1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനിയറായ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബി ടെക് മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനിയറായ യുവാവിന് വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.  25 വയസുളള യുവാവിന് ബിഎസ്സി നഴ്‌സിങ് പഠിച്ച യുവതികളില്‍ നിന്ന് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹിന്ദു ഈഴവ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട യുവാവിന്റെ നക്ഷത്രം പൂയമാണ്. അഞ്ച് അടി പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഉയരം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍: 07886846975.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category