1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

കിളിക്കൂട് =---കവിത

Britishmalayali
അനില് മതിര, സറെ

കാറ്റും മഴയും കൊള്ളാതെ 
അച്ഛനൊരുക്കിയ കൂട്
നോവും അഴലും അറിയാതെ
'അമ്മ പകര്‍ന്നൊരു ചൂട്

കിളിക്കൂട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍
വലുതായി
അച്ഛന്റെ തണല്‍ പിന്നെ
വേണ്ടാതായി
അമ്മക്കിളിയുടെ സ്‌നേഹവും
മതിയായി
നരവേടന്മാര്‍ കൂട്ടിലെ
കുയിലായി

വാര്‍ദ്ധക്യം കാലത്തിന്‍
മഴയായി
ആ കിളി ക്കൂട്ടിലെ
ശരമായി
ഉലകം കരഞ്ഞൊരാ
മഴനാളില്‍
അച്ഛനു വേടന്റെ
ശരമേറ്റു

കൂട്ടിലെ കുഞ്ഞെല്ലാം
കുയിലായി
തുണയേകാതെയെങ്ങോ
പലവഴിയായി
കാറ്റേറ്റു കൂടന്നു താഴെവീണു
ചിറകറ്റ കുരുവികള്‍
യാത്രയായി.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam