1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

kmlnXyw

Hcp t^kv--_p¡v {]iv--\w

']ntÅt¨m, ]ntÅt¨m Zmtï Ct§ms«móp t\m¡ntb' shSnsImï ]ónsbt¸mse NmSnt¡dn hcpó A½m\phns\ Iïv ]ntŨ³ Hó¼cóp. 'FóSm DtÆ?... F´p]än? FenhmWw hn«amXncn?' AXn\p¯cambn A½m\p Xsâ I¿nencn¡pó t^m¬ ]ntŨ\v ImWn¨p sImSp¯p. ']ntŨm, Ct§m«p t\m¡ntb... Ct§m«v. Csómcp¯³ \½psS aXs¯ tIdn Hïm¡m³ hcp&

Full story

Ie

ആരെ.. ആരെ.. തേടുവതാരേ... നീ... ഏതോ... ഏതോ വെണ്‍താരകം...; മനോഹരമായ പ്രണയ

ആരെ.. ആരെ.. തേടുവതാരേ... നീ... ഏതോ... ഏതോ വെണ്‍താരകം... എന്ന പ്രണയഗാനം യൂ ട്യൂബില്‍ പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടി മുന്നേറുകയാണ്. ഒരു കൂട്ടം യുകെ മലയാളികള്‍ ചേര്‍ന്നൊരുക്കിയ ഈ മ്യൂസിക് ആല്‍ബം നിരവധിപേരാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. മ

Full story

lmkyw

ltem a-t\mc-a Hm-^o-k-sñ... A-tX Bcm?... Rm³ sh-Åw... sNdp-tXm-Wn-bnð s]-«p \nð-¡p-hm... C-\n G-Xph-gn h-c-Ww? a-t\m-c-a dq-«v-am-¸n-s\ s]m-¦m-e-bn-«v

CSp¡n Umanse Pe\nc¸v DbÀóXns\ XpSÀóv sNdptXmWn AWs¡«nsâ j«dpIÄ Xpd¡m³ Hmdôv AeÀ«v {]Jym]n¨Xn\p ]nómse at\mca \yqkv Nm\epw ]{Xhpw ]pd¯nd¡nb dq«v am¸ns\ t{SmfnbmWv Ct¸mÄ tkmjyð aoUnb cwKs¯¯ncn¡póXv. Umw Xpdómð sNdptXmWnbnð \nóv shÅw GsXms¡ dq«pIfneqsS kôcn¨mWv Ad_n¡Sense¯pósXó dq«vam¸ns\ t{Smfn cwKs¯¯nbncn¡pImWv t{Smfòm

Full story

Adnhv

കൃത്രിമ മധുരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ രോഗികളാക്കും; ഡയറ്റ് കോക്ക്

കൊക്കകോളയും പെപ്‌സിയും പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള്‍ കുടിക്കുന്നതിനുമുമ്പും മക്കള്‍ക്ക് അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിനും മുമ്പ് ഇതൊന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക. ദഹനമുള്‍പ്പെടെ ശാരീരിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ

Full story

tmhð

aªnsâ hncnbn« Pme-I§Äþ 20 Ahkm\`m-Kw

  {]Xo£IÄ \ndª bm{XIÄ¡v C{X kpJapsïóv BZyambmWv- AdnbpóXv, AXp {]nbs¸«htcmsSm¸w BIpt¼mÄ a[pcw IqSpw. Hmtcm \nanj¯n\pw Hmtcm bpK¯nsâ hen¸w tXmón, AXv Ipªns\ ImWm\pÅ Fsâ sImXnsImïmhpw. \m«nð F¯nbt¸mÄ kabw shfp¸n\v \mev aWn. FbÀt]mÀ«nð AÑ\pw A½bpw F¯nbncpóp. teJ FhnsS G«¯n Fóv \fn\n Bân I®pIÄ sImïv Npäpw ]cXns¡mïp A½tbmSv tNm

Full story

HmÀa

IhnX

ഒരാള്‍ മാത്രം

ഇനിയെന്റെ പ്രണയകാലം തുടങ്ങുകയാണ്. തളിരിലകള്‍ നിറഞ്ഞ ചില്ലകളിലൂടെ.           യുഗങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം പിറക്കാനിരിക്കുന്ന വര്‍ഷക്കാലത്തെ പ്രണയിക്കണം. നീ പിന്നിട്ട വഴികളിലെ മണല്‍പ്പാടുകളെ പ്രണയജ്വാലയാല്‍ തി

Full story

^o¨À

തൊടരുത്... അശ്ലീലം പറയരുത്... നീലച്ചിത്രം കാണിക്കരുത്...

മീ ടു ക്യാമ്പെയ്‌നില്‍ തിളച്ചുമറിയുകയാണ് ഇന്ത്യയിപ്പോള്‍. കേന്ദ്രമന്ത്രി എം.ജെ. അക്ബറും മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ സോളി സൊറാബ്ജിയും നടന്‍ മുകേഷും മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുമൊക്കെ മീ ടൂവില്‍ കുരുങ്ങിയിരിക്കു

Full story