ട് രണ്ടു മൂന്നു മാസക്കാലം കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലെന്നല്ല ലോക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോലും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ. സഭയുടെ രണ്ടായിരം വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബിഷപ്പിനെ ബലാല്‍സം

Full story

]cnNbw

ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും പുതിയൊരു പ

തിരുവനന്തപുരം: സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില രസങ്ങളും തമാശകളും നോരമ്പോക്കുകളും മാത്രം പറയാന്‍ ഒരു പുതിയ സംരംഭവുമായി ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി വായനക്കാര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ എത്തുകയാണ്. മലയാളി ലൈഫ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു ലൈഫ് സ

Full story

A`n{]mbw

രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും നേതാക്കന്മാരും കേരളാ പൊലീസും

ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട യുപിയിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സുബോധ് കുമാറിന്റെ മരണം ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും കളങ്കമാകാതെയും പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ട

Full story