1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

kmlnXyw

ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നകലെ, വസന്തങ്ങളില്‍ പൂക്കുന്ന കുസുമങ്ങളുടെ സുഗന്ധവും വിട്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. നിമിഷമാത്രമായ വേര്‍പാട്, എന്നിട്ടും വീട്ടുകാരെ പിരിഞ്ഞിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെന്നു തോന്നുന്നു...! അപ്പന്‍ വണ്ടി

Full story

Ie

അര്‍ദ്ധനാരീ സങ്കല്‍പങ്ങളെ ഭരതനാട്യത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്

ചെന്നൈ: രാജ്യം പത്മാ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ അവഗണയില്‍ നിന്നും ആദരവിന്റെ ശംഖോലി മുഴക്കിയ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടികയില്‍. നൃത്തത്തെ തന്റെ ജീവശ്വാസത്തേക്കാള്‍ വില കല്‍പിച്ച പ്രതിഭയായ നര്‍ത്തകി നടരാജിന്

Full story

lmkyw

ltem a-t\mc-a Hm-^o-k-sñ... A-tX Bcm?... Rm³ sh-Åw... sNdp-tXm-Wn-bnð s]-«p \nð-¡p-hm... C-\n G-Xph-gn h-c-Ww? a-t\m-c-a dq-«v-am-¸n-s\ s]m-¦m-e-bn-«v

CSp¡n Umanse Pe\nc¸v DbÀóXns\ XpSÀóv sNdptXmWn AWs¡«nsâ j«dpIÄ Xpd¡m³ Hmdôv AeÀ«v {]Jym]n¨Xn\p ]nómse at\mca \yqkv Nm\epw ]{Xhpw ]pd¯nd¡nb dq«v am¸ns\ t{SmfnbmWv Ct¸mÄ tkmjyð aoUnb cwKs¯¯ncn¡póXv. Umw Xpdómð sNdptXmWnbnð \nóv shÅw GsXms¡ dq«pIfneqsS kôcn¨mWv Ad_n¡Sense¯pósXó dq«vam¸ns\ t{Smfn cwKs¯¯nbncn¡pImWv t{Smfòm

Full story

^o¨À

ആള്‍ മാറി മെസേജ് ഇട്ടാല്‍ ഇനി മെസഞ്ചറിലും ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷന്‍;

ഒന്നിലധികം പേരോട് തിരക്കിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചറില്‍ ചാറ്റുമ്പോള്‍ ആളുമാറി മെസേജ് അയച്ച് പോകുന്ന അമളി മിക്കവര്‍ക്കും പറ്റാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ അയച്ച് പോകുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ മറുഭാഗത്തുള്ളയാള്‍ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ

Full story

tmhð

aªnsâ hncnbn« Pme-I§Äþ 20 Ahkm\`m-Kw

  {]Xo£IÄ \ndª bm{XIÄ¡v C{X kpJapsïóv BZyambmWv- AdnbpóXv, AXp {]nbs¸«htcmsSm¸w BIpt¼mÄ a[pcw IqSpw. Hmtcm \nanj¯n\pw Hmtcm bpK¯nsâ hen¸w tXmón, AXv Ipªns\ ImWm\pÅ Fsâ sImXnsImïmhpw. \m«nð F¯nbt¸mÄ kabw shfp¸n\v \mev aWn. FbÀt]mÀ«nð AÑ\pw A½bpw F¯nbncpóp. teJ FhnsS G«¯n Fóv \fn\n Bân I®pIÄ sImïv Npäpw ]cXns¡mïp A½tbmSv tNm

Full story

HmÀa

വിനിതാ കോശിയുമൊത്തുള്ള മൗനം സൊല്ലും വാര്‍ത്തകള്‍ യൂടൂബില്‍

തിരുവനന്തപുരം: യുഎസ്ടി ഗ്ലോബലിലെ ജീവനക്കാരനും ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം - ചലച്ചിത്ര നടനുമായ അഭിമന്യൂ രാമാനന്ദന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേര്‍പാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് ടെക് ലോകം. തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്‍ക്കിലെ സജീവ ഇടപെടല്‍ വ്യക്തിത്വമാ

Full story

IhnX

എന്റെ പ്രണയം ഒരു ദിനത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പില്‍ കൊരുത്തിടാനാവില്ല. നിനക്കും. പുലരികളില്‍ മിഴിതുറക്കാന്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന മങ്ങിയ സൂര്യാംശുവായ് തൂമഞ്ഞുപോല്‍ നിസ്വാര്‍ത്ഥമായ പ്രണയം. ഹൃദയത്തിന്റെ ചുവപ്പില്‍ അക

Full story

Adnhv

ഡയറ്റ് കോക്കും ഷുഗര്‍ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും കഴി

നമ്മുടെ ആഹാരശീലങ്ങളാണ് പലവിധ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യ കാരണങ്ങളായി വര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നത് കാലങ്ങളായി നിരവധി പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞ വസ്തുതയാണ്.  ഡയറ്റ് കോക്ക്, ഷുഗര്‍ഫ്രീ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നീ പേരുകളിലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍

Full story