1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS

hnhm-l hmÀ-jnIw

ഇന്ന് 27ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സിബി - സുമാ ദമ

ഇന്ന് 27ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സൗത്താംപ്ടണിലുള്ള സിബി-സുമാ ദമ്പതികള്‍ക്ക് വിവാഹമംഗളാശംസകള്‍ നേരുന്നു. ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നുകൊണ്ട് കലാ ഹാംപ്‌ഷെയറും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഗ്രെയ്‌സ് മെലോഡിയസ് ഓര്‍ക്കസ്ട്രയും കുട

Full story

P-ò-Zn\w

ലാറാ ഹരിഷിന് അഞ്ചാം പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍

അഞ്ചാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ ആഷ്‌ടേഡില്‍ താമസിക്കുന്ന ലാറാ ഹരിഷിന് ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ അമ്മ അനു മാത്യു, അച്ഛന്‍ ഹരിഷ് നായര്‍, സഹോദരന്‍ മിലന്‍ ഹരിഷ്, ഒപ്പം സുഹ്യത്തുക്കളും കുടുംബങ്ങളും ,ബ്

Full story

aäpÅh

^m. amXyp Nqcs]mbvIbnen\\pw ^m. tXmakv If¸pcbv¡en\\pw Pq_nen BiwkIÄ

Unkw_À 26\\v Ccp]¯nbômw Pq_nen BtLmjn¡pó ^m. amXyp Nqcs]mbvIbnð ^m. tXmakv If¸pcbv¡ð FónhÀ¡v »m¡v]qÄ Im¯en¡v I½ypWnänbpsS BiwkIÄ.

Full story

B-Zy-IpÀ-_m\

ഫെബിയ ജിസ്മോന് സ്റ്റെര്‍ലിങ് മലയാളികളുടെ ആദ്യ കുര്‍ബ്ബാന

സെറ്റര്‍ലിങ് മാര്‍ഗറേറ്റ് ചര്‍ച്ചില്‍ വച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യം ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു ഫെബിയ ജിസ്മോന് സ്റ്റെര്‍ലിങ് മലയാളികളുടെ ഒരായിരം ആശംസകള്‍... 

Full story

hnhmlw

C½m-\p-th-en\pw Um-en-b-bv¡pw hn-hm-l awKfmiw-kIÄ

Cu-am-kw B-dn\v `c-W-§m\w ¹miv\mð skâv tacokv tZhm-e-b-¯nð hn-hm-ln-Xcmb C½m-\p-thðþ Umenb (sj-dn³) Z-¼-Xn-IÄ-¡v hn-hm-lm-iw-k-IÄ t\-cp-óp. {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bn-ð te-J-\-§Ä F-gp-Xm-dpÅ am-ô-Ìnse t]mÄ aWvU-e-¯nsâ a-I-fmWv Um-enb. `c-W-§m\w ¹miv\mð Rų]pg amXyp Fðk½ Z¼-Xn-I-fpsS a-I-\m-Wv C½m-\p-thð (Fw_nF e-ï³). ^mZÀ AK-Ìn³ cmPp sIm¨p-]-d-¼nð hnhmlw BioÀh

Full story