1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

അതിരമ്പുര - മണ്ണാര്‍ക്കുന്ന് റോഡ് സൈഡില്‍ 67 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്

Britishmalayali
kz´wteJI³

തിരമ്പുര - മണ്ണാര്‍ക്കുന്ന് റോഡ് സൈഡില്‍ 67 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. 159 അടി മുന്‍വശം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07306810373

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category