1 GBP = 101.50 INR                       

BREAKING NEWS

സര്‍വേശ്വരി - കവിത

Britishmalayali
അനില് മതിര , സറെ

രദേൃ സുഖദേ വരദായിനീ 
സുഭതേ സുഭദ്രേ സുഖദായിനീ 
വരണേ തുണയായ് കരുണാമയീ 
കനിവായ് നിറവായ് കാദംബരി 

തൂണില്‍ തുരുമ്പില്‍ പ്രണയോന്മയീ 
നിനവായ് മനസ്സില്‍ ഹൃദയേശ്വരീ 
പൂവില്‍ നിലാവില്‍ ജ്യോതിര്‍മയീ 
വിടരും കിനാവില്‍ കനകാംബരീ 

വയലില്‍ കതിരായി സര്‍വേശ്വരീ 
മിഴിയില്‍ ഒളിയായ് മതിരേശ്വരീ 
മഴയായ് പുഴയില്‍ പെയ്തു നീയേ 
വഴിയായ് വിളക്കായ്  മതിര ദേവീ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam