1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ജോഷി സിറിയക്ക് - സുജാ ജോഷി ദമ്പതികള്‍ക്ക് 25-ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികാശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

25-ാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കെന്റ് ടണ്‍ബ്രിഡ്ജ് വെല്‍സിലെ ജോഷി സിറിയക്ക് - സുജാ ജോഷി ദമ്പതികള്‍ക്ക് വിവാഹ വാര്‍ഷിക ദിനാശംസകള്‍ നേരുന്നു. ആശംസകളുമായി സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category