1 GBP = 100.80 INR                       

BREAKING NEWS

കൗണ്‍സിലര്‍ ആയി ജോലി നോക്കുന്ന മര്‍ത്തോമ യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

കൗണ്‍സിലര്‍ ആയി ജോലി നോക്കുന്ന 32 വയസുള്ള മര്‍ത്തോമ യുവാവിന് അനുയോജ്യമായ വധുവിനെ തേടുന്നു. എംമാരി ഐഡി; 4495952,ph: 8943472707
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category