1 GBP = 93.80 INR                       

BREAKING NEWS

ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതികളില്‍ നിന്നും ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ദുബായില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവാവിന് യുകെയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതികളില്‍ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. സുമുഖന്‍, സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദ ധാരിയാണ്. 29 വയസ്സ്. 

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക: 07780927397 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category