1 GBP = 99.60INR                       

BREAKING NEWS

മോഹം- -കവിത

Britishmalayali
അനില് മാതിര സറെ

മിഴികള്‍ പുതയും 

മഴവില്ലഴകേ 
കനവില്‍ നിറയും
പനിനീര്‍ മലരേ 

മഴയില്‍ നനയും 
മിഴിനീര്‍ പൂവേ 
മനസ്സില്‍ കുളിരും 
തെളിനീര്‍ കാറ്റേ 

മനമേ നിറമെ 
മാരി കുയിലേ 
പുഴ തന്‍ ഒളിയേ 
പൂങ്കവനമേ 

അണയൂ അരികില്‍ 
അധരം പകരൂ 
ശലഭം തോല്ക്കും 
മാടക്കിളിയെ 

പ്രാണന്‍ പിടയും 
നാളിന്‍ ഇണയെ 
മരണം വരെയും
തുണയായ് വരുമോ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam