1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ

Britishmalayali
kz´wteJI³

കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ നാല്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പായ്ക്കും മമ്മിയ്ക്കും എല്ലാ വിധ ആശംസകളും, പ്രാർത്ഥനാ മംഗളങ്ങളും സ്നേഹപൂർവ്വം നേർന്നു കൊള്ളുന്നു.
ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ,

ജോബി, ദിവ്യ, ജെമിൽ, ദിയ, മാത്യു, അനുമോൾ, അബിഗയിൽ.

ആശംസകൾ : ലൂക്കോസ്, ബിന്ദു, ലിനി, ലിയോൺ, ലിയ & ജോസഫ്.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category