1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

ദേവിയ്ക്ക് - കവിത

Britishmalayali
അനില്‍ മതിര സറെ

ടുംബ ടുംബ ടുംബ ട്ട 
ടുംബ ട ടുംബ ട ടുംബ ട്ടട 
ജില്ലും ജില്ലും ജില്ലക്ക
ജില്ലടാ ജില്ലടാ ജില്ലാക്കട

പാടി പാടി തുടിമേളം
കൊട്ടി കൊട്ടി തകില്‍മേളം 
മണ്ണില്‍ കാതില്‍ രാഗങ്ങള്‍ 
വിണ്ണില്‍ മിന്നി താരങ്ങള്‍

വലവും വച്ച് വരുന്നുണ്ടേ
ഭക്ത സഹസ്രം നിന്മുന്നില്‍ 
കദളിപ്പഴവും ഇളനീരും
കളഭ പൊതിയും നേദിക്കാന്‍

മിന്നും പൊന്നും ചെമ്പട്ടും 
വളയും പൊട്ടും പൂമൊട്ടും 
തുളസ്സിക്കതിരും മാലകളും 
നെല്ലിന്‍ കതിരും ചേലകളും 

മുന്നില്‍ വച്ച്  വണങ്ങാനായി 
ഭക്തര്‍ വരുന്നേ കടലായി  
ടുംബ ടുംബ ട്യുമ്പറ്റ
ട്യുമ്പടാ ട്യുമ്പടാ ട്യൂമ്പട്ടട

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam