1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റിനു വേണ്ടി വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റിനു വേണ്ടി വധുവിനെ തേടുന്നു. 47 വയസ്, അഞ്ചടി നാലിഞ്ച് ഉയരം. മതം പ്രശ്‌നമല്ല.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക: [email protected] or call Saji on 07726866799

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category