1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

ലണ്ടനില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മര്‍ത്തോമ യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ണ്ടനില്‍ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മര്‍ത്തോമ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 919495205955. M4marry ID: 4519539

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category