1 GBP = 96.75 INR                       

BREAKING NEWS

kmlnXyw

Hcp t^kv--_p¡v {]iv--\w

']ntÅt¨m, ]ntÅt¨m Zmtï Ct§ms«móp t\m¡ntb' shSnsImï ]ónsbt¸mse NmSnt¡dn hcpó A½m\phns\ Iïv ]ntŨ³ Hó¼cóp. 'FóSm DtÆ?... F´p]än? FenhmWw hn«amXncn?' AXn\p¯cambn A½m\p Xsâ I¿nencn¡pó t^m¬ ]ntŨ\v ImWn¨p sImSp¯p. ']ntŨm, Ct§m«p t\m¡ntb... Ct§m«v. Csómcp¯³ \½psS aXs¯ tIdn Hïm¡m³ hcp&

Full story

lmkyw

ltem a-t\mc-a Hm-^o-k-sñ... A-tX Bcm?... Rm³ sh-Åw... sNdp-tXm-Wn-bnð s]-«p \nð-¡p-hm... C-\n G-Xph-gn h-c-Ww? a-t\m-c-a dq-«v-am-¸n-s\ s]m-¦m-e-bn-«v

CSp¡n Umanse Pe\nc¸v DbÀóXns\ XpSÀóv sNdptXmWn AWs¡«nsâ j«dpIÄ Xpd¡m³ Hmdôv AeÀ«v {]Jym]n¨Xn\p ]nómse at\mca \yqkv Nm\epw ]{Xhpw ]pd¯nd¡nb dq«v am¸ns\ t{SmfnbmWv Ct¸mÄ tkmjyð aoUnb cwKs¯¯ncn¡póXv. Umw Xpdómð sNdptXmWnbnð \nóv shÅw GsXms¡ dq«pIfneqsS kôcn¨mWv Ad_n¡Sense¯pósXó dq«vam¸ns\ t{Smfn cwKs¯¯nbncn¡pImWv t{Smfòm

Full story

tmhð

aªnsâ hncnbn« Pme-I§Äþ 20 Ahkm\`m-Kw

  {]Xo£IÄ \ndª bm{XIÄ¡v C{X kpJapsïóv BZyambmWv- AdnbpóXv, AXp {]nbs¸«htcmsSm¸w BIpt¼mÄ a[pcw IqSpw. Hmtcm \nanj¯n\pw Hmtcm bpK¯nsâ hen¸w tXmón, AXv Ipªns\ ImWm\pÅ Fsâ sImXnsImïmhpw. \m«nð F¯nbt¸mÄ kabw shfp¸n\v \mev aWn. FbÀt]mÀ«nð AÑ\pw A½bpw F¯nbncpóp. teJ FhnsS G«¯n Fóv \fn\n Bân I®pIÄ sImïv Npäpw ]cXns¡mïp A½tbmSv tNm

Full story

HmÀa

IhnX

{]Xo-£n-¡m-sX h-ó H-cp {]f-bw \-½p-sS \m-Sn-sâ H-cp hen-b Zp-c-´ `q-an-bm¡n. C-Xnð \nópw \m-Sn-s\ ]p-\À-\nÀ-½n-¡-W-sa-¦nð \m-sañmw `n-ó-X-IÄ ad-óv H-ón-¡pIpw I-gnh-Xp sIm-Sp-¯p k-lm-bn-¡p-Ibpw sN-¿Ww. Cu Ihn-X \n§-sf HmÀ-½n-¸n-¡p-óXpw A-XmWv. hnebw ag hópaZns¨mcp aebmf\mSnsâ a\w t\mhpw ImgvNIÄ Gsd ]pgIfpw \ZnIfpw IcIhnsªmgpIn Hcp ISen\p kaamb \mSpw \Kchpw aeshŸ

Full story

Adnhv

കൃത്രിമ മധുരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ രോഗികളാക്കും; ഡയറ്റ് കോക്ക്

കൊക്കകോളയും പെപ്‌സിയും പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള്‍ കുടിക്കുന്നതിനുമുമ്പും മക്കള്‍ക്ക് അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ഇതൊന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദഹനമുള്‍പ്പെടെ ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ

Full story

^o¨À

തൊടരുത്... അശ്ലീലം പറയരുത്... നീലച്ചിത്രം കാണിക്കരുത്...

മീ ടു ക്യാമ്പെയ്‌നില്‍ തിളച്ചുമറിയുകയാണ് ഇന്ത്യയിപ്പോള്‍. കേന്ദ്രമന്ത്രി എം.ജെ. അക്ബറും മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ സോളി സൊറാബ്ജിയും നടന്‍ മുകേഷും മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമൊക്കെ മീ ടൂവില്‍ കുരുങ്ങിയിരിക്കു

Full story

Ie

ആരെ.. ആരെ.. തേടുവതാരേ... നീ... ഏതോ... ഏതോ വെണ്‍താരകം...; മനോഹരമായ പ്രണയ

ആരെ.. ആരെ.. തേടുവതാരേ... നീ... ഏതോ... ഏതോ വെണ്‍താരകം... എന്ന പ്രണയഗാനം യൂ ട്യൂബില്‍ പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടി മുന്നേറുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം യുകെ മലയാളികള്‍ ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ ഈ മ്യൂസിക് ആല്‍ബം നിരവധിപേരാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. മ

Full story