1 GBP = 89.80 INR                       

BREAKING NEWS

kmlnXyw

Hcp t^kv--_p¡v {]iv--\w

']ntÅt¨m, ]ntÅt¨m Zmtï Ct§ms«móp t\m¡ntb' shSnsImï ]ónsbt¸mse NmSnt¡dn hcpó A½m\phns\ Iïv ]ntŨ³ Hó¼cóp. 'FóSm DtÆ?... F´p]än? FenhmWw hn«amXncn?' AXn\p¯cambn A½m\p Xsâ I¿nencn¡pó t^m¬ ]ntŨ\v ImWn¨p sImSp¯p. ']ntŨm, Ct§m«p t\m¡ntb... Ct§m«v. Csómcp¯³ \½psS aXs¯ tIdn Hïm¡m³ hcp&

Full story

Ie

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈബിള്‍ കലാമേള ഇന്ന് ബ്രിസ്റ്റോളില്‍;

ബ്രിസ്റ്റോള്‍: എട്ടു റീജിയനുകളില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളിലായി നടന്നുവന്ന കലാമാമാങ്കത്തിന് ഇന്ന് ബ്രിസ്റ്റോള്‍ ഗ്രീന്‍വേ സെന്ററില്‍ വര്‍ണാഭമായ സമാപനം. പത്തു വേദികളിലായി രാവിലെ ഒന്‍പതു മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറു വരെ നടക്

Full story

lmkyw

ltem a-t\mc-a Hm-^o-k-sñ... A-tX Bcm?... Rm³ sh-Åw... sNdp-tXm-Wn-bnð s]-«p \nð-¡p-hm... C-\n G-Xph-gn h-c-Ww? a-t\m-c-a dq-«v-am-¸n-s\ s]m-¦m-e-bn-«v

CSp¡n Umanse Pe\nc¸v DbÀóXns\ XpSÀóv sNdptXmWn AWs¡«nsâ j«dpIÄ Xpd¡m³ Hmdôv AeÀ«v {]Jym]n¨Xn\p ]nómse at\mca \yqkv Nm\epw ]{Xhpw ]pd¯nd¡nb dq«v am¸ns\ t{SmfnbmWv Ct¸mÄ tkmjyð aoUnb cwKs¯¯ncn¡póXv. Umw Xpdómð sNdptXmWnbnð \nóv shÅw GsXms¡ dq«pIfneqsS kôcn¨mWv Ad_n¡Sense¯pósXó dq«vam¸ns\ t{Smfn cwKs¯¯nbncn¡pImWv t{Smfòm

Full story

^o¨À

മൂന്ന് മുതല്‍ അഞ്ച് വരെ സെന്റ് ഭൂമി... മുതല്‍ മുടക്ക് 18 ലക്ഷം

പരസ്യങ്ങള്‍ പോലും സൂക്ഷിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന മാധ്യമം ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളി. പണം എത്ര ലഭിച്ചാലും തട്ടിപ്പ് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ നോ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജന്റുമാരുടെ പരസ്യമോ,

Full story

tmhð

aªnsâ hncnbn« Pme-I§Äþ 20 Ahkm\`m-Kw

  {]Xo£IÄ \ndª bm{XIÄ¡v C{X kpJapsïóv BZyambmWv- AdnbpóXv, AXp {]nbs¸«htcmsSm¸w BIpt¼mÄ a[pcw IqSpw. Hmtcm \nanj¯n\pw Hmtcm bpK¯nsâ hen¸w tXmón, AXv Ipªns\ ImWm\pÅ Fsâ sImXnsImïmhpw. \m«nð F¯nbt¸mÄ kabw shfp¸n\v \mev aWn. FbÀt]mÀ«nð AÑ\pw A½bpw F¯nbncpóp. teJ FhnsS G«¯n Fóv \fn\n Bân I®pIÄ sImïv Npäpw ]cXns¡mïp A½tbmSv tNm

Full story

HmÀa

വിനിതാ കോശിയുമൊത്തുള്ള മൗനം സൊല്ലും വാര്‍ത്തകള്‍ യൂടൂബില്‍

തിരുവനന്തപുരം: യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലിലെ ജീവനക്കാരനും ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം - ചലച്ചിത്ര നടനുമായ അഭിമന്യൂ രാമാനന്ദന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്‍പാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് ടെക് ലോകം. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്‍ക്കിലെ സജീവ ഇടപെടല്‍ വ്യക്തിത്വമാ

Full story

IhnX

ഒരാള്‍ മാത്രം

ഇനിയെന്റെ പ്രണയകാലം തുടങ്ങുകയാണ്. തളിരിലകള്‍ നിറഞ്ഞ ചില്ലകളിലൂടെ.           യുഗങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം പിറക്കാനിരിക്കുന്ന വര്‍ഷക്കാലത്തെ പ്രണയിക്കണം. നീ പിന്നിട്ട വഴികളിലെ മണല്‍പ്പാടുകളെ പ്രണയജ്വാലയാല്‍ തി

Full story

Adnhv

ഇത് ശാസ്ത്രീയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ്; മക്കളെ പറഞ്ഞു മന

സദാസമയവും സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണില്‍ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ എന്തുസംഭവിക്കും. ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും ഇക്കാലത്ത് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ഒരുപരിധിവരെ ആവശ്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉപയോഗം, പ്രത്യേകിച്ച് കു

Full story