1 GBP = 98.30INR                       

BREAKING NEWS

dnbð F-tÌäv

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skân ð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^o änð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v

Nme¡pSn ta-eq-cnð 12 skânð XoÀ¯ 2200 k-vIzbÀ ^oänð ]pXnb hoSv hnð¸-\¡v. CXnð aqóp s_Uv dqw, aqóp Aäm¨vUv _m¯v dqw, tamUpeÀ In¨³, km[mcW In¨³, In¨³ Aäm¨vUv _m¯v dqw, tÌmÀ dqw, hoSnsâ \Sphnð hnimeamb henb lmÄ, ]n³ `mK¯v hÀ¡v Gcnb, ap³]nð knäv Hu«v, henb ImÀ t]mÀ¨v FónhbmWv Hcp \nebnð ]WnX hoSn\pÅnð D-ÅXv. 85þ90 e-£w cq-]-bm-Wv

Full story

hnð-¸-\-bv¡v

കളമശേരിയില്‍ രണ്ട് ബെഡ്‌റും അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍

കൊച്ചി കളമശേരിയില്‍ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ അപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റുകള്‍ വില്പ്പനയ്ക്ക്. പണി പൂര്‍ത്തിയായ രണ്ട് ബെഡ് റൂമോട് കൂടിയ ആറ് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ ആണ് വില്പ്പനയ്ക്കുള്ളത്. അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്ത് റൂം ഉള്

Full story

Bhiyapïv

ബര്‍മിങാമിലെ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക്

യുകെയില്‍ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ബര്‍മിങാമിലെ പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഫുള്‍ ടൈം ജോലി ചെയ്യാന്‍ അവകാശമുള്ള ആളുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. മാത്‌സും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കാനും

Full story

D]ImckvacW

hn-ip-² bq-Zm-Ço-l-bp-sS s\mth\

aninlm-bpsS kvt\ln-X\pw hnizkvX Zmk-\p-amb hn. bqZm-Ço-lmtb, Gähpw IjvS-s¸-Spó F\n¡v thïn At]-£n-¡-W-ta. bmsXmcp k-lmbhpw ^e kn²n-bp-an-ñmsX hcpóv kµÀ`-¯nð Gähpw Xzcn-Xhpw tKmNc-hp-amb klmbw sN¿p-ó-Xn\v At§bv¡v hntij hn[n-bmbn In«n-bn-cn-¡pó A\p-{K-ls¯ A§v D]-tbm-Kn-¡-W-ta. Fsâ Fñm Bh-iy-§-fnepw hninjy (B-hiyw ]d-bp-I) At§ klmbw Rm\-t]-£n-¡p-óp. `mKy-s¸« bq-Zm-Ço-lmtb At§ Cu A\

Full story

am{SntamWnbð

ബിഎസ് സി റേഡിയോളജി പഠിക്കുന്ന ആര്‍സി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട

ആര്‍സി വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയില്‍ ഉള്ള BSc radiology ( Final Year ), പഠിക്കുന്ന നാട്ടില്‍ ഉള്ള യുവതിക്ക് (22 വയസ്സ്) അനുയോജ്യനായ വരന്മാരുടെ മാതാ പിതാക്കളില്‍ നിന്നു വിവാഹ ആലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു. Phone = +91 9847469959

Full story

aäpÅ ¢mknss^Uv--kv

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് അറുതി വരുത്താന്‍

കൊറോണ വൈറസ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം യുകെയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ദുരവസ്ഥ ഓവര്‍സീസ് ഇന്ത്യന്‍ കള്‍ച്ചറല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് (ഒഐസിസി) ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. സുബ്രഹ്മണ്യം ജയ്ശങ്കറി

Full story

\gv--knMv--th¡³kn

sh-Ìv k-k-Iv-knð Ìm-^v \-gv-kn-s\ B-h-iy-apï-­v

Immediate RGN vacancy For 29 bedded, well regarded nursing home at Haywards Heath, SE England. Looking for an exceptional and energetic RGN to lead the care for clients with dementia. Best candidate can achieve career progression. Certificate of sponsorship available immediately.  Paid up to £13/ hour. If interested contact: 07412547027

Full story

Nca hmÀjnIw

പിവി പോളിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാര്‍ഷികം ഇന്ന്

ബേസിംഗ്സ്റ്റോക്ക് മലയാളി വിന്‍സെന്റ് പോളിന്റെ പിതാവ് പിവി പോളിന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാര്‍ഷികം ഇന്ന് ആചരിക്കും.കോട്ടയം മുട്ടുച്ചിറ പാണക്കുഴി വീട്ടില്‍ പിവി പോള്‍  കടുത്തുരുത്തി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ്

Full story