1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനില്‍ താമസിക്കുന്ന ഹിന്ദു യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു; പുനര്‍ വിവാഹവും പരിഗണിക്കും

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടനില്‍ താമസിക്കുന്ന ഹിന്ദു യുവാവ് (38 വയസ്സ്) അനുയോജ്യയായ ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുന്നു. ജാതി, ജാതകം പ്രശ്‌നമല്ല. പുനര്‍ വിവാഹവും പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: Phone/WhatsApp: 07552636162

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category